Defter Tasdik Edilmemesinin Sonuçları

0

I. GİRİŞ

Vergi mevzuatı kapsamında vergi mükelleflerinin “mükellefiyet ödevleri”nden biri de bazı yasal defterlerin noterde tasdik edilmesidir.

Noter tasdikinin yapılmaması hayati riskleri beraberinde getirmekte ve yönetilebilirlik durumunu olumsuz etkilemektedir.

II. TASDİKİ ZORUNLU DEFTERLER

II.1. Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları

Türk Ticaret Kanunu’nun defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64.maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca fiziki ortamda tutulan;

 1. Yevmiye defteri,
 2. Defter-i kebir,
 3. Envanter defteri,
 4. Pay defteri,
 5. Yönetim kurulu karar defteri,
 6. Genel kurul toplantı ve Müzakere defterinin

Noter tasdiklerinin yapılması gerekmektedir.

II.2. Vergi Usul Kanunu Uyarınca Defterlerin Tasdiki

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Tasdike Tabi Defterler” başlıklı 220.maddesinde tasdike tabi defterler aşağıdaki şekilde hükme bağlanmıştır:

 1. Yevmiye defteri,
 2. Envanter defteri,
 3. İşletme defteri,
 4. Çiftçi işletme defteri,
 5. İmalat ve istihsal vergisi defterleri (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil),
 6. Nakliyat vergisi defteri,
 7. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,
 8. Serbest meslek kazanç defteri

Aynı Kanun’un 221.maddesine göre;

Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya çeşitli sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce

bu defterleri tasdik ettirmek gerekmektedir.

II.3. Elektronik Defterlerin Durumu

Türk Ticaret Kanununun  64.maddesinin 3.fıkrası uyarınca;

ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında

noter onayı şartı bulunmamaktadır.

II.3.a. Dönem İçinde Elektronik Deftere Geçenlerin Durumu

Takvim yılı veya hesap dönemi içinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen “bir aylık süre” içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptırmaları gerekir.

III. Defter Tasdikinin Yapılmamasının Sonuçları

Ticari defterlerin zamanında tasdik ettirilmemesi, dolayısıyla İstendiğinde vergi inceleme elemanlarına ibraz edilememesi çok ağır mali sonuçlar doğurabilmekte; defter ibraz edememe sebebiyle hapis cezası ile yargılanmaya sebebiyet verebilecek sonuçlar doğurmaktadır.

Yasal defterlerin zamanında tasdik ettirilmemesi;

 1. Usulsüzlük cezasının kesilmesine,
 2. Re”sen vergi tarhiyatına,
 3. KDV indirimlerinin red edilmesine

sebep olmaktadır.

Diğer taraftan; defterin tasdiksiz veya zamanında tasdik edilmemiş olması hali bu defterlerin sahibi lehine delil olabilme özelliğini de zedelemekte ve özellikle alacak davalarında ticari risk düzeyini artırmaktadır.

Zamanında tasdik, zamanında yazım ve ibraz açılarından YEVMİYE DEFTERİ diğer defterlere nazaran çok daha önem arz etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir