TSK Güçlendirme Vakfına Yapılan Yardımların Kurumlar Vergisinden İndirilmesi

0

I. GİRİŞ

ÖRNEK VAKIA:

X AŞ inşaat işi ile iştigal etmektedir. X AŞ Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağış yapmıştır. X AŞ, yaptığı bağışların tamamını mı yoksa %5’lik kısmını mı kurumlar vergisi matrahından indirebilecektir.

II. YASAL MEVZUAT

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6.maddesinin birinci fıkrasına göre; kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Aynı Kanunun 10.maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendine göre;

 • Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,
 • İl özel idarelerine,
 • Belediyelere ve köylere,
 • Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara

makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde %10’unu) kadar olan kısmının kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilir.

Aynı maddenin (2) numaralı fıkrası uyarınca bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın

 • Maliyet bedeli veya
 • Kayıtlı değeri,
 • Bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri

esas alınacaktır.

II.1. 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu

3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu’nun 3 üncü maddesinde;

“Bu Kanunla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı;

a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler hariç),

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,

c) Yapılacak her türlü muameleler dolayısıyla damga vergisinden,

Muaftır.

Bu bağlamda TSK Geliştirme Vakfına yapılacak bağış ve yardımlar; her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar, kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Diğer taraftan aynı madde hükmüne göre; TSK Geliştirme Vakfı, Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlar ile tanınan vergi, resim, harç muafiyet ve istisnalarından da aynen yararlanır.

III. SONUÇ

Yazımızın önceki bölümlerinde yapılan açıklamalara göre yazının başında verilen örnek vakıa kapsamında;

Kurumlar vergisi mükellefi olan X AŞ, TSK Güçlendirme Vakfına yaptığı ayni veya nakdi bağışların “tamamını” kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilecektir.

KAYNAKÇA:

 • 5520 Sayılı KV Kanunu,
 • 193 Sayılı GV Kanunu,
 • 3388 sayılı TSK Güçlendirme Vakfı Kanunu,
 • İdari Düzenlemeler

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir