Hazine ve Maliye Müfettişliği Nedir? Görevleri Nelerdir?

0

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı emrinde; Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak soruşturma, inceleme ve denetim yapmak üzere Hazine ve Maliye Müfettişi istihdam edilmektedir.

Görev ve Yetkileri

Hazine ve Maliye Müfettişlerinin görev ve yetkileri şu şekilde belirlenmiştir:

Yapılan görevlendirme üzerine, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak soruşturma, inceleme ve denetim yapmak ve çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri rapor veya yazıları Başkanlığa intikal ettirmek,

Yürüttükleri soruşturma, inceleme ve denetim sürecinde görevlendirmelerinin dışında kalan bir hususla ilgili öğrenmiş oldukları kanuna aykırılıklar için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu ivedilikle Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde; delilleri toplamak ve ilgili mercilere iletilmesini sağlamak,

Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülen yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,

Başkanlığın görevlendirmesi üzerine yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, toplantı ve eğitim programlarına katılmak,

Refakatlerine verilen Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak,

Başkan tarafından verilen veya mevzuatla öngörülen diğer görevleri yapmak.

Hazine ve Maliye Müfettişleri, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili kılınmıştır.

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

Yazılı Sınav Konuları

MALİYE:

Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin

Genel Esasları, Kamu Maliyesi

MUHASEBE:

Genel Muhasebe

Temel Şirketler Muhasebesi

Temel Maliyet Muhasebesi

Mali Tablolar Analizi

HUKUK:

Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı

Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları

Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)

Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)

İKTİSAT:

Mikro ve Makro İktisat

İktisadi Düşünceler Tarihi

Para Teorisi ve Politikası

Türkiye Ekonomisi

Uluslararası İktisadi Kuruluşlar

Güncel Ekonomik Sorunlar

Yazılı ve Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi ve Atanma

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sözlü sınav puanının en az 70 olması şarttır.

Yazılı ve sözlü sınav puanı ortalaması dikkate alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre kadro sayısı kadar aday, Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.

Kaynak:

https://www.hmb.gov.tr/hazine-ve-maliye-mufettisligi-2

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir