İkinci El Otomobil Alım Satımında KDV Oranı

1

I.GİRİŞ

Pandeminin ve döviz kurunun artmasıyla sıfır araç fiyatları arttığı gibi ikinci taşıt fiyatlarının da yükselmesine yol açtı.

Bu yazımızda İkinci el binek otomobil ticaretinde yapılan araç teslimlerinde uygulanacak KDV oranları değerlendirilmiştir.

II.YASAL MEVZUAT

3065 sayılı Kanunun 28.maddesinde KDV oranı % 10 olarak belirlenmiş ancak bu oranın üzerinde veya altında mal çeşitleri için vergi oranlarının belirlenebileceği konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

22.03.2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/3/2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22/3/2019 tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce;

a) %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,

b) %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18

KDV oranı uygulanması gerekir.

II.1.Binek Oto Alımlarında KDV’nin İndirim Konusu Yapılması

13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler tarafından alım-satıma konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması 22/3/2019 tarihi itibarıyla uygun görülmüştür.

Bu bağlamda;

a) İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler,

b) 03.2019 tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin

alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebilirler.

II.1.a.22.03.2019 Tarihinden Önce Alınan Binek otolara Ait KDV’nin İndirime Konu Edilmesi

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce;

a) 03.2019 tarihinden önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan,

b) Ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarları,

c) Bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması

Gelir İdaresince kararlaştırılmıştır.

Söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dâhil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerekir.

Örnek:

Binek Otomobil alım satımıyla iştigal eden Mükellef A, 22.01.2019 tarihinden 100.000 TL (KDV hariç) mukabilinde binek otomobil almıştır. Söz konusu oto alımına ait KDV’yi 153 Ticari Mallar (153 01 Ticareti Yapılan Taşıtlar) hesabına borç yazılarak maliyete yansıtılmıştır. Mükellef söz konusu aracını 31.03.2021 tarihinde 300.000 TL bedelle (KDV hariç) satmıştır. (NOT: ÖTV göz ardı edilmiştir.)

Buna göre mükellef A’nın aşağıdaki kayıtları yapması gerekir:

153 Ticari Mallar

153.01 Ticareti Yapılar Araçlar

118.000,00

102 Bankalar

118.000,00

Binek oto alımının kaydı
102 Bankalar

354.000,00

621 STMM

100.000,00

192 Diğer KDV

18.000,00

153 Ticari Mallar

118.000,00

600 Yurtiçi Satışlar

300.000,00

391 Hes KDV

54.000,00

Binek oto satışı


II.1.a.1.Faaliyet Dışı Amaç İçin Alınan Binek Otoların Durumu

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin;

a) Alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve

b) İşletmede kullandıkları

binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün değildir.

II.2.Özel Matrah Şeklinde KDV Oranı Değişti

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde, % 18 vergi oranı uygulanmasına karar verilmiştir.

KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanacaktır.

3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere , ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu hükmü uygulamaya konulmuştur.

Buna göre özel özel matrah uygulamasında taşıtın vasfının (binek oto olup olmamasının) herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

II.2.a.İkinci El Araç Ticaretiyle Uğraşanlardan Özel Matrah Esasına Tabi Araç Alımında KDV Oranı Uygulaması

Yapılan düzenleme kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan binek otomobiller için %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobil olarak değerlendirilmeyecek ve bu araçların tesliminde “satış bedelinin tamamı” üzerinden %1 oranında KDV hesaplanması gerekir.

III.SONUÇ

Bu yazımızda ikinci el binek otomobil alım satımında uygulanması gereken KDV oranları tartışılmıştır.

Uygulayıcı konumundaki mükelleflerin özellikle özel matrah şekline tabi alımlara dikkat etmesi ve bu çeşit alım yaptıkları araç satışında özel matrah şeklini değil aracın bedelinin tamamının üzerinden % 1 KDV oranı uygulamaları gerekir.

 

Kaynak:

3065 sayılı KDV Kanunu,

26 seri No’lu KDV Genel Tebliği,

Ahmet GÜZEL, KDV Oranları Düşürüldü: İkinci El Araçlarda KDV Oranı % 1 Uygulanabilir mi,https://wrsimperium.com/kdv-oranlari-dusuruldu-ikinci-el-araclarda-kdv-orani-1-uygulanabilir-mi/

 

1 thought on “İkinci El Otomobil Alım Satımında KDV Oranı

  1. bir galerici olarak İkinci el araç satışında hangi KDV oranı uygulayacağımızı şaştık kaldık. Nerdeysse birkaç ayda bir oran değişiyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir