Üniversitelere Yapılan Nakdi Ve Ayni Bağışlar Kurumlar Vergisinden İndirilebilir mi?

0

I.GİRİŞ

Ülkemizin toplumsal yapası ve geleneklerine göre bağış ve yardımda bulunmak her zaman hoş karşılanmış ve teşvik edilmiştir. Kurumlar vergisi mükellefleri de bu kapsamda pek çok yere veya kuruma bağışta bulunmaktadır. Yazımızda ülkemizin geleceğinin yetiştirildiği ve şekil verildiği en önemli kurumlardan biri olan üniversitelere yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisinden indirilip indiremeyeceği indirilecekse ne kadarlık kısmının indirilebileceği sorularına cevap verilecektir.

II.YASAL MEVZUAT

Kurumlar vergisi kanununda yapılan bağış ve yardımlara ilişkin düzenleme 10. Madde de diğer indirimler başlığı altında açıklanmıştır.

Söz konusu maddede;

“Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı.

ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.”

Kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek kaydıyla indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 36. Maddesinin b bendinde “Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

III.SONUÇ

Kurumlar vergisi kanunun 10. Maddesinin c bendinde Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmının kurumlar vergisinden indirim konusu yapılabileceği belirtilmektedir. Devlet üniversiteleri özel bütçeli idarelerdir. Özel (Vakıf) üniversiteler ise Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kurulan üniverisiteler buna göre bu iki kuruma yapılan bağışların kurum kazancının %5’i ile sınırlı olduğu düşünülebilir.

Ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 36. Maddesinin b bendinde “Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu durumda hangi maddenin uygulanması gerekeceği karmaşası ortaya çıkmaktadır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.6. Yükseköğretim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde 5904 sayılı Kanunla 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “nakdî” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.5904 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikle birlikte, Kanunun yayım tarihinden (3/7/2009) itibaren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve yardımların tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. şeklinde açıklama yapılarak 2547 sayılı kanunun 36. Maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre; devlet ya da vakıf üniversitelerine yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı beyannamede gösterilmek kaydıyla kurumlar vergisinde indirim konusu yapılabilir.

 

Kaynak:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

İlgili idari düzenlemeler

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir