Kur Korumalı Kazanç Kapsamında Kurumlar Vergisi İstisnası ve YMM Tasdik Raporu Zorunluluğu

0

I.GİRİŞ

Bilindiği üzere 2021 yılının sonuna doğru Türkiye’de döviz kurları artış göstermiş ve ilerleyen aylarda enflasyona sebep olmuştu.

Bu kapsamda döviz kurundaki artışı önlemek için Aralık 2021’de “kur korumalı gelir istisnası” uygulaması getirilmişti.

Bu yazımızda söz konusu istisna kapsamında YMM tasdik mevzuu değerlendirilmiştir.

II.İLGİLİ MEVZUAT

7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Kurumlar Vergisi Kanununa “Geçici 14. madde” eklenmiş ve söz konusu madde hükmü ile kurumlar vergisi mükellefleri ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını, Türk Lirası mevduat veya katılım hesabına dönüştürmeleri durumunda söz konusu (Geçici 14.) maddede belirtilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulması sağlanmıştı.

7407 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 14. maddesinde yapılan değişiklikle, 31/12/2021 tarihli bilançolarda yer almasa dahi 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar da istisna kapsamına alınmış ve Cumhurbaşkanına 30/06/2022 ve 30/09/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların istisnaya dahil edilmesine ilişkin yetki verilmiştir.

Bu değişiklikle birlikte,

– 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını IV. geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar (17.02.2022) Türk Lirasına çevirmek suretiyle elde ettikleri Türk Lirası varlığını TCMB düzenlemeleri kapsamında açılan Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükellefler,

–  31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çeviren mükellefler,

– 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükellefler,

– 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükellefler,

Aşağıda belirtilen kurum kazançları yönünden kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecektir.

– Yabancı paralarının IV. geçici vergilendirme (01.10.2021-31.12.2021) dönemine ilişkin dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançları,

– 01.01.2022 tarihinden Türk Lirası mevduat veya katılma hesabının açılış tarihine kadar olan döneme ilişkin kur farkı kazancı,

– 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını IV. geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Kanunda öngörülen süre ve şekilde Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarına aktaran kurumlar vergisi mükelleflerinin, mevduat veya katılma hesaplarının vadelerinden önceki bir tarihte sona eren geçici vergilendirme dönemleri dâhil olmak üzere dönem sonları itibarıyla tahakkuk eden faiz ve kar payı gelirleri,

– Öngörülen süre ve şekilde dönüştürülen yabancı paraların aktarıldıkları Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarından vade sonunda elde edilen faiz veya kar payı gelirleri ile diğer kazançlar,

– Geçici Vergilendirme Dönemine İlişkin Beyannamenin Verilme Tarihinin Sonundan 31.12.2022’ye kadar Türk Lirasına dönüştürülen yabancı paraların Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına aktarıldıkları tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından, Türk Lirası mevduat ve katılma hesabının açılış tarihine kadar olan döneme ilişkin kur farkı kazançlar söz konusu Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarının (vadesinden önceki tarihte sona eren geçici vergilendirme dönemleri dahil olmak üzere) dönem sonları itibarıyla tahakkuk eden faiz gelirleri ve kar payları ile bu hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı gelirleri ile diğer kazançlar,

– 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirenlerin bu hesaplarının dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar,

III.KUR KORUMALI HESAP KAPSAMINDAKİ KAZANÇ İSTİSNASINDA YMM TASDİK RAPORU ZORUNLU MU?

Vergi Usul Kanununun “Vergi Beyannamelerinin İmzalanması ve Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporları” başlıklı mükerrer 227/2.maddesine göre Maliye Bakanlığı,  vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya ev bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları, tasdike ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin  7/G maddesinde Mali Mevzuatta Yer alan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler Yönünden aşağıdaki işlemlerin tasdike tabi olduğu sayılmıştır.

  1. Yatırım indirimi,
  2. Döviz kazandırıcı işlemlerde vergi istisnası,
  3. Yeniden değerleme,
  4. Stok değerlemesi,
  5. Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası,f. Dernek, tesis, vakıf ve kooperatiflere muafiyet tanınması,
  6. Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler.

Ayrıca, bakanlık, tasdik kapsamına alınan beyanname, bildirim ve belgelerin tasdik uygulamasını zaman ve konu itibariyle sınırlandırmaya veya genişletmeye yetkili kılınmıştır.

5 Seri No.lu SM, SMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinin  A. Bölümünde ise hangi kurum kazancı istisnasının tasdik kapsamında olduğu saymak suretiyle aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

a) Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan iştirak kazançları istisnası,

b) Aynı maddenin 3 numaralı bendinde yer alan turizm istisnası.

c) A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarının istisnası.

d) İştirak hisselerinin veya gayrimekullerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisnası.

Söz konusu istisna ve indirimler dışında kalan veya bu istisna ve/veya indirimler kapsamında olup da yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanılan istisnalar veya indirim konusu yapılan tutarlar toplamı 300.000.000.-TL’ (2021 yılı için 483.000 Lira)’yi aşmayan mükellefler de diledikleri takdirde, bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde vergiden müstesna tutulan ve/veya indirim konusu yapılan işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.

III.1.YMM Tasdik Raporu Ne Zamana Kadar İbraz Edilmesi Gerekir?

Söz konusu tasdik raporları, bakanlıkça süre uzatılmadıkça 2022 Haziran ayı sonuna kadar vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir. Bu sürede rapor ibraz edilmezse, mükellefe 68.000 Türk Lirası ceza kesilerek ibraz için 60 günlük ek süre verilecektir. Bu süre içerisinde de tasdik raporu verilmezse mükellefin istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkacak ve ek tarhiyatlar la karşılaşabilecektir.

IV.TAM TASDİK KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER AYRICA YMM TASDİK RAPORU İBRAZ EDECEK Mİ?

Yukarıda da açıklandığı üzere kur korumalı uygulama kapsamında 2021 yılı için 483.000,00 TL’yi aşan tutarda gelir elde eden mükelleflerin Haziran 2022 tarihine kadar YMM tasdik raporunu ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri gerekir.

Ancak “tam tasdik” yaptıran mükellefler bu istisnalara ilişkin işlemlerini Yeminli Mali Müşavirlerce ayrıca tasdik ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. YMM tarafından ibraz edilecek tam tasdik raporu yeterli olacaktır.

 

Kaynak:

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

7407 sayılı Kanun

7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

3568 Sayılı Kanun

İlgili İdari Düzenlemeler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir