Ciro Kaybı Desteklerinin Vergilendirilmesi ve Beyanı

0

I.GİRİŞ

Ticari hayatta firmalar bayilerine veya sürekli kendisinden mal tedarikinde bulunanlara belli süre sonunda yahut belli bir ciro yakalamak şartıyla belli oranda/tutarda nakit, mal ve benzeri faydalar sağlayabilmektedir.

Bazen bu durum; devletler tarafından da ciro kaybı hallerinde destekte bulunmak suretiyle de gerçekleşebilmektedir.

Örnek Vakıa:

A Ltd Şti, lokanta ve restorant hizmetleri faaliyetinde bulunmaktadır. A Ltd Şti, faaliyetiyle ilgili olarak 17.02.2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Bulunan İşletmelerin Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkındaki Tebliğ kapsamında Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. A Ltd Şti, TL cinsinden ciro kaybı desteği almıştır. 

II.İLGİLİ MEVZUAT

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6.maddesine göre kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Aynı madde gereğince safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37.maddesinin birinci fıkrasında her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 38.maddesinin birinci fıkrasında;

“Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

  1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;
  2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” 

hükmüne yer verilmiştir.

III.SONUÇ

Önceki bölümlerde yapılan açıklamalara göre A Ltd Şti’nin Covid-19 pandemi sebebiyle faaliyetiyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığından almış olduğu ciro kaybı destek tutarının ticari kazanca dâhil edilerek kar hesaplarına intikal etmesi gerekir.

ÖRNEK:

A Ltd Şti, pandemi kapsamında yaptığı müracaat sebebiyle 50.000,00 TL ciro kaybı desteği almıştır.

Buna göre ilgili muhasebe kayıtlarının aşağıdaki gibi yapılması gerekir.

102 Bankalar   50.000,00  
  679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar   50.000,00
Ciro kaybı destek ödemesinin kaydı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar   50.000,00  
  690 Dönem Karı/Zarar   50.000,00

Kanaatimizce söz konusu desteğin 602 yerine 679 no’lu hesapta takip edilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Kaynak:

5520 Sayılı KV Kanunu,
193 Sayılı GV Kanunu

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir