İş Sözleşmesi Feshinde Kullanılmayan İzinlere Ait Ücret Ödemesinin Gün Sayısına Etkisi ve Vergileme

0

Kullanılmayan izin ücreti asıl ücrete dâhilliği esastır. Ücret ile kullanılmayan yıllık izin ücretinin toplamı prime esas kazancın tavan sınırını aşması halinde tavana kadar bildirim yapılması gerekir.

Örneğin işçinin ay içinde işten ayrılması durumunda gün sayısı kadar prime esas kazancın üst sınırının uygulanması gerekir.

İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi olağan bir durum teşkil edebilmektedir. Bu durumda işçinin yasal olarak hak kazandığı ancak kullan(a)madığı yıllık izin sürelerine ait ücretinin sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti  esas alınarak hesaplanması ve kendisine yahut hak sahiplerine ödenmesi icap eder.

Prim Ödeme Gün Sayısı

Sigortalıların hak kazanıp da kullanamadıkları izin süresine ait ücretin sözleşmenin feshedildiği ayın kazancına dâhil edilir. Bu tutarın, sadece prim matrahına artış yönünde etkisi bulunmakta olup prim ödeme gün sayısında bir artışa neden olmaz. Dolayısıyla sözleşmenin feshinde ödenen izin ücreti için sigorta prim belgelerinde ayrıca prim ödeme gün ilavesi mümkün değildir.

Vergi Durumu

Yıllık izin ücreti ödenirken 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesinin birinci fıkrasına göre “hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61’inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden 103 ve 104’üncü maddelere gereğince vergi tevkifatı” yapılır.

Diğer taraftan; stopaj gelir vergisinin yanısıra 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlığı altında yapılan düzenleme kapsamında damga vergisinin de kesilmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir