Yılı İçerisindeki Mahsup Talepleri Teminat Mektubu İle İstenebilir mi?

0

I.GİRİŞ

Son dönemlerde elektrik, su, SGK primleri gibi sabit ve değişken giderlerde yaşanan artışlar sebebiyle vergi mükellefleri yılın bitişini beklemeden indirimli oran mahsup taleplerine daha çok yönelmeye başlamıştır.

İndirimli oran iade taleplerinin vergi dairelerindeki işlemleri diğer dosyalara göre daha uzun sürmesi sebebiyle mükellefler özellikle elektrik faturalarında gecikme zammıyla karşılaşmaktadır.

Bu yazımızda “yılı içerisindeki mahsup taleplerinin” teminat mektubu ile istenmesinin mümkün olup olmadığı tartışılmıştır.

II.YASAL MEVZUAT

3065 sayılı KDV Kanunun[1] 29.maddesine göre;

……

  1. Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir.

…..”

II.1.Genel Olarak Yılı İçerisinde İndirimli Oran Mahsuben İade Talebi

Mahsuben iade talebi, 429 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen standart iade talep dilekçesi kullanılmak suretiyle yapılır ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

1) Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve benzeri belgeler ile aynı dönemde yapılan indirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi.

2) Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibarıyla hazırlanacak tablo.

3) Cari yıl içerisinde bir iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra yapılacak iade taleplerinde, iade hakkı doğuran işlemin ait olduğu dönemden iadenin talep edildiği döneme kadar aradaki dönemlere ilişkin olarak indirilecek KDV listesi, indirimli orana tabi işlemlere ait satış faturaları veya bu faturaların dökümünü gösteren liste ile yüklenilen KDV listesi ve tablosu.

Kollektif şirketler ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacaklarının ortakların borçlarına yönelik mahsup taleplerinde mahsup talep dilekçesine, yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra, diğer ortakların mahsup yapılmasına izin verdiğini gösteren noter tarafından onaylanmış bir belge de eklenir.

III.YIL İÇİNDEKİ MAHSUP TALEPLERİNDE TEMİNAT MEKTUBU

Vergilendirme dönemleri itibarıyla 10.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri YMM raporu, vergi inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir. İade talebi belgelerin tamamlandığı tarih itibarıyla geçerlik kazanır. Söz konusu belgelerin veya belgelerde yer alması gereken bilgilerin eksikliği durumunda söz konusu eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle iade talebi geçerlilik kazanır.

10.000,00 TL ve üstündeki “mahsup talepleri” vergi inceleme raporu veya YMM Raporuna göre yerine getirilir. Talep tutarının 10.000 TL’yi aşan kısmı kadar “teminat gösterilmesi” halinde ilgili belgelerin tamamlanıp teminatın verildiği tarih itibarıyla mahsup talebi geçerlik kazanır. (KDV Genel Uygulama Tebliği, Bölüm III/B/3.2.1.Genel Olarak)

Verilen teminat mektubu, vergi inceleme raporu veya YMM Raporu ile çözülebilir.

Diğer taraftan; YMM raporlarında iadenin talep edildiği yıl için belirlenen limitler geçerlidir.

Örnek:

2021 yılında gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak 2022 yılı içerisinde yapılacak iade taleplerinde 2022 yılı için YMM Raporu ile azami alınabilecek iade tutarına ilişkin limitler uygulanır.

IV.SONUÇ

Bazı sektörlere yılı içerisinde indirimli oranlar için nakden iade olanağı verilmiş olmakla beraber esas itibariyle bu tür iade talepleri yıl içerisinde yapıldığında mahsuben iade işlemi olarak dikkate alınabilmektedir.

Uygulamada teminat mektubuyla iade talebi genel olarak nakden yapıldığında geçerli olduğu bilinmektedir.

Ancak yukarıda da ifade ettiğim üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinde kararlaştırıldığı gibi indirimli orana ilişkin “yılı içerisinde yapılan mahsuben iade” için de teminat mektubu mukabilinde talepte bulunulabilir.

Kaynakça:

3065 sayılı KDV Kanunu
KDV Genel Uygulama Tebliği
Diğer İdari Düzenlemeler

 

[1] 02.11.1984 tarih ve 1984 sayılı RG’de yayımlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir