Twitch Üzerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

0

I.GİRİŞ

Twitch, elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformdur. Söz konusu uygulama en iyi oyuncaların canlı yayın başlatarak oynamakta oldukları oyunu yayıncılarına sunmaya yarayan bir uygulamadır. Twitch uygulamasında da yayıncılar diğer canlı yayın uygulamaları gibi bağış yolu ile para kazanmaktadır. Bu durum,  Twitch üzerinden gelir elde edenlerin vergi kanunları karşısındaki durumunu daha da önemli hale getirmektedir.

Bu yazımızda Twitch üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ele alınacaktır.

II.GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası başlıklı mükerrer 20/B maddesinde; internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançların gelir vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir.

Mükelleflerin, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından yararlanmak için aşağıda yer alan hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1-Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

2- Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

3- Mükelleflerin başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir.

4- Bu faaliyet kapsamında elde edilen kazançların toplamı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacağı bilinmelidir.

Öte yandan; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasların yer aldığı 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “İstisnadan faydalananların yükümlülükleri ve belgelendirme” başlıklı 6 ncı maddesinde; 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesinde istisna edilen türdeki faaliyetlerde bulunan mükelleflerden istisnadan faydalananların yıl içindeki kazançları toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan (2022 yılı için 880.000 TL) tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunluluklarının kaldırılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Buna göre; mükelleflerin 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında taleplerinin bulunması, Türkiye’de kurulu bir bankada hesap açmaları ve hasılatın tümünü açılan bu hesaplar aracılığıyla tahsil edilmesi halinde sosyal paylaşım ağı üzerinden sosyal içerik üreticisi olarak yaptığınız yayından izlenme oranına göre elde edilen gelirlerin anılan Kanun hükmü çerçevesinde gelir vergisinden istisna olacağı ve bankalar tarafından bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan tutar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.

III.KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

12/2 nci maddesinde, hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

17/4-a maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

-Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

-Hizmetten yurtdışında faydalanılması gerekir.

-Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

İstisnanın Tevsiki ve Beyanı” başlıklı (II/A-2.2.) bölümünde, “Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir. Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste verilir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekir. İstisnanın beyanı için, hizmete ait ödeme belgesinin (bedelin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) temin edilmiş olması zorunlu değildir.

Bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi, hizmet bedeli Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmez. Bununla birlikte, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir.”

” Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası ” başlıklı (II/F-4.26.) bölümünde, “3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacaktır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamına girmeyen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin istisna olmadığı ve genel hükümlere göre vergilendirileceği tabiidir.

Buna göre, twitch üzerinden yayımlanan yayınların gösterimi nedeniyle elde edilen kazançların 1/1/2022 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu olması durumunda söz konusu hizmet 3065 sayılı Kanunun 17/4-a maddesi kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

Öte yandan, twitch isimli internet sitesinde yayımlanan yayınların gösterimi nedeniyle elde edilen kazançların Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu olmaması durumunda, verilen hizmetin Türkiye’de ve yurt dışında izlenme verileri baz alınarak bulunacak yurt dışında izlenme oranına isabet eden kısmının yukarıda belirtilen şartlar dahilinde hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

IV.VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesinde istisna edilen türdeki faaliyetlerde bulunan mükelleflerden istisnadan faydalananların yıl içindeki kazançları toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan (2023 yılı için 1.900.000 TL) tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Buna göre, twitch adlı sosyal paylaşım ağı üzerinden gerçekleştirilen sosyal içerik üreticiliği faaliyeti dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılıyor olunması halinde, adı geçen internet sitesinde yayımlanan yayınların gösterimi nedeniyle elde edilen kazanca konu hizmet ifalarına ilişkin olarak 213 sayılı Kanun kapsamında belge düzenleme yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

Söz konusu istisnadan yararlanılmaması halinde ise yurt içi ve yurt dışında izlenme oranına göre yurt dışı mukimi Twitch platformu tarafından mükellefin hesabına aktarılan yayın bedelleri karşılığında, genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlenmesi gerekmekte olup, bu durumda verilen hizmetin Türkiye’de ve yurt dışında izlenme verileri baz alınarak bulunacak (ve tarafınızca tevsik edilecek) yurt dışında izlenme oranına isabet eden kısmı ile Türkiye’de izlenme oranına isabet eden kısmı için ayrı fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

V.SONUÇ

Günümüzde, sosyal medya üzerinden en yaygın para kazanma şekillerinden birinin canlı yayınlardaki hediye sistemi olduğu görülmektedir. Bu yolla yayıncılara çeşitli hediyeler gönderilmek suretiyle bağış yapıldığı görülmektedir. Twitch uygulamasında da yayıncılar benzer şekilde bağış yolu ile para kazanmaktadır.

Twitch, uygulaması üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde dikkat edilmesi gereken, mükelleflerin talep etmeleri halinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından yararlanabileceğidir. Buna göre söz konusu istisnadan yararlanılması halinde, bu kapsamda elde edilen kazançlara konu teslim ve hizmetler 3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesine göre  KDV’den istisna olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken, söz konusu sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından yararlanmak istemeyen mükelleflerin durumudur. Bu durumda olan mükelleflerin defter tutma ve belge düzenleme zorunlulukları bulunmakla birlikte, verilen hizmetin Türkiye’de ve yurt dışında izlenme verileri baz alınarak bulunacak yurt dışında izlenme oranına isabet eden kısmının yukarıda belirtilen şartlar dahilinde hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisna tutulması mümkün olacaktır.

KAYNAK:

– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

– 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

– 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

– İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın 25.04.2023 tarih ve 39044742-130[Özelge]-469801 sayılı özelgesi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir