Örneklerle Enflasyon Muhasebesi Uygulama Esasları

0

I.GİRİŞ

Mali tabloların uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinden arın­dırılması ve böylece vergileme üzerindeki enflasyondan kaynaklanan olumsuzlukların gideril­mesini sağlamaya yönelik olarak 5024 sayılı Kanunuyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 ve geçici 25.maddenin eklenmesiyle enflasyon düzeltmesi müessesesi 30.12.2003 tarihinden itibaren Türk Vergi Sistemimizde yerini almıştır.

Yapılan düzenlemeyle enflas­yon düzeltmesi uygulamasında ikili bir yaklaşım getirilmiştir:

 1. 1/1/2004 tarihinden sonra düzenlenecek mali tabloların düzeltilmesine ilişkin süreklilik arz eden ve düzeltme işlemine ilişkin ana esasların belirlendiği hükümlere 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasında;
 2. 31/12/2003 tarihli bilançonun düzeltilmesine ilişkin hükümlere ise aynı Kanunun geçici 25 inci maddesinde

yer verilmiştir.

Yapılan düzenlemeler kapsamında enflasyon dü­zeltmesi, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca aynı fıkranın (9) numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere kapsam dâhilindeki mükel­leflerden hesap dönemi takvim yılı olanlar tarafından en son 2004 takvim yılı itibarıyla yapıl­mıştır.

Takip eden dönemlerde ise;

 1. 2020 takvim yılına kadar gerekli koşulların oluşmaması nedeniyle,
 2. 2021 ve 2022 takvim yıllarında da aynı Kanunun geçici 33 üncü maddesiyle enflasyon düzeltmesi 2023 takvim yılı sonuna kadar ertelendiğinden

2005 ila 2022 takvim yıllarında (18 yıl) enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

2023 takvim yılı (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2024 yılında biten özel hesap dönemi) sonu itibarıyla ise, 213 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesi gereğince, 2023 hesap dönemine ilişkin mali tabloların mezkûr madde ve aynı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası hükümleri çerçevesinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir.

Bu yazımızda 2023 hesap dönemine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların enflasyon düzeltmesi işlemlerine ait usul ve esaslar irdelenmiştir.

II.ENFLASYON DÜZELTMESİNİN MAHİYETİ

Genel anlamda enflasyon düzeltmesi;

 1. Paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların,
 2. Gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere

düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır.

213 sayılı Kanunun mükerrer 298.maddesinde enflasyon düzeltmesi, “mali tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması” şeklinde tanım­lanmıştır.

Buna göre enflasyon düzeltmesi, mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetlerin Türk Lirası değerlerinin, tablonun ait olduğu tarihteki değerine yükseltilmesinden ibaret bir işlem olarak ifade edilebilir.

III.ENFLASYON DÜZELTMESİNDE TAKİP EDİLECEK ADIMLAR

Düzeltme, parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tu­tarlarının düzeltme katsayıları ile çarpılması suretiyle gerçekleştirilir.

Enflasyon düzeltmesinde mükellefler aşağıdaki işlemleri/adımları sırasıyla yerine getirmeleri gerekir:

 1. Mali tabloda yer alan kıymetlerden hangilerinin parasal olmayan kıymet olduğu tespit edilecektir.
 2. Tespit edilmiş parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarları (düzeltmeye esas tutarları) bulunacaktır.
 3. Tespit edilmiş parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde, düzeltmeye esas tarihleri ve düzeltme/taşıma katsayıları belirlenecektir.
 4. Tespit edilmiş düzeltmeye esas tutarlar ait oldukları düzeltme/taşıma katsayılarıyla çarpılarak, parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmiş tutarları hesaplanacak ve düzeltilmiş de­ğerler ile düzeltme öncesi değerler arasındaki enflasyon farkları kayıtlara alınacaktır.
 5. Parasal olmayan kıymetler düzeltilmiş değerleriyle, parasal kıymetler ise düzeltmeye tabi tutulmaksızın mali tabloda gösterilecektir.

IV.DÜZELTME SIRASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK TEMEL İLKELER

Enflasyon düzeltmesi yapılırken aşağıdaki ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir:

 1. Gelir İdaresince belirlenen parasal ve parasal olmayan kıymetlerin gösterilmiş olduğu listeler, işletmelerde para olarak yalnızca Türk Lirasının kullanıldığı prensibine dayanılarak hazırlanmıştır.
 2. Mükellefler yabancı para üzerinden yapmış oldukları işlemlerini 213 sayılı Kanunun mevcut hükümleri doğrultusunda değerlemeye devam edecekler, bunlar için ayrıca düzeltme yapmayacaklardır.

Bu Tebliğ uygulamasında yabancı paralar ile yabancı para cinsinden ifade edilen (alacak ve borç senetleri gibi) kıymetler parasal kıymet olarak kabul edilecektir.

 1. İktisadi işletmeye dâhil (karşılıklar gibi) bir takım iktisadi kıymetler asli bir kıymet mahiyeti taşımamakta ve belli bir iktisadi kıymete bağlı olarak hesaben mali tabloda kendilerine yer bulmaktadırlar.

Bu tür kıymetler bağlı oldukları iktisadi kıymete göre parasal ya da parasal olmayan ayrımına tabi tutulacaktır.

Bir başka ifadeyle, bunların karşılık olarak ayrıldığı kay­nağın, parasal olan veya olmayan kıymet olup olmamasına göre, enflasyon düzeltmesinde dik­kate alınması gerekir.

Düzeltme işlemine tabi olacak karşılıklar da 213 sayılı Kanun hükümle­rine göre ayrılması mümkün olan karşılıklardır.

Buna göre; 213 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrılması mümkün olmayan bir karşılık, bilançoda yer alsa bile enflasyon düzeltmesinde dik­kate alınmayacaktır.

Örnek:

Kıdem tazminatı karşılığı, garanti gider karşılığı gibi karşılıklar 213 sayılı Kanunda sayılan karşılıklar arasında yer almadığından enflasyon düzeltmesinde de dikkate alınmayacaktır.

213 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ayrılmış olan şüpheli ala­cak karşılığı ise parasal mahiyet taşıdığından enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

 1. Hisse senetleri esas itibarıyla parasal olmayan bir iktisadi kıymettir ve düzeltme/ta­şıma katsayısı ile çarpılmak suretiyle düzeltme işlemi gerçekleştirilecektir.

Ancak, işletmelerin aktifinde bulunan “yabancı para cinsinden hisse senetleri, iştirakler ve avansların” 213 sayılı Kanunun mükerrer 298.maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinin verdiği yetkiye istinaden, düzeltme tarihindeki döviz kuru ile düzeltilmeleri uygun görülmüştür.

 1. İktisadi işletmeye dâhil olup düzeltme işlemine konu olan parasal olmayan kıymet­lerin, işletme ile aidiyeti, düzeltmeye esas tarih ve bedellerinin tevsiki zorunludur.

V.ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPMA ŞARTLARI

Mükellefler fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır.

Enflasyon düzeltmesine başlanılan bir hesap döneminden sonra, söz konusu şartlardan sadece birinin gerçekleşmemesi halinde de enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğü devam edecektir.

Enflasyon düzeltmesi, her iki şartın aynı anda birlikte gerçekleşmemesi halinde ise sona erecektir.

Başka bir ifade ile enflasyon düzeltmesi yapılan bir hesap döneminden sonra Yİ-ÜFE’deki artışın;

 1. İçinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap döneminde %100’den ve
 2. İçinde bulunulan hesap döneminde %10’dan

az olması halinde enflasyon düzeltmesi sona erecektir.

V.1.Geçici Vergi Dönemlerinde Şartların Belirlenmesi

Mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla mali tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar.

Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dâhil önceki otuz altı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son on iki ay dikkate alınacaktır.

Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme ya­pılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi so­nunda da düzeltme yapılacaktır.

V.1.Enflasyon Düzeltmesinin Uygulanması

Mükellefler 31.12.2023 tarihli (kendilerine özel hesap dönemi tayin edi­lenlerde 2024 yılında biten özel hesap dönemi sonuna ait) mali tablolarını 213 sayılı Kanunun geçici 33.maddesi gereğince düzelteceklerdir.

Daha sonraki dönemlere ait mali tabloların dü­zeltme işlemleri ise aynı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasında öngörülen şart­ların varlığına bağlı olarak yapılacaktır.

VI.DÜZELTME İŞLEMİNE TABİ TUTULACAK MALİ TABLOLAR

Vergi Usul Kanunun 175 ve mükerrer 257.maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak;

 1. Muhasebenin Temel Kavramları,
 2. Muhasebe Politikalarının Açıklanması,
 3. Mali Tablolar İlkeleri,
 4. Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması,
 5. Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Planı ve İşleyişi,

ile ilgili düzenlemelerin/açıklamaların yapıldığı 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygu­lama Genel Tebliğinin “III- Mali Tablolar İlkeleri” başlıklı ekine göre mali tablolar aşağıdaki tabloları içerir:

 1. Bilanço,
 2. Gelir Tablosu,
 3. Satışların Maliyeti Tablosu,
 4. Fon Akım Tabloları,
 5. Nakit Akım Tablosu,
 6. Kâr Dağıtım Tablosu,
 7. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu.

Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tab­loları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturmaktadır.

Gelir İdaresince enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan mükelleflerce, mali tablolardan sadece “bilançonun” enflasyon düzeltmesine tabi tutulması uygun görülmüştür.

VII.ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPACAK OLANLAR

Enflasyon düzeltmesi, kollektif, adî komandit ve adî şirketler dâhil ka­zançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılır.

Bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adî komandit ve adî şirketlerde enflasyon düzeltmesi bu şirketlerin bilançoları nezdinde yapılır.

Kurumlar vergisi mükellefi olan iş or­taklıklarının da bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.

Örnek:

Bilanço esasına göre defter tutan iki ortaklı (A) Adi Ortaklığı inşaat işleriyle iştigal etmektedir.

Ortaklar gelir vergisi mükellefi olup, adi ortaklığın stopaj ve katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Adi ortaklıkların ortaya çıkan kâr veya zararı, adi ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından hisseleri oranında kendi kazançlarına dâhil edilerek vergilendirilmektedir.

Bu durumda, enflasyon düzeltmesi adi ortaklığın bilançosu üzerinden yapılacak ve dü­zeltme sonucu tespit edilen kâr veya zarar ortaklar tarafından hisseleri oranında kendi ka­zançlarına dahil edilecektir.

31/12/2023 tarihli bilançonun düzeltilmesinden kaynaklanan kâr veya zarar vergilendirilecek kazancın tespitinde dikkate alınmayacak izleyen dönemlerde ya­pılan düzeltme işleminden kaynaklanan kâr veya zararlar ise vergilendirilecek kazancın tes­pitinde dikkate alınacaktır.

213 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesi gereğince 31/12/2023 tarihli (kendile­rine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2024 yılında biten özel hesap dönemi sonuna ait) bi­lançonun, izleyen geçici vergi ve hesap dönemlerinde ise düzeltme şartlarının gerçekleşmesi­ne/varlığına bağlı olarak aynı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası gereğince geçici vergi ve hesap dönemleri sonuna ait bilançoların mezkûr madde ile enflasyon düzeltmesine tabi tutulması, anılan mükellefler (Tebliğin bu maddesinde enflasyon düzeltmesi yapamayacakları belirtilenler hariç) için zorunluluk olup, uygulama açısından mükelleflerin herhangi bir seçimlik hakları bulunmamaktadır.

VII.1.KİT’lerin Durumu

Kurumlar vergisi mükellefi olan ve bilanço esasına göre defter tutan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bünyesindeki işletmeler ve imtiyazlı iş­letmelerin, enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kurumlar vergisi mükellefi olan ve bilanço esa­sına göre defter tutan iktisadi kamu müesseseleri ile dernek ve vakıflara bağlı iktisadi işletme­lerin de enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.

VII.2.Yeni İşe Başlayan Mükelleflerin Durumu

Yeni işe başlayan mükelleflerin enflasyon düzeltmesine tabi olup olmadıkları da genel esaslara göre belirlenir.

Bu mükelleflerde enflasyon düzeltmesi hükümlerinin uygulan­masında işe başlanılan tarihin bir önemi bulunmamaktadır.

VII.3.2024 Yılı ve Sonrasında Enflasyon Düzeltmesi

1/1/2024 tarihinden sonraki dönemlerde enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğu ba­kımından, son üç ve son bir hesap dönemi, bu mükelleflerin işe başladıkları tarihten önceki dönemleri kapsıyor olsa dahi şartların gerçekleşip gerçekleşmediğinin hesabında dikkate alı­nır.

VII.4.Serbest Meslek Erbabı ve İşletme Hesabında Enflasyon Düzeltmesi

Kazançlarını işletme hesabı esasına (zirai işletme hesabı dâhil) göre tespit eden mü­kellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler enflasyon düzeltmesi yapamazlar.

Ancak, amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini Enflasyon Düzeltmesi Esaslarına göre düzel­tilmiş tutarları üzerinden amortismana tâbi tutabilirler.

VII.5.Bilanço Esasında Defter Tutsalar Dahi Enflasyon Düzeltmesi Yapamayacak Mükellefler

Aşağıda yer alan mükellefler de, enflasyon düzeltmesi yapamazlar:

 1. Kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler,
 2. Kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen, ancak Türk para birimiyle kayıt yapmaya dönen mükelleflerden, Türk para birimiyle kayıt yap­maya başlanılan hesap döneminden itibaren üç hesap dönemi geçmemiş olanlar.
 3. Bilanço esasına göre defter tutmayan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri bu Tebliğe göre enflasyon düzeltmesi yapamayacaklardır.

Ancak, 31/12/2023 tarihi itibarıyla faal olup, 2024 takvim yılı veya sonrasında ilk defa bilanço esasına geçen mükellefler ilk düzeltme işlemlerini bilanço esasına geçtikleri tarih iti­barıyla geçici 33.madde ve daha sonraki düzeltme işlemlerini de mükerrer 298.maddenin (A) fıkrası ve 555 seri no’lu VUK Genel Tebliğin dördüncü bölümüne (2024 Hesap Dönemi ve Sonraki Dönemlerde Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri) göre yapacaklardır.

Ayrıca, 31/12/2023 tarihi itibarıyla bilanço esasında defter tutmakta iken 1/1/2024 tarihi itibarıyla işletme hesabı esasında defter tutmaya başlayan mükellefler 31/12/2023 tarihi itiba­rıyla enflasyon düzeltmesi yapmak için gereken şartları taşıdığından, 31/12/2023 tarihli bilan­çoyu düzelterek 1/1/2024 tarihi itibarıyla işletme hesabı kayıtlarını ve envanterini düzeltilmiş bilançodaki değerlere dayandırmak zorundadır.

VII.6.Kazançları İstisna Olan Mükelleflerin Durumu

Gelir/kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmakla birlikte kazançları gelir veya ku­rumlar vergisinden istisna olan, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler de enflasyon dü­zeltmesi hükümlerine göre düzeltme yapmak zorundadırlar.

VII.7.Kurumlar Vergisinden Muaf Mükelleflerin Durumu

Kurumlar vergisinden muaf olan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunluluğu bulunmayıp, ihtiyari olarak düzeltme yapmaları mümkündür.

VII.8.Özel Hesap Dönemine Tabi Olan Mükelleflerde Enflasyon Düzeltmesi

213 sayılı Kanunun geçici 33.madde hükmü uyarınca özel hesap dönemine tabi mükellefler;

 • 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemlerine ilişkin bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmayacaklar,
 • 2024 yılında biten hesap dönemine ilişkin bilançolarını ise geçici 33.madde kapsamında enflasyon düzelt­mesine tabi tutacaklardır.

Bu bağlamda 213 sayılı Kanunun 174 üncü maddesi kapsamında kendisine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler bakımından Enflasyon Düzeltmesi uygulamasında;

 • 31/12/2023 tarihli bilanço, 2024 yılı içinde biten hesap dönemi sonundaki bilançoyu,
 • 2023 yılı hesap dönemi, 2024 yılı içinde biten hesap dönemini,
 • 1/1/2024 tarihi, 2024 yılı içinde başlayan hesap döneminin başındaki tarihi

ifade edecektir.

Buna göre; özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler, 2024 ve izleyen dönemlerde kullan­dıkları özel hesap dönemine ait geçici vergi dönemleri itibarıyla enflasyon düzeltme şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakarak enflasyon düzeltmesi yapıp yapmayacaklarına karar vereceklerdir.

Dolayısıyla özel hesap dönemine tabi olan mükellefler;

 • 2024 ve izleyen dönemlerde enflasyon düzeltme şartlarının gerçekleştiği ilk geçici vergi dönemi ve
 • Aynı hesap dönemi için­deki izleyen geçici vergi dönemleri ve
 • Hesap dönemi sonunda

bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır.

VIII.BİLANÇODA DÜZELTME İŞLEMİNE TABİ TUTULACAK KIYMETLER

Satın alma gücü ile ulusal para değerindeki değişmeler arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda, mali tablolarda yer alan kıymetler iki gruba ayrılır:

 1. Parasal Kıymetler: Ulusal para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan, ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kıymetler.
 2. Parasal Olmayan Kıymetler: Parasal kıymetler dışında kalan kıymetler, diğer bir ifade ile ulusal para değerindeki değişmelere rağmen satın alma güçleri değişmeyen kıymet­ler.

Bu durum bilanço açısından aşağıdaki gibi şematize edilebilir.

BİLANÇO
Aktif Pasif
Parasal Varlıklar Parasal Kaynaklar
Parasal Olmayan Varlıklar Parasal Olmayan Kaynaklar

 

Parasal kıymetler (parasal varlıklar ve parasal kaynaklar) enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. Zira bilançoda görünen parasal kıymete ait değer, bilanço tarihi itibarıyla o kıymetin satın alma gücünü de göstermektedir.

Ancak bilançoda görünen parasal olmayan kıymetlere (parasal olmayan varlıklar ve parasal olmayan kaynaklar) ait değerler, bilanço tarihi itibarıyla bu kıymetlerin satın alma gücünü gösteren değerler olmadığından, bilançonun enflasyonun et­kilerinden arındırılmasını teminen parasal olmayan kıymetler enflasyon düzeltmesine tabi tu­tulur.

VIII.1.Parasal Kıymetler

Nevi itibarıyla iktisadi işletmelere dâhil bulunan kıymetlerden parasal kıymetler aşağıda yer aldığı şekilde Gelir İdaresince belirlenmiştir.

PARASAL KIYMETLER[1]
100 İşletmenin elinde bulunan ulusal paralar
101 Gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çekler
102  İşletmece yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri fınans kurumlarına yatırılan ve çekilen mevduat
103 Bankalar ve özel finans kurumlan üzerinden gerçekleştirilen çekler ve ödeme emirleri
108 İşletmenin ihtiyacı için satın alınan posta, damga ve harç pulları ile vadesi gelmiş kuponlar ve yoldaki paralar
111 Özel sektörce çıkarılan tahvil, senet ve bonolar[2]
112 Kamu kesimince çıkarılan tahvil, senet ve bonolar[3]
120 İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacaklar
121 İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacaklar
122 Alacak senetleri için ayrılan reeskontlar
124 Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark
126 İşletmece üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmeye ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminatlar[4]
128 Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz şüpheli ticari alacaklar
131 İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından, olan alacakları
132 İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan alacakları
133 İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklarından olan alacakları
135 İşletmeye dâhil olan personel ve işçilerden olan alacaklar
137 Alacak senetleri için ayrılan reeskontlar
138 Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz şüpheli diğer alacaklar
179 Taşeronlara verilen avanslar[5]
181 Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı hesap  döneminden sonra yapılacak gelirlerin, içinde bulunan dönemde tahakkuk eden kısımları
190 Devreden katma değer vergisi
191 İndirilecek katma değer vergisi
192 Teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer vergisi
193  Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonlar
195 İşletme adına mal ve hizmet satın alacak, işletme adına bir kısım gider ve ödemeleri yapacak personel ve personel dışındaki kişilere verilen avanslar
196 Personele maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen diğer avanslar
197 Tesellüm sırasında veya sayımlar sonucunda tespit edilen noksanlar
220 İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacaklar
221 Her türlü senetli alacaklar
222 Senetli alacakların tasarruf değeriyle değerlenmesini sağlamak amacı ile alacak senetleri için ayrılan reeskontlar
224 Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark
226 Üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ve bir akdin karşılığı olarak, geri alınmak üzere
verilen, bir yıldan uzun süreli depozito ve teminatlar[6]
231 Esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklardan olan alacaklar
232 Esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerden olan alacaklar
233 Esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklardan olan alacaklar
235 İşletme topluluğuna dâhil olan personelden alacaklar
237 Diğer alacaklar grubundaki senetli alacakların değerlenmesini sağlamak amacı ile alacak senetleri için Ayrılan Reeskontlar
243 İştiraklerle ilgili sermaye taahhütleri[7]
246 Bağlı ortaklıklarla ilgili sermaye taahhütleri[8]
269 Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurt içi, gerekse yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara verilen avanslar[9]
279 Özel tükenmeye tabi varlıklar için verilen avanslar[10]
281 Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı bir yıl veya daha sonraki yıllarda yapılacak gelirlerin içinde bulunulan dönemde tahakkuk eden kısımları
291 Satın alınan veya imal edilen, amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili bir yıldan daha uzun sürede indirilebilecek nitelikteki katma değer vergisi
292 Ertelenen, iadesi gereken, tahsil edilen ve çeşitli şekillerde ortaya çıkan diğer katma değer vergisi
295 Peşin ödenen vergiler ve fonlar
300 Banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan krediler
301 Kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı geçmeyen borçları
302 Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark
303 Vadelerine bir yıldan fazla süre bulunmakla birlikte uzun vadeli kredilerin, bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksitleri ile bunların tahakkuk ettiği halde henüz ödenmeyen faizleri
304 Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil anapara taksitleri ile tahakkuk edip de henüz ödenmeyen faizleri
305 Tedavüldeki finansman bonoları ve banka bonoları gibi kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları karşılığında sağlanan fonlar
308 Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek döneme ait olan kısmı
320 İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet almalarından kaynaklanan senetsiz borçları
321 İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçlan
322 Bilanço gününde, senetli borçların tasarruf değeri ile değerlemesini sağlamak üzere borç senetleri için ayrılan reeskontlar
326 Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan depozito ve teminatlar[11]
331  İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarına olan borçları
332  İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine olan borçları
333 İşletmenin sermaye taahhüdünden borçları dolayısıyla bağlı ortaklıklarına olan borçları hariç olmak üzere faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklarına olan borçları
335 İşletmenin personeline olan çeşitli borçları
337 Bilanço gününde, diğer borçlar grubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile senetleri için ayrılan reeskontlar
360 İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonlar
361 İşletmenin, personelin hakedişlerinden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu, personele ait emeklilik keseneği ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma paylan gibi işverence sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek kesintilerişveren
368 Kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler
371 Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir ve kurumlar vergisi ile diğer yükümlülükler
381 Gelecek aylarda ödemesi yapılacak belgeye dayalı gider tahakkukları
391 Teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ilişkin katma değer vergisi
392 Teşvikli yatırım mallarının ithalinden doğan ve ertelenen katma değer vergisi ve ihraç kaydıyla satış nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek katma değer vergisi
393 Merkez ve şubeler cari hesabı
397 Sayımlar sonunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklardaki fazlalar
400 Banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan uzun vadeli krediler
401 Kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı aşan borçları
402 Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan ve vadesi bir yılı aşan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark
405 İşletme tarafından çıkarılmış bulunan ve vadesi bir yılı aşan tahviller
407 İşletmece çıkarılmış katılma intifa senedi dışındaki vadeleri bir yıldan uzun olan diğer menkul değerler
408 Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet ve diğer menkul kıymetlerin nominal değerleri ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek yıllara ait olan kısmı
420 İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan senetsiz borçlar
421 İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan senetli borçlar
422 Bilanço gününde, senetli borçların tasarruf değeriyle değerlenmesini sağlamak üzere, borç senetleri için ayrılan reeskontlar
426 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabında alış amaçları belirtilen depozito ve teminatların vadeleri bir yıldan fazla olan kısımları[12]
431  İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarına olan vadeleri bir yıldan fazla süreli borçları
432 İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine olan vadeleri bir yıldan fazla süreli borçları
433 İşletmenin sermaye taahhüdünden borçları hariç olmak üzere faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklarına vadeleri bir yıldan fazla süreli olan borçları
437 Bilanço gününde, uzun vadeli diğer borçlar grubunda yer alan senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskontlar
438 Kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya taksite bağlanmış olup bir yıldan daha uzun bir sürede ödenecek olan borçlar
481 Gelecek yıllarda ödenmesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkukları
492 Teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer vergisi ile imalatçı teşebbüsler tarafından imal ettikleri mallardan ihraç edilmek kaydı ile ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan ve düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgelerde mevzuat gereği ihracatçılardan tahsil edilmeyen ve tamamının indirim konusu yapılmaması nedeniyle gelecek bilanço devrelerine kadar tecil olunan katma değer vergisi
493 İşletmeye ait tesislerden yararlanmak amacıyla üçüncü kişilerin, tesis bedellerine katılma payları
[1][1] Listede yer alan iktisadi kıymetler, uygulayıcılar için kolaylık sağlamak üzere, “Tek Düzen Hesap Planr’mnda izlendikleri hesap kodlan ile gösterilmiştir. Bu listede yer almayan iktisadi kıymetler mahiyet itibarıyla listedeki kendilerine en yakın iktisadi kıymet gibi işleme tabi tutulurlar.
[1][2] Bu kıymetler, Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi kapsamında alış bedeli ile değerlenmeleri halinde, değerlendikleri tarihten itibaren “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.
[1][3] Bu kıymetler, Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi kapsamında alış bedeli ile değerlenmeleri halinde, değerlendikleri tarihten itibaren “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.
[1][4] Geri alınmak üzere verilen depozito ve teminatların parasal olmayan bir mahiyet taşıması durumunda, söz konusu verilen depozito ve teminatlar “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.
[1][5] Verilen avans, parasal olmayan bir mahiyet taşıyor ise “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.
[1][6] Geri alınmak üzere verilen depozito ve teminatların parasal olmayan bir mahiyet taşıması durumunda, söz konusu verilen depozito ve teminatlar “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.
[1][7] Sermaye taahhüdünün ortaklık hakkı elde etmek için yapılan ödeme karşılığında hisse senedi alınmamış bir iştirak için yapılmış olması halinde bu kıymetler “parasal kıymet” addolunur.
[1][8] Sermaye taahhüdünün ortaklık hakkı elde etmek için yapılan ödeme karşılığında hisse senedi alınmamış bir iştirak için yapılmış olması halinde bu kıymetler “parasal kıymet” addolunur.
[1][9] Verilen avans, parasal olmayan bir mahiyet taşıyor ise “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.
[1][10] Verilen avans, parasal olmayan bir mahiyet taşıyor ise “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.
[1][11] Geri verilmek üzere alınan depozito ve teminatların parasal olmayan bir mahiyet taşıması durumunda, söz konusu alınan depozito ve teminatlar “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.
[1][12] Geri verilmek üzere alman depozito ve teminatların parasal olmayan bir mahiyet taşıması durumunda, söz konusu alman depozito ve teminatlar “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.

VIII.2.Parasal Olmayan Kıymetler

Nevi itibarıyla iktisadi işletmelere dâhil bulunan kıymetlerden parasal olmayan kıymetler aşağıda yer aldığı şekilde Gelir İdaresince belirlenmiştir.

Söz konusu listelerde öz sermaye kalemlerine yer verilmemekle birlikte, aksine bir hüküm olmaması ve Tebliğde bir belirleme yapılmamış olması şartıyla, bu Tebliğ uygulamasında öz sermaye kalemleri “parasal olmayan kıymet” olarak kabul edilmiştir.

PARASAL OLMAYAN KIYMETLER[1]
110 Geçici olarak elde tutulan hisse senetleri
150 Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde ve malzemeler
151 Henüz tam mamul haline gelmemiş ancak direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamuller
152 Üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmiş bulunan mamuller
153 Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile işletmeye alınan ticari mallar
157 Diğer stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurdalar
159 Yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak verilen avanslar[2]
170 Hakediş maliyetleri
180 Peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait giderler
240 İştiraklerdeki sermaye paylan hesabında aranan asgari yüzdeleri taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler
242 İşletmenin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık payları
245 İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye payları
250 İşletmeye ait her türlü arazi ve arsalar
251 Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş yeraltı ve yerüstü düzenleri
252 Her türlü binalar ve mütemmim cüzüleri
253 Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar
254 İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtlar İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi duran varlıklar
257 Maddi duran varlıklar içinde yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılmış olan amortismanlar
258 Yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak olan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların yapıldığı yatırımlar
259 Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen avanslar[3]
260 İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamalar
261 Bir işletme dsvralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu fark olan peştamallıklar
262 İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen ve aktifleştirilmiş olan giderler
263 Yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan ve aktifleştirilmiş olan giderler
264 Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan özel maliyet bedelleri
268 Maddi olmayan duran varlıklar içinde amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılmış olan amortismanlar
271 Arama amacı ile yapılan işlerle ilgili arama giderleri
272 Açık işletmelerde, maden üstündeki örtüyü kaldırmak veya yeraltındaki maden yataklarına girmek, bu yatakla yerüstü arasında genel kütlenin tüketilmesine kadar sürekli bir bağlantı kurmak ve maden yataklarını üretime elverişli parçalara bölmek, gerek insanların gerekse araçların gidip gelme ve havalandırılmalarını ve cevherin taşınmasını sağlamak amacıyla açılacak olan düşey, yatay ve eğilimli yol, mecra ve benzeri faaliyetlerin gerektirdiği giderlerle; petrol işlemlerinden kuyu açma, temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere hazırlık için yapılan işçilik, yakıt, tamir ve bakım, nakliye, ikmal, malzeme vb. hazırlık ve geliştirme giderleri
278 Özel tükenmeye tabi varlıklar grubuna giren kalemler için ayrılan tükenme paylan
280 Peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken gelecek yıllara ait giderler
291 Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve stok dönüş hızı düşüklüğü nedeniyle işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık dönem içinde kullanabileceğinden daha fazla olan stok kalemleri
292 Çeşitli nedenlerle işletmede kullanılma ve satış olanaklarını yitiren ve elden çıkarılacak stoklar ve duran varlıklar
340 İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal teslimleri ve hizmet ifaları ile ilgili olarak peşin tahsil
edilen sipariş avansları[4]
350 Yıllara yaygın taahhüt işleri yapan işletmelerin üstlendikleri işlerden, gerçekleştirdikleri kısım karşısında aldıkları hakedişler
380 Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan kısa süreye ait kısımları
440 İşletmenin satış sözleşmesine dayanarak mal teslimi ve hizmet ifasından önce tahsil ettiği bir yılı aşan
avanslar[5]
480 Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan uzun süreye ait kısımları
[1][1] Listede yer alan iktisadı kıymetler, uygulayıcılar için kolaylık sağlamak üzere, “Tek Düzen Hesap Planı”nında izlendikleri hesap kodlan ile gösterilmiştir. Bu listede yer almayan iktisadi kıymetler mahiyet itibarıyla listedeki kendilerine en yakın iktisadi kıymet gibi işleme tabi tutulurlar.
[1][2] Verilen avans, parasal olmayan bir mahiyet taşıyor ise “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.
[1][3] Verilen avans, parasal almayan bir mahiyet taşıyor ise “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.
[1][4] Verilen avans, parasal elmayan bir mahiyet taşıyor ise “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.
[1][5] Verilen avans, parasal elmayan bir mahiyet taşıyor ise “parasal olmayan kıymet” olarak addolunur.

IX.2023 HESAP DÖNEMİ SONUNA AİT BİLANÇONUN ENFALYON DÜZELTİLMESİ
IX.1.Düzeltme İşlemine Tabi Tutulacak Bilanço

Hesap dönemi takvim yılı olanlar 31/12/2023 tarihi itibarıyla düzen­leyecekleri bilançoyu düzeltme işlemine tabi tutacaktır.

Kendisine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler için geçici 33 üncü maddeye göre düzeltilecek bilanço, 2024 yılı içinde biten hesap dönemi sonunda düzenleyecekleri bi­lanço olacaktır.

Örnek:

Bilanço esasına göre defter tutan (B) işletmesinin hesap dönemi takvim yılı ol­mayıp 1 Haziran 2023 tarihinde başlamakta ve 31 Mayıs 2024 tarihinde sona ermektedir.

Buna göre (B) işletmesi, 213 sayılı Kanunun geçici 33.maddesine göre yapması gereken dü­zeltme işlemini 31/5/2024 tarihli dönem sonu bilançosu üzerinde yapacaktır.

IX.2.Düzeltme İşleminin Yapılması

Kapsam dâhilindeki mükelleflerce;

 1. 2023 hesap dönemi sonuna ait bilanço, enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümler göz önünde bulundurulmaksızın düzenlenecektir.
 2. 2023 hesap dönemi sonuna ait bilanço için geçerli olmak üzere enflasyon düzeltmesi yapılacak ve 2023 hesap dönemine ait vergi matrahı, düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilen kârlar üzerinden hesaplanacaktır.
 3. 2023 hesap dönemi sonunda düzenlenen bilanço her halükarda enflasyon düzeltme­sine tabi tutulacaktır.

Vergi Usul Kanunun mükerrer 298.maddesinin (A) fıkrasının (7) numaralı ben­dine göre;

 1. Enflasyon düzeltmesi uygulanmayan bir hesap döneminden sonra enflasyon düzelt­mesi şartlarının yeniden oluşması halinde, enflasyon düzeltmesi yapılan en son dönemden baş­lamak üzere enflasyon düzeltmesi yapılır.
 2. Bu şekilde belirlenen geçmiş yıl kârı vergiye tâbi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmez. Ancak, matrahın tespitinde geçmiş yıl malî zararları mukayyet değerleri ile dikkate alınır.
 3. Birikmiş amortismanlar, ait oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzelt­me sonrasında ortaya çıkan artış oranı dikkate alınarak düzeltilir.
 4. Bu işlemlerden doğan pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir su­retle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tâbi tutulur.

Ancak öz ser­maye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kâr da­ğıtımı sayılmaz.

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi; 213 sayılı Kanunun mü­kerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası hükümleri, geçici 33 üncü madde hükümleri ve 555 seri no^lu VUK Genel Teb­liğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

IX.3.2023 Bilançosunun Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Kar/Zararların Vergilendirilmesi

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun, enflasyon düzeltmesine tabi tutul­masından kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edil­mez.

IX.4.2023 Kurumlar Vergisi Matrahının Tespit Edilmesi ve Amortismanların Durumu

2023 hesap dönemine ait vergi matrahının, düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilmesi gerektir.

2023 hesap dönemi amortisman gideri de enflasyon düzeltmesi öncesi değerler üzerinden hesaplanacaktır.

IX.5.Parasal Olmayan Kıymetlerin Enflasyon Düzeltmesinde Dikkate Alınacak Tutarları

Parasal olmayan kıymetlerin düzeltme işleminde, düzeltmeye esas ta­rih itibarıyla sahip olduğu ve 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre, 555 seri no’lu VUK Genel Tebliğinin 13.maddesi de dikkate alınmak suretiyle, tespit edilen tutarları/değeri esas alınır.

31/12/2023 tarihli bilanço düzeltilirken parasal olmayan kıymetlerin, 213 sayılı Kanunun değerleme hü­kümlerine göre olması gereken değerleri üzerinden bilançoda yer almış olmalarına dikkat edil­melidir.

IX.6.Parasal Olmayan Kıymetlerin Düşülmesi Gereken Değerler

Parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarları be­lirlenirken bir kısım değerler, parasal olmayan kıymetlerin 213 sayılı Kanunun değerleme hü­kümlerine göre bulunan tutarlarından düşülür ve bu işlemden sonra bulunan miktarlar düzelt­meye esas alınır.

Bu kapsamda;

 1. Düzeltmeye esas alınacak tutara ulaşılırken; ROFM (Reel Olmayan Finansman Maliyetini), ilgili parasal olmayan kıymetin düzeltmeye esas değerinden düşülmek suretiyle düzeltme işlemi yapılır.
 2. 1/1/2024 tarihinden önce ayrılmış ve sermayeye ilave edilmiş olan yeniden değerle­me değer artış fonu gibi fonların sermayeye ilavesi nedeniyle oluşan sermaye artışları, artış olarak dikkate alınmaz ve bunlar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.

Bu bağlamda 555 seri no’lu VUK Genel Tebliğinin 15.maddesinin (2) numaralı fıkrasında, geçmiş yıl kârları ve zararları hesabına aktarılarak kapatılacağı belirtilen fon hesaplarındaki tutarların 1/1/2024 tarihinden önce sermayeye ilave edilmiş olması halinde, bu değerler sermayenin, düzeltmeye esas tutarı hesaplanırken düşülür ve bunlar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.

Düzeltmeye esas tutar olarak;

 1. 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasına göre enflasyon dü­zeltmesine tabi tutulan en son bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetler için, söz konusu bilançoda yer alan düzeltilmiş değerler,
 2. 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi, geçici 32 nci maddesi ve/veya mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmuş iktisadi kıy­metler için, en son yapılan yeniden değerleme sonrası değerler

dikkate alınır.

IX.7.Reel Olmayan Finansman Maliyeti (ROFM)

2023 hesap dönemi sonuna ait bilanço üzerinde yapılacak düzeltme işleminde; bilançoda yer alan bazı parasal olmayan varlıkların içerisinde bulunan reel olmayan finansman maliyetlerinin, ilgili varlığın maliyet veya alış bedelinden düşülmesi sonucu bulu­nacak tutar düzeltmeye esas alınır.

Buna göre, mükelleflerin yapmış oldukları borçlanmalarda katlanmış oldukları ve

 • Pa­rasal olmayan varlıkların maliyet veya alış bedeline ekledikleri finansman giderlerinin içeri­sinde, borç tutarında ilgili dönemdeki enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının telafisine yö­nelik bir unsur da bulunduğundan,
 • Yani alınan borcun geri ödenmesinde borç verenin enflasyon nedeniyle uğrayacağı kayıp tutarı da finansman gideri içerisinde yer aldığından

maliyet veya alış bedeline eklenen finansman gideri içerisindeki anaparaya ait enflasyon kaybının ayrıştırılmasından sonra kalan kısmın (finansman giderinin sadece reel kısmının) enflasyon düzelt­mesinde dikkate alınması gerekmektedir.

IX.7.a.Reel Olmayan Finansman Maliyeti (ROFM) İçerebilecek Kıymetler

Maliyet veya alış bedellerine intikal ettirilmiş ve düzeltmeye esas tutara ulaşılırken düşülecek reel olmayan finansman maliyeti ihtiva edebilecek parasal olmayan varlıklar aşağıda gösterilmiştir.

 • Stoklar,
 • Maddi duran varlıklar,
 • Mali duran varlıklar,
 • Özel tükenmeye tabi varlıklar.

Maliyet veya alış bedelleri içerisinde ROFM ihtiva edebilen, iktisadi işletmeye dâhil kıymetler Gelir İdaresince belirlenmiş olup aşağıda yer almaktadır.

REEL OLMAYAN FİNANSMAN MALİYETİ İHTİVA EDEBİLEN İKTİSADİ KIYMETLER
150 Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde ve malzemeler
151 Henüz tam mamul haline gelmemiş ancak direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamuller
152 Üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmiş bulunan mamuller
153 Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile işletmeye alman ticari mallar
157 Diğer stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurdalar
240 İştiraklerdeki sermaye paylan hesabında aranan asgari yüzdeleri taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler
242 İşletmenin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık payları
245 İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye payları
250 İşletmeye ait her türlü arazi ve arsalar
251 Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş yeraltı ve yerüstü düzenleri
252 Her türlü binalar ve mütemmim cüzüleri
253 Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar
254 İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtlar
255 İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi duran varlıklar
258 Yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların yapıldığı yatırımlar
271 Arama amacı ile yapılan işlerle ilgili arama giderleri
272 Açık işletmelerde, maden üstündeki örtüyü kaldırmak veya yeraltındaki maden yataklarına girmek, bu yatakla yerüstü arasında genel kütlenin tüketilmesine kadar sürekli bir bağlantı kurmak ve maden yataklarını üretime elverişli parçalara bölmek, gerek insanların gerekse araçların gidip gelme ve havalandırılmalarını ve cevherin taşınmasını sağlamak amacıyla açılacak olan düşey, yatay ve eğilimli yol, mecra ve benzeri faaliyetlerin gerektirdiği giderlerle; petrol işlemlerinden kuyu açma, temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere hazırlık için yapılan işçilik, yakıt, tamir vc bakım, nakliye, ikmal, malzeme vb. hazırlık ve geliştirme giderleri
3 Birinci geçici vergi dönemine ilişkin yapılıyorsa bir önceki hesap dönemi sonu dikkate alınır.

IX.7.b.Reel Olmayan Finansman Maliyetinin (ROFM) Hesaplanması

Düzeltme işleminde Reel Olmayan Finansman Maliyeti,

 • Borç Tutarının Esas Alınması ve
 • Toplam Finans­man Maliyetinin Esas Alınması

yöntemlerinden biri seçilerek hesaplanabilir.

Borç tutarının esas alınması:

Bu yöntemde, ROFM; her türlü borçlanmada, borç tutar­larına borcun kullanıldığı döneme ait Yİ-ÜFE artış oranının uygulanması suretiyle hesaplanır.

Formüldeki oranın birden büyük çıkması hali, formüle göre bulunan değerin borç tuta­rına uygulanması suretiyle ROFM’nin hesaplanmasına engel teşkil etmemektedir. Hesaplanan oranın borç tutarına uygulanması suretiyle bulunan tutarın (ROFM), formülde dikkate alınan borç tutarı nedeniyle ilgili dönemde maliyetle/alış bedeliyle ilişkilendirilen finansman giderleri toplamından büyük olması halinde, bahse konu finansman giderlerinin tamamının reel olma­dığı, küçük olması halinde ise aşan kısmın reel olduğu kabul edilecektir.

Aylar itibarıyla Yİ-ÜFE’de oluşan farklılıklar nedeniyle formüldeki oranın negatif çık­ması halinde, formülde dikkate alınan döneme ilişkin olarak maliyete/alış bedeline intikal et­tirilen finansman giderinin tamamının reel olduğu kabul edilecektir.

Yabancı para üzerinden borçlanmalarda borcun kullanıldığı döneme ait Yİ-ÜFE artış oranı, borcun alındığı tarihteki Türk Lirası karşılıklarına uygulanır. Dolayısıyla yabancı para üzerinden yapılan borçlanmalarda ROFM hesaplanırken Yİ-ÜFE artış oranının uygulanacağı borç tutarı, yabancı para üzerinden alınan borcun alındığı tarihteki Türk Lirası karşılığıdır.

Birden fazla hesap dönemine yayılan ve finansman gideri her hesap döneminde mali­yete atılan borçlanmalarda, ROFM hesaplanması, her hesap dönemi itibarıyla ayrı ayrı borç tutarının borcun kullanıldığı döneme ait Yİ-ÜFE artış oranının uygulanması suretiyle hesapla­nır. Aynı hesap dönemi içinde, borç geri ödemesinin (kapamanın) birden fazla ayda yapılması durumunda, her geçici vergi döneminin sonunda geçerli olan Yİ-ÜFE oranı kullanılabilecek­tir.

Birden fazla hesap dönemine yayılan ve finansman gideri her hesap döneminde mali­yete atılan yabancı para üzerinden borçlanmalarda, reel olmayan finansman maliyetinin he­saplanması, her hesap dönemi itibarıyla ayrı ayrı borç tutarının borcun alındığı tarihteki Türk Lirası karşılıklarına borcun kullanıldığı döneme ait Yİ-ÜFE artış oranının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

ROFM=

Borç Tutarı x (Borcun Kapatıldığı Aya Ait Yİ-ÜFE – Borcun Alındığı Aya Ait Yİ-ÜFE) / Borcun Alındığı Aya Ait Yİ-ÜFE

Örnek 1: Oranın 1’den küçük olması

X AŞ, Ocak/2015 döneminde 10.000.00,00 TL bedelle makine almıştır.  Makinenin alımında kredi kullanılmış ve söz konusu kredi 30 Aralık 2015 tarihinde ödenerek kapatılmıştır. Şirket tarafından 1.000.000,00 TL faiz, 40.000,00 TL de kredi masrafı ödenmiştir.

Söz konusu makine için ödenen tutar 10 Milyon TL. Maliyet bedeli esasına göre maddi duran varlıklar için çekilen krediye ait 1.000.000,00 TL faiz ile 40.000,00 TL kredi masrafı 213 sayılı VUK gereğince maliyete ilave edilmiştir. Bu suretle 30.12.2015 tarihi itibariyle makinenin maliyet bedeli toplam 11.040.000,00 TL olarak kayıtlı bulunmaktadır.

 • Borcun alındığı ay Yi-ÜFE= 236,61
 • Borcun kapatıldığı ay Yi-ÜFE= 249,31

ROFM ayrıştırması sırasında, vergi ve harçlar gibi kredinin kullanımına bağlı olmayan tutarlar ayrıştırmadan ari tutulacaktır.

ROFM = 10.000.000,00 x (249,31 – 236,61)/ 236,61=10.000.000,00 x 0,053674823= 536.748,24 TL

Hesaplanan 536.748,23 TL tutarındaki ROFM’nin, makinenin 31.12.2015 tarihli bilançoda görünen 11.040.000,00 TL değerinden düşülerek enflasyon düzeltmesinde kullanılacak nihai tutar elde edilecektir.

Buna göre enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutar;

11.040.000,00 – 536.748,23 = 10.503.251,77 TL

Olarak hesaplanacaktır.

Örnek 2: Oranın 1’den büyük olması

Önceki örnek 1’den devamla;

 • Borcun alındığı ay Yi-ÜFE= 583,38
 • Borcun kapatıldığı ay Yi-ÜFE= 1.410,19

Olması halinde hesaplamalar şu şekilde olacaktır.

ROFM = 10.000.000,00 x (1.410,19 – 583,38)/583,38= 10.000.000,00 x 1,41727518= 14.172.751,80

Bu durumda bahse konu finansman giderlerinin tamamının reel olmadığı kabul edileceğinden enflasyon düzeltmesinde;

= 10.000.000,00 TL

dikkate alınacaktır.

Örnek 3: Oranın 0’den küçük olması

Örnek 1’den devamla;

 • Borcun alındığı ay Yi-ÜFE= 583,38
 • Borcun kapatıldığı ay Yi-ÜFE= 580,38

Olması halinde hesaplamalar şu şekilde olacaktır.

ROFM = 10.000.000,00 x (580,38 – 583,38)/580,38= 10.000.000,00 x -0,0051424457= -51.424,45

Bu durumda bahse konu finansman giderlerinin tamamının reel olduğu kabul edileceğinden enflasyon düzeltmesinde;

= 11.040.000,00 TL

dikkate alınacaktır.

Toplam finansman maliyeti:

Bu yöntemin esas alınması yönteminde, maliyet veya alış bedeline dâhil edilen finansman giderlerinin reel olmayan kısımları, diğer bir ifade ile ROFM; toplam finansman maliyetlerine, ilgili döneme ait Yİ-ÜFE artış oranının hesap dönemine ait ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi sonucunda belirlenen oranlar uygulanmak suretiyle bulunan tutarın, maliyet veya alış bedelinden düşülmesi suretiyle hesaplanır.

Normal şartlar altında, söz konusu formüldeki oranın, (0) ile (1) arasında gerçekleşmesi gerekir. Oranın (1)’den büyük çıkması, kredi faiz oranlarının, gerçekleşen Yİ-ÜFE artış oran­larının gerisinde kaldığını ifade etmektedir. Bu durumda, formüldeki oran (1) olarak alınacak ve toplam finansman maliyetinin tamamının reel olmadığı kabul edilecektir.

Aylar itibarıyla Yİ-ÜFE’de oluşan farklılıklar nedeniyle formüldeki oranın negatif çık­ması halinde ise toplam finansman maliyetinin tamamının reel olduğu kabul edilecektir.

ROFM=Toplam Finansman Maliyeti x (İlgili Hesap Dönemine Ait Yİ-ÜFE Artış Oranı/ İlgili Hesap Dönemine Ait Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranı)

İlgili Hesap Dönemine Ait Yİ-ÜFE Artış Oranı=

(Finansman Maliyetinin Oluştuğu Döneme Ait Yİ-ÜFE – Finansman Maliyetinin Oluştuğu Dönemden Bir Önceki Hesap Dönemine Ait Yİ-ÜFE)/ Finansman Maliyetinin Oluştuğu Dönemden Bir Önceki Hesap Dönemine Ait Yİ-ÜFE

Örnek 1: Oranın 1’den küçük olması

X AŞ, Ocak/2015 döneminde 10.000.00,00 TL bedelle makine almıştır.  Makinenin alımında kredi kullanılmış ve söz konusu kredi 30 Aralık 2015 tarihinde ödenerek kapatılmıştır. Şirket tarafından 1.000.000,00 TL faiz, 40.000,00 TL de kredi masrafı ödenmiştir.

Söz konusu makine için ödenen tutar 10 Milyon TL. Maliyet bedeli esasına göre maddi duran varlıklar için çekilen krediye ait 1.000.000,00 TL faiz ile 40.000,00 TL kredi masrafı 213 sayılı VUK gereğince maliyete ilave edilmiştir. Bu suretle 30.12.2015 tarihi itibariyle makinenin maliyet bedeli toplam 11.040.000,00 TL olarak kayıtlı bulunmaktadır.

 • Finansman Maliyetinin Oluştuğu Döneme Ait Yİ-ÜFE (Borcun kapatıldığı ay – Aralık/2015) = 249,31
 • Finansman Maliyetinin Oluştuğu Dönemden Bir Önceki Hesap Dönemine Ait Yİ-ÜFE (Borcun kapatıldığı ayın bir önceki döneme isabet eden ay – Aralık/2014) = 235,84
 • İlgili Hesap Dönemine Ait Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranı (2015) = 0,14

Buna göre;

İlgili Hesap Dönemine Ait Yİ-ÜFE Artış Oranı=

(Finansman Maliyetinin Oluştuğu Döneme Ait Yİ-ÜFE – Finansman Maliyetinin Oluştuğu Dönemden Bir Önceki Hesap Dönemine Ait Yİ-ÜFE)/ Finansman Maliyetinin Oluştuğu Dönemden Bir Önceki Hesap Dönemine Ait Yİ-ÜFE

= (249,31 – 235,84)/235,84= 0,057

ROFM= Toplam Finansman Maliyeti x (İlgili Hesap Dönemine Ait Yİ-ÜFE Artış Oranı/ İlgili Hesap Dönemine Ait Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranı)

= 1.000.000,00 x 0,057/0,14

= 1.000.000,00 x 0,40714285

= 407.142,85 TL

Bu enflasyon düzeltmesinde;

= 11.040.000,00 – 407.142,85

= 10.632.857,15 TL

dikkate alınacaktır.

Örnek 2: Oranın 1’den büyük olması

Oranın (1)’den büyük çıkması, kredi faiz oranlarının, gerçekleşen Yİ- ÜFE artış oranlarının gerisinde kaldığını ifade etmektedir.

Bu durumda, formüldeki oran (1) olarak alınacak ve toplam finansman maliyetinin tamamının reel olmadığı kabul edilecektir.

Yani kredi faizlerinin tamamı, enflasyon düzeltmesinde esas alınacak tutardan çıkarılacaktır.

Bu enflasyon düzeltmesinde;

= 11.040.000,00 – 1.000.000,00

= 10.040.000,00 TL

dikkate alınacaktır.

IX.7.c.ROFM ile İlgili Diğer Husus ve İlkeler

Kredilerle ilgili (vergi ve harçlar gibi) bazı finansman giderleri, kullanılan yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak oluşmadığından enflasyon unsuru içermez. Bu nedenle enflasyon düzeltmesi uygulamasında bu giderler reel olarak kabul edilir ve bunlar için ayrıca ROFM ayrıştırması yapılmaz.

213 sayılı Kanunun geçici 31.maddesi, geçici 32.maddesi ve/veya mükerrer 298.maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmuş iktisadi kıy­metlerin değerinin düzeltilmesinde, düzeltmeye esas değer olan yeniden değerleme sonrası de­ğerler için ROFM hesabı yapılmaz.

Reel olmayan finansman maliyetinin tevsikine ilişkin kayıt ve belgelerin açık ve kesin bilgiler içermesi gerekmektedir. Reel olmayan finansman maliyeti, düzeltmeye esas tu­tarın tespitinde dikkate alınacak olup, ayrıca muhasebe kayıtlarında gösterilmesi söz konusu olmayacaktır.

Toplulaştırılmış yöntemlerle düzeltmeye tabi tutulan kıymetlerin maliyet bedeline intikal ettirilen reel olmayan finansman maliyetlerinin düşülmesi ihtiyaridir.

IX.8.Sermayeye İlave Edilmiş Olan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Gibi Fonlarda Enflasyon Düzeltmesi

01.01.2024 tarihinden önce ayrılmış olan ve sermayeye ilave edilen ye­niden değerleme değer artış fonu gibi fonların sermayeye ilavesi nedeniyle oluşan sermaye ar­tışları, 31/12/2023 tarihli bilançonun düzeltilmesi sırasında artış olarak dikkate alınmayacak ve bunlar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

Ayrıca bilançoda özkaynaklar grubunda yer alan bazı fonların, bu fonların ayrılmasına kaynak teşkil eden iktisadi kıymetlerin parasal ya da parasal olmayan kıymet olma durumuna göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulup tutulmayacağı belirlenecektir.

Bu çerçevede parasal kıymet mahiyetinde olan fonların sermayeye ilavesi nedeniyle oluşan sermaye artışları da, 31/12/2023 tarihli bilançonun düzeltilmesi sırasında artış olarak dikkate alınmayacak ve bunlar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

Sermayenin, düzeltmeye esas tutarına ulaşılırken (sermayeye ilave edilmiş olan);

 • 213 sayılı Kanunun;
 • 280/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında oluşturulan fon hesabına ilişkin olarak, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonu itibarıyla ortaya çıkmış alacak bakiyesi tutarı,
 • Mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerlemeden kaynaklı değer artışları,
 • Geçici 31 inci ve geçici 32 nci maddeleri kapsamında yapılan yeniden değerlemeler­den kaynaklı değer artışları,
 • 13/11/2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Kanunun geçici 85, 90 ve 93 üncü maddeleri ve 5520 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi kapsamında oluşturulan fon hesaplarından işletmeye konulan nakit varlıklar gibi parasal kıymetlerden kaynaklanan tutarlar,
 • Parasal nitelikli olan benzer diğer fon hesaplarından kaynaklı tutarlar,

düşülür.

X.8.1.Düzeltilme Sonrası Bilançoda Yer Alacak Öz Sermaye Kalemleri

Öz sermaye kalemlerinden;

 1. Sermaye,
 2. Sermaye Düzeltmesi Olumlu ve Olumsuz Farkları,
 3. Hisse Senetleri İhraç Primleri,
 4. ç) Hisse Senedi İptal Kârları,
 5. Yasal Yedekler,
 6. Statü Yedekleri,
 7. Olağanüstü Yedekler,
 8. Özel Fonlar (213 sayılı Kanunun 328 ve 329.maddeleri kapsamında oluşturulan sabit kıymet yenileme fonu ile aynı Kanunun 325/A maddesi kapsamında ayrılan girişim ser­mayesi fonu; 5520 sayılı Kanunun 5/1-e, j ve k bentleri gereğince oluşturulan fonlar; 6111, 6736, 7143, 7326, 7440 sayılı Kanunlar kapsamında, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtianın kayda alınmasına ilişkin olarak oluşturulan karşılık hesapları; 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesi ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında oluşturulan fon hesapları gibi)

bilançoda düzeltilmiş değerleriyle yer alır.

193 sayılı Kanunun geçici 85, 90 ve 93 üncü maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi ve 5811 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan fon hesaplarından; mezkûr Ka­nun hükümleri dâhilinde işletmeye konulan altın, taşınmaz gibi parasal olmayan kıymetlerden kaynaklı olanlar da parasal olmayan kıymet olarak kabul edilecek ve bilançoda düzeltilmiş de­ğerleriyle yer alacaktır.

213 sayılı Kanunun 280/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca oluşturulan fon hesabı; 193 sayılı Kanunun geçici 84 üncü maddesi, 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında olan hibeler gibi gelir/kurumlar vergisi kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmayan hibeler nedeniyle ilgili mevzuat dâhilinde oluşturulan fon hesapları; 193 sayılı Kanunun geçici 85, 90 ve 93 üncü maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi ve 5811 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan fon hesaplarından mezkûr Kanun hükümleri dâhilinde işletmeye konulan nakit varlıklar gibi parasal kıymetlerden kaynaklı fon hesapları parasal kıymet olarak kabul edilecek ve düzeltmeye tabi tutulmayacaktır, diğer bir ifade ile bilançoda düzeltilmemiş değerleriyle yer alacaktır.

Diğer öz sermaye kalemleri düzeltilmiş bilançoda gösterilmez. Bu kapsamda 213 sayılı Kanunun;

 • Mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca oluşturulan yeniden değerleme de­ğer artış fonu hesabı,
 • Geçici 31 inci ve geçici 32.maddeleri uyarınca oluşturulan yeniden değerleme de­ğer artış fonu hesabı,

gibi hesapların bakiyesi Enflasyon Düzeltme Hesabına aktarılmak suretiyle geçmiş yıl­lar kârları veya zararları hesabıyla ilişkilendirilir.

Düzeltme öncesi “Geçmiş Yıllar Kârları”, “Geçmiş Yıllar Zararları” ve “Dönem Net Kârı (Zararı)” hesapları da aynı şekilde işleme tabi tutulur.

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasın­dan kaynaklanan kâr/zarar farkı, diğer bir ifade ile düzeltme sonrası hesaplanan geçmiş yıl kâr veya zararı düzeltilmiş bilançoda öz kaynaklar içinde, Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları hesabının alt hesabında izlenir.

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasın­dan kaynaklanan (düzeltme sonrası tespit edilen) geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı ise zarar olarak kabul edilmez.

Buna göre;

Her bir özkaynak hesabının irdelenerek aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde işleme tabi tutulması gerekir:

Düzeltmeye Tabi Özkaynak Hesapları Düzeltmeye Tabi Olmayan Özkaynak Hesapları Kapatılması Gereken Özkaynak Hesapları
500,

502/503

520

521

540/541/542

549 (*)

549 (**) 522***

570***

580***

590***

* 549- Özel Fonlar

❑ Yenileme Fonu,

❑ Girişim Sermayesi Fonu,

❑ KVK 5-1/e, j, k uyarınca ayrılan fonlar,

❑ 4691 SK ve 5746 SK kapsamında ayrılan fonlar,

❑ Varlık Barışı Kanunları uyarınca ayrılan fonlar (parasal olmayan varlık kaynaklı olanlar)

**

❑ 549- VUK’un 280/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca oluşturulan fon hesabı (Teşvikli yaıtırm yapanların döviz sermaye artışıdnan kaynaklı kur farklarından oluşan fonlar)

❑ 549- GVK’nun geçici 84 üncü maddesi, 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında olan hibeler gibi gelir/kurumlar vergisi kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmayan hibeler nedeniyle ilgili mevzuat dâhilinde oluşturulan fon hesapları.

❑ 549- GVK’nun geçici 85, 90 ve 93 üncü maddeleri (Varlık barışı) ile 5520 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi ve 5811 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan fon hesaplarından mezkûr Kanun hükümleri dâhilinde işletmeye konulan nakit varlıklar gibi parasal kıymetlerden kaynaklı fon hesapları.

***

❑ 522- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları

❑ 570- Geçmiş Dönem Karları •580- Geçmiş Dönem Zararları

❑ 590- Dönem Net Karı

❑ 591- Dönem Net Zararı

Bu hesaplar, geçmiş yıl kar ve zararları hasabına aktarılır.

Geçmiş yıl karlar dağıtılabileceği için alt hesaplar yıllar itibariyle detaylanması uygundur

Enflasyon düzeltme hesabı bakiyesi de, geçmiş yıl kar zarar hesabının alt hesaplarıdan biri olacaktır.

IX.9.Uygulanacak Düzeltme Katsayıları

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi işlemi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye geneli için hesaplanan ve aylar itibarıyla açıklanan Yİ-ÜFE değerleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki formüle göre saptanacak olan düzeltme katsa­yıları kullanılarak yapılacaktır.

Düzeltme Katsayısı = (Mali Tablonun Ait Olduğu Aya Ait Yİ-ÜFE / Düzeltmeye Esas Alınan Tarihi İçeren Aya Ait Yİ-ÜFE)

Düzeltme işleminde esas alınabilecek en eski “Düzeltmeye Esas Tarih” 2005 yılından (2004 takvim yılında enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olması gereken en son bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetler için, 31/12/2004 tarihinden) itibaren başlar.

Özel hesap dönemine sahip olanlarla 2024 yılından itibaren ilk defa bilanço esasına göre defter tutacak olan mükelleflerin ilk düzeltme işleminde kullanacakları düzeltme katsa­yıları da yukarıdaki formüle göre bulunacaktır.

Yukarıdaki formüle göre bulunacak ve düzeltmeye esas olacak katsayının hesabında, kesirli (virgülden sonraki) kısım 5 (beş) hane olarak (altıncı hane dikkate alınarak beşinci hane yuvarlanarak) dikkate alınacaktır.

Aylar itibarıyla Yİ-ÜFE’de oluşan farklılıklar nedeniyle düzeltme katsayısının birden küçük çıkması hali, ilgili kıymetlerin düzeltme sonrası değerinde düşüklüğe sebep olmakla bir­likte bu durum, yukarıdaki formüle göre bulunan değerin düzeltme katsayısı olarak dikkate alınmasına engel teşkil etmemektedir.

Düzeltme işlemini yapmak için mükellefler bir kısım işlemleri adım adım gerçek­leştirecektir. Bunlardan birisi de parasal olmayan kıymetlerin düzeltmeye esas tutarlarının ait oldukları düzeltme katsayıları ile çarpılmasıdır.

IX.9.1.Düzeltmeye Esas Tarih

Düzeltme işlemini yapabilmek için kullanılması zorunlu olan “Düzeltme Katsayısı”nı belirlemek amacıyla; 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda yer alan parasal olmayan kıy­metler için esas alınacak “Düzeltmeye Esas Tarih” aşağıdaki esaslara göre belirlenecektir:

 1. Alış bedeli ile değerlenen menkul kıymetler ve mali duran varlıklar için: Satın Alma Tarihi.
 2. İlk madde ve malzeme, ticari mallar, yarı mamul ve mamul stokların maliyetine dâhil edilen unsurlar, yıllara sâri inşaat ve onarım işlerinde maliyeti oluşturan unsurlar, gelecek aylara ve yıllara ait giderler, maddi duran varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, maddi olmayan duran varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, özel tükenmeye tabi varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, yıllara sâri inşaat ve onarım hakedişleri ile haklar ve şerefiyeler, özel fonlar (sabit kıymet yenileme fonu, 5520 sayılı Kanunun 5/1-e bendi gereğince oluşturulan fon gibi parasal olmayan kıymet olarak kabul edilen fonlar), kâr yedekleri için: Defterlere Kayıt Tarihi

(Bunlara mahsuben verilen veya alınan parasal olmayan avanslar, ödeme veya tahsil tarihinden mahsup tarihine kadar düzeltilir).

 1. Parasal olmayan alınan depozito ve teminatlar ile avanslar, nakit olarak ödenmiş ser­maye, hisse senetleri ihraç primleri, hisse senedi iptal kârları için: Tahsil Tarihi.
 2. Parasal olmayan verilen depozito ve teminatlar ile avanslar için: Ödeme Tarihi.
 3. Ayni sermaye olarak konulan kıymetler için: Mülkiyetin İntikal Ettiği Tarih.
 4. Kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları ve net dönem kârının, parasal olmayan kıymet olarak kabul edilecek fonların, öz sermaye kalemlerine ait fark hesaplarının sermayeye ilave edilmesi dolayısıyla artırılan sermaye için: Tescil Tarihi.
 5. Nakdi sermaye karşılığı alınan hisse senetleri için: Ödeme Tarihi.
 6. Ayni sermaye karşılığı alınan hisse senetleri için: Sermaye Olarak Konulan Kıymet­lerin Mülkiyetinin İntikal Ettiği Tarih.
 7. Temettü karşılığı alınan hisse senetleri için: İştirak Edilen Şirket Sermayesinin Tescil Tarihi.
 8. Parasal olmayan karşılıklar için: Bağlı Oldukları İktisadi Kıymet İçin Belirlenen Ta­rihler.
 9. 31/12/2023 tarihinden öncesine rastlayan (5520 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen ve mukayyet değerleriyle yapılan) devir, nev’i değişikliği ile tam ve kısmi bölünme işlemleri nedeniyle işletme aktifinde yer alan iktisadi kıymetlerin düzeltmeye esas tarihi olarak devir tarihi değil söz konusu kıymetlerin devir alınan, nev’i değişen veya bölünen işletmenin envanterine alındığı; birleşmede ise birleşilen kurumun kayıtlarına intikal ettiği (Tebliğin bu maddesinde ayrıntıları gösterilen) tarih düzeltmeye esas tarih olarak dikkate alınacaktır.
 10. 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı ben­dinin (c) alt bendinin verdiği yetkiye istinaden, kayıtlara giriş tarihi yıl olarak belli olan ancak ay olarak belli edilemeyen parasal olmayan iktisadi kıymetler için ilgili kıymetin işletme bün­yesine girdiği yılın ilk ayının, kayıtlara giriş tarihi yıl olarak belli edilemeyen iktisadi kıymetler için ise işletmenin kurulduğu yılın ilk ayının (işletmenin 2005 yılından önceki bir tarihte ku­rulmuş olması halinde 2005 yılının Ocak ayı) düzeltmeye esas tarih olarak dikkate alınması uygun bulunmuştur. Kayıtlara giriş tarihi belli edilemeyen iktisadi kıymetler, 31/12/2023 tari­hinden önce meydana gelen (5520 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen ve mukayyet değerleriyle yapılan) devir, nev’i değişikliği, tam ve kısmi bölünme işlemlerinden geliyor ise enflasyon düzeltmesine tabi bu nev’i kıymetler için düzelt­meye esas tarih olarak devir, nev’i değişikliği veya bölünme tarihi dikkate alınabilecektir.

IX.9.2.Toplulaştırılmış Yöntemlere Göre Düzeltme Katsayıları

Enflasyon düzeltmesinde mükelleflerce, bu maddede yer alan toplulaştırılmış yöntemlere göre bulunan katsayılar kullanılarak düzeltme işlemi gerçekleştirilebilir.

Toplulaştırılmış yöntemler kullanılarak düzeltilebilecek parasal olmayan kıymetler, stoklarla sınırlıdır.

213 sayılı Kanunun değerleme ölçütlerine göre stoklar, maliyet bedeli ile değerlenmekte olup, 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla maliyet bedelleri üzerinden defterlere kayıt tarihlerine göre bulunan düzeltmeye esas tutar ile düzeltme katsayısının çarpılması sure­tiyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaklardır.

Ancak işletmeler, çeşit ve miktar itibarıyla önemli tutarlara ulaşan stoklarına ilişkin olarak, düzeltme işleminde;

 • Gerçek yöntemi (Düzeltme Katsayısı = (Mali Tablonun Ait Olduğu Aya Ait Yİ-ÜFE / Düzeltmeye Esas Alınan Tarihi İçeren Aya Ait Yİ-ÜFE)) uygulayabilecekleri gibi
 • Aşağıda belirtilen toplulaştırılmış yöntemlerden herhangi birini de

tercih edebileceklerdir.

Stokların düzeltilmesinde ger­çek yöntemi kullanan mükellefler mümkün olduğunca inebildikleri kadar alt ayrıma giderek düzeltme işlemini gerçekleştireceklerdir.

Toplulaştırılmış yöntemleri seçenler ise mümkün ol­duğunca inebildikleri her bir alt ayrım itibarıyla diledikleri toplulaştırılmış yöntemi kullanmakta serbesttirler.

IX.9.3.Toplulaştırılmış Yöntemler

2023 yılı bilançolarının enflasyon düzeltmesinde;

 • Basit ortalama yöntemi,
 • Stok devir hızı yöntemi,

olmak üzere iki tür toplulaştırılmış yöntem belirlenmiştir.

Mükellefler belirtilen bu yön­temlerden herhangi birini seçebileceklerdir.

Toplulaştırılmış yöntemlerin tercih edilmesi halinde mükellefler stokların düzeltmeye esas tutarlarını, düzeltmede esas alınacak tarihlere bağlı kalmaksızın;

 • Dönem ortalama düzeltme katsayısı ile veya
 • Stok devir hızına göre bulunan düzeltme katsayısı ile

çarpmak suretiyle dü­zeltme işlemini gerçekleştireceklerdir.

Toplulaştırılmış yöntemleri uygulamak istemeyenler, uyguladıkları stok değerleme yöntemlerine göre tespit ettikleri düzeltmeye esas tutara, düzeltme katsayılarını uygulamak suretiyle enflasyon düzeltmesi yapacaklardır.

IX.9.3.a.Basit Ortalama Yöntemi

Bu yöntemde düzeltme katsayısı, mali tabloların ait olduğu aya iliş­kin fiyat endeksinin, bu endeks ile bir önceki geçici vergi döneminin sonundaki fiyat endeksi toplamının ikiye bölünmesi sonucu bulunan endekse bölünmesiyle elde edilen katsayı olarak hesaplanır. Düzeltmeye esas tutar olarak 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda yer alan stoklara ait değerler esas alınır.

Bilançonun ait olduğu aya ait Yİ-ÜFE Dönem Ortalama Düzeltme Katsayısı = (Bilançonun ait olduğu aya ait Yİ-ÜFE + Bilanço günü itibarıyla bir önceki geçici vergi döneminin[1] sonundaki Yİ-ÜFE) / 2

IX.9.3.b.Stok Devir Hızı Yöntemi

Bu yöntemde mükellefler; öncelikle stok devir hızını, sonrasında or­talama stokta kalma süresini hesaplayacaklar ve nihayetinde de 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda görünen stokların hangi aydan kaldığını bulacaklardır.

Stokların hangi aydan kaldığı bulunduktan sonra yapılması gereken, düzeltmeye esas tarih itibarıyla düzeltme katsayısını bulmak ve bu katsayıyla 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda görünen stoklara ait tutarı çarpmaktır.

Örnek:

Hesap dönemi takvim yılı olan, bilanço esasına göre defter tutan ve gelir vergisi mükellefi olan Bay (G) süper market işletmeciliği yapmaktadır. Hesap dönemi içinde çok çeşitli mal aktife girmekte ve çıkmaktadır. Bay (G) 31/12/2023 tarihli dönem sonu bilançosunu dü­zeltirken bilançoda görünen stoklarını toplulaştırılmış yöntemlerden stok devir hızı yöntemini tercih etmek suretiyle düzeltmeye karar vermiştir.

Stoklara ilişkin veriler aşağıdaki gibidir.

31/12/2022 tarihinde toplam stok tutarı: 5.000.000 TL

31/12/2023 tarihinde toplam stok tutarı: 6.000.000 TL

2023 yılında satılan malların maliyeti: 30.000.000 TL

Birinci adım olarak stok devir hızının bulunması gerekir.

Stok devir hızı=(Dönem İçinde Satılan Mal Maliyeti/(Dönem Başı Stok + Dönem Sonu Stok)/2) = 30.000.000 / ((5.000.000 + 6.000.000)2) = 5,45

Buna göre stokta kalma süresi  dolayısıyla stokların hangi tarihte işletmeye girdiği şu şekilde hesaplanacaktır.

Stokların hangi aydan kaldığı bulunduktan sonra yapılması gereken, düzeltmeye esas tarih itibarıyla düzeltme katsayısını bulmak ve bu katsayıyla 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda görünen stoklara ait tutarı çarpmaktır.

Ortalama Stokta Kalma Süresi = Dönem Gün Sayısı / Stok Devir Hızı = 365 / 5,45 = 67 gün.

Bu durumda 31.12.2023 tarihinde işletme aktifinde bulunan stoklar 67 gün öncesinden başka bir ifadeyle Ekim 2023 ayından kalan stoklar olarak dikkate alınacak ve Ekim 2023 ayına ait düzeltme katsayısı ile enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.

Toplulaştırılmış yöntemlerden “stok devir hızı yöntemi”ni seçen mükelleflerin bu yön­temi sağlıklı olarak uygulayabilmeleri için stok devir hızlarının yüksek olması ve stok devir hızlarını doğru olarak tespit etmeleri gerekmektedir.

Buna rağmen düzeltme sonrasında bulunan rakamın iktisadi ve teknik icaplara uygun olmayacak şekilde orantısız çıkması durumunda, (toplulaştırılmış yöntem kullanılmak isteniyor ise) basit ortalama yönteminin tercih edilmesi uygun olacaktır.

IX.10.Birikmiş Amortismanların Düzeltilmesi

Amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılmış olan birikmiş amor­tismanlar, parasal olmayan kıymet mahiyetindedir ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekir.

An­cak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (7) numaralı bendinde enflasyon düzeltmesi uygulanmayan bir hesap döneminden sonra enflasyon düzeltme şartları­nın yeniden oluşması halinde yapılacak enflasyon düzeltmesinde, birikmiş amortismanların, ait oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltme sonrasında ortaya çıkan artış oranı dikkate alınarak düzeltileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre; 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesinde, birikmiş amor­tismanlar, ait oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltme sonrasında ortaya çıkan artış oranı dikkate alınarak düzeltilir.

Örnek:

Düzeltmeye esas değeri 1.000.000 TL ve birikmiş amortismanı 600.000 TL olan bir iktisadi kıymetin 2,45 düzeltme katsayısı ile düzeltilmesi sonucu değeri (1.000.000×2,45=) 2.450.000 TL’dir.

Bu durumda iktisadi kıymetin değerinde ortaya çıkan artış oranı (2.450.000-1.000.000)/1.000.000=) %145 olacaktır.

Amortisman tutarı bu oran dik­kate alınarak düzeltilecek ve düzeltilmiş tutar (600.000+600.000x% 145=) 1.470.000 TL olarak hesaplanacaktır.

IX.10.1.Daha Önceki Dönemlerde Amortisman Ayrılmamış Olması

213 sayılı Kanunun 320 nci maddesi gereği amortismana tabi iktisadi kıymetlerin üze­rinden, daha önceki yıllarda ayrılmamış amortisman tutarları ayrılmış gibi kabul edilmeyecek ve enflasyon düzeltmesinde dikkate alınmayacaktır.

Bu tutarların enflasyon düzeltmesi son­rasında da gider olarak dikkate alınamayacağı açıktır.

IX.10.2.Faydalı Ömrünü Bitirmiş ATİK’lerde Enflasyon Düzeltmesi

Amortismana tabi olup faydalı ömür süresini tamamlayan ve amortisman yoluyla değeri tamamen yok edilmiş iktisadi kıymetlerin (işletme kayıtlarında iz bedeliyle takip edil­meye devam edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler dahil) ve birikmiş amortismanlarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması ihtiyaridir.

IX.11.Yapılmakta Olan Yatırımlar

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda yer alan (yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve mal­zeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların yapıldığı) yatırımlara ilişkin tutarların düzeltilmesi; söz konusu yatırımlara ait geçmiş her ay sonu itibarıyla kesinleşmiş harcama tu­tarlarının (reel olmayan finansman maliyeti var ise düşülmesi şartıyla) o ayın düzeltmeye esas tarih olarak dikkate alınması yoluyla bulunacak düzeltme katsayısı ile çarpılması ve bulunan bu tutarların toplanması suretiyle yapılacaktır.

IX.11.1.Aktifleştirilen Yapılmakta Olan Yatırımların Durumu

2023 hesap dönemi sonu itibarıyla bilançoda yer almayan, ilgili aktif hesabına bi­lanço tarihinden önce aktarılmış bulunan ve yapılmakta olan yatırımlar hesabından gelmiş olan değerlerin düzeltmeye esas tarihi olarak, söz konusu değerlerin aktifleştirme tarihlerinin değil, yapılmakta olan yatırımlar hesabının kullanıldığı tarihlerin alınması gerekmektedir.

Buna göre söz konusu değerlerin düzeltilmesi iki aşamada gerçekleştirilecektir:

 • Öncelikle her bir aya iliş­kin yatırım harcaması, harcamanın gerçekleştiği ay sonu itibarıyla aktifleştirme tarihine kadar,
 • Sonra da aktifleştirilen bedel kül halinde aktifleştirme tarihinden 2023 hesap dönemi sonuna kadar

düzeltilecektir.

IX.12.Fiyatı Devletçe Belirlenen Mallar

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı malların piyasa fiyatlarının be­lirlendiği durumlarda, stokta bulunan ürünlerin fiyatında ilgili firmalar tarafından bir değişiklik yapılmaması (yani ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından belirlenen yeni fiyatın, stokta yer alan emtiaya yansıtılmaması) veya paralel biçimde bir değişiklik yapılması söz konusu olabil­mektedir.

Bu gibi durumlarda da enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmektedir.

IX.13.Enflasyon Düzeltmesi Yapmak Durumunda Olmayanlarca Verilen veya Alınan Avanslar

Avanslar esas itibarıyla parasal bir mahiyet taşımakla birlikte, ilgili olduğu kıymete bağlı olarak parasal olmayan kıymet de olabilmektedir. Parasal olmayan bir ma­hiyet taşıması durumunda da düzeltmeye tabi tutulmaları gerekmektedir.

Benzer şekilde enflasyon düzeltmesi yapmak durumunda olmayanlarca (genel ve özel bütçeli kuruluşlar gibi) verilen veya alınan avanslar da parasal olmayan kıymet mahiyeti taşı­maları durumunda, enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaklardır.

IX.14.Finansal Kiralamaya Konu İktisadi Kıymetler

213 sayılı Kanunun 4842 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 290 ıncı maddesinin yürürlüğe girdiği 1/7/2003 tarihinden sonra düzenlenen sözleşmelere istinaden ki­ralanan iktisadi kıymetler, kiracı tarafından amortismana tabi tutulmaktadır.

Bu çerçevede, mezkûr madde kapsamındaki finansal kiralama işlemlerinde, kiraya ve­rilen iktisadi kıymetlerin, kiracılar tarafından enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmek­tedir.

IX.15.Yedek akçeler

Belli bir dönemde sermaye şirketlerinin öz varlığında meydana gelen artışın (kârın) bir kısmının kanun, ana sözleşme veya genel kurul kararıyla ortaklara dağıtılmayarak işletmenin bünyesinde bırakılması anlamını taşıyan yedek akçeler, “parasal olmayan” kıymetlerden olup enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaklardır.

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi sırasında sermaye yedekleri ara­sında yer alan yeniden değerleme artış fonu gibi fonlar sıfırlanacak; hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi iptal kârları ile kâr yedekleri ve özel fonlar (sabit kıymet yenileme fonu gibi parasal olmayan kıymet olarak kabul edilen fonlar) ise düzeltmeye tabi tutulacaktır.

Düzeltilmiş 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda yer alan (vergisi ödenmiş kazanç üzerinden ayrılmış) kâr yedeklerinin ve bunların düzeltilmesi sonucunda meydana gelen en­flasyon düzeltme farklarının sermayeye ilave edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

IX.16.Birleşme primi (Ortaklık ilişkisi içinde olunan kurumların vergisiz olarak devralınması neticesinde oluşan müspet veya menfi farklar)

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “19.1. Devir” başlıklı bölümünde,;

 • Bir kurumun kendisinde iştiraki bulunan veya iştirak ettiği başka bir ku­rumu kül halinde devralması nedeniyle kurum bünyesinde yapacağı sermaye artışının söz ko­nusu iştirak paylarına isabet eden tutardan daha az gerçekleşmesinin, Kurumlar Vergisi Kanu­nunun 19.maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartların ihlali anlamına gelmeyeceği;
 • İştirakler hesabında yer alan değerin, iştirak hisselerinin itibari değerine eşit olmaması halinde aradaki müspet veya menfi farkın kurumun vergiye tabi kazancının tespiti ile ilgilendirilmeksizin geçici hesaplarda izlenebileceği ve
 • Bu geçici hesapların vergiye tabi kurum kazancının tespiti ile ilişkilendirilmeksizin kurum kayıtlarında sona erdirilmesinin de mümkün olacağı

be­lirtilmiştir.

Bu çerçevede, vergi kanunlarına göre bir aktif veya pasif kalem olmayan birleşme primi; aktif ve pasifi dengeleyici, geçici bir hesap olup, hangi hesapta izlenirse izlensin bu niteliği değişmeyecektir. Bu nedenle Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılan devir işlemleri sonucu ortaya çıkan birleşme priminin enflasyon düzelt­mesinde dikkate alınmaması gerekmektedir.

IX.17.Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Muhasebe Kayıtları
IX.17.a.Genel Olarak

Enflasyon fark hesapları, parasal olmayan kıymetlerin düzeltme işlemi sonrası de­ğeri ile düzeltme öncesi değeri arasındaki farklarının kaydedildiği tali hesaplardır ve enflasyon düzeltme hesabı ile karşılıklı olarak çalışırlar.

Enflasyon düzeltmesi ile ilgili olarak Tekdüzen Muhasebe Sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar/düzenlemeler 12 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Enflasyon düzeltmeleri, ilgili kıymetlere ait fark hesaplarına ve enflasyon düzeltme hesabına kaydedilecektir.

Ödenmiş sermaye tutarının düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olum­lu/olumsuz farkların izlenmesinde kullanılmak üzere;

 • “502- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark­ları” ve
 • “503- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)”

hesapları ihdas edilmiştir.

Enflasyon düzeltme hesabı ise, parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmesi sonucu oluşan farkların kaydedildiği hesabı ifade eder:

 • Parasal olmayan varlıkların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu oluşan farklar bu hesabın alacağına,
 • Parasal olmayan kaynakların enflas­yon düzeltmesine tabi tutulması sonucu oluşan farklar ise borcuna

kaydedilir. Bu bağlamda; parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmesi so­nucu oluşan farkların izlenmesinde kullanılmak üzere “698- Enflasyon Düzeltme Hesabı” ihdas edilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre; 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesinde, parasal olmayan kalemlerin düzeltilmesinden ortaya çıkan düzeltme farkları ve sıfırlanması gereken özkaynak kalemleri “Enflasyon Düzeltme Hesabı”na aktarılır.

“Enflasyon Düzeltme Hesabı”nın kalanı gelir ya da gider unsuru olarak dikkate alınmayıp “Geçmiş Yıllar Kârları Hesabı”na veya “Geç­miş Yıllar Zararları Hesabı”na aktarılarak kapatılacaktır.

Enflasyon Düzeltmesi Gelir Gider Etkisi
Aktif Pasif
Gelir Etkisi Gider Etkisi
698 Enflasyon Düzeltme (Kar Zarar) Hesabı
Borç Alacak
Pasif Düzeltme Farkları Aktif Düzeltme Farkları
— Pasif Enflasyon Farkı Büyükse = Enflasyon Düzeltme Zararı — Aktif Enflasyon Farkı Büyükse= Enflasyon Düzeltme Karı

IX.17.b.Yıllara Sâri İnşaat ve Onarma İşlerine Ait Maliyet ve Hakedişlerin Düzeltilmesi ile İlgili Muhasebe Kayıtları

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42.maddesinde birden fazla takvim yılına sirayet eden yıllara sâri inşaat ve onarma işleri hususunda;

 • Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve
 • Tamamının o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyanna­mesinde gösterileceği.
 • Mükelleflerin bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarım işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında gös­termek zorunda oldukları,
 • Düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar vermeye mecbur oldukları

Hükme bağlanmıştır.

Yıllara sâri inşaat ve onarma işlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümler, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (5) numaralı bendinin üçüncü pa­ragrafında yer verilmiştir. Ayrıca 12 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde de söz konusu işlere ilişkin hesapların düzeltilmesinde kullanılacak hesaplara ait açıklamalar yapılmıştır.

Yıllara sâri inşaat ve onarma işlerine ilişkin, “Parasal Olmayan Kıy­metler” listesinde yer verilen yıllara sâri inşaat ve onarma maliyetleri ile hakedişler, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca deftere kayıt tarihi esas alınarak düzeltme işlemine tabi tutulacaktır. Şu kadar ki; bu hesaplara ilişkin mahsuben verilen veya alınan parasal olmayan avanslar, ödeme veya tahsil tarihinden mahsup tarihine kadar dü­zeltilir.

Buna göre;

 • Yıllara sâri inşaat ve onarma işlerine ait maliyet ve hakedişlere ilişkin düzeltmelerin “Enflasyon Düzeltme Hesabı” yerine “Yıllara Sâri İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı”na kay­dedilmesi,
 • Bu hesabın işin bitiminde kâr/zarar hesabına intikal ettirilmesi

gerekir.

Do­layısıyla, yıllara sâri inşaat ve onarma işlerine ait maliyet ve hakedişlerine ilişkin düzeltmeler, “Enflasyon Düzeltme Hesabı” yerine “Yıllara Sâri İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı”na kay­dedilecektir.

Yukarıda yer açıklamalara göre 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesinde Tekdüzen Hesap Planında “17- Y ıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesap grubundaki yıllara sâri inşaat işlerine ilişkin maliyetlerin ve “35- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri” hesap gru­bundaki hakediş bedellerinin düzeltmesinden ortaya çıkan farklar, “697- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı”nda izlenir.

Bu hesap alacak ve borç kalanı vermesi durumuna göre “178- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı” veya “358- Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı”na devredilerek kapatılır.

IX.17.b.1.Yıllara Sâri İnşaat ve Onarma İşlerine Ait Maliyet ve Hakedişlerin Düzeltilmesi Neticesinde Oluşan Farklar Kar/Zarar Hesabına Atılır mı

Yıllara sâri inşaat ve onarma işlerine ait maliyet ve istihkak tutarları ile ilgili olarak 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla düzeltme sonucu oluşan düzeltme farkları işin bitiminde (2023 hesap dönemi sonundan önce başlayan işlerde) mali kâr/zarar tutarının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Bir başka ifade ile 2023 hesap dönemi sonuna kadar geçen süreye isabet eden kazanç düzeltme öncesi hükümlere, sonraki dönemlere isabet eden kazanç ise düzeltilmiş de­ğerlere göre tespit edilecek ve bunların toplanması suretiyle oluşan kazanç tutarı beyan edile­cektir.

Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre söz konusu işlerle ilgili maliyetler, yansıtma hesapları yoluyla 170-177 numaralı hesaplara intikal ettirilecek, düzeltmeye esas tarih olarak da ilgili maliyet hesaplarına kayıt tarihi esas alınacaktır.

Parasal olmayan verilen depozito ve teminatlar, verilen sipariş avansları, taşeronlara verilen avanslar ve alınan sipariş avansları gibi yıllara sâri inşaat işi ile ilgili değerler de 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen düzeltmeye esas tarihler baz alınmak suretiyle düzeltmeye tabi tutulacaktır.

Söz konusu hesapların, yıllara sâri inşaat ve onarma işi ile ilgili olan kısımlarının 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla hesaplanan enflasyon düzeltme farkları da “697- Yıllara Sâri İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı” ile ilişkilendirilecektir.

Yıllara sâri inşaat ve onarma maliyetleri ile ilgili olmayan ilk madde malzeme/yarı ma­mul/mamul/diğer stokların düzeltilmesi sonucu oluşan farkların, “697- Yıllara Sâri İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı” ile ilişkilendirilmemesi; ancak söz konusu kıymetlerin inşaat maliyetlerine aktarılması halinde, bu tarih itibarıyla düzeltme sonucu oluşan farkların, “697- Yıllara Sâri İn­şaat Enflasyon Düzeltme Hesabı” ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasına göre düzeltme iş­leminde; mali tabloda yer alan bazı parasal olmayan varlıkların içerisinde bulunan reel olmayan finansman maliyetlerinin, ilgili varlığın maliyet veya alış bedelinden düşülmesi sonucu bulu­nacak tutarın düzeltmeye esas tutar olarak alınması gerekmekte olup, reel olmayan finansman maliyeti ihtiva edebilen iktisadi kıymetler anılan maddelerde sayılmış durumdadır.

Buna göre, yıllara sâri inşaat ve onarma maliyetlerinin düzeltilmesi sırasında söz konusu kıymetler, reel olmayan finansman maliyeti ihtiva edebilen iktisadi kıymetler arasında yer almadıkları için, bünyelerinde reel olmayan finansman maliyeti ihtiva etseler bile ayrıştırma yapılmaksızın dü­zeltme işlemine tabi tutulacaklardır.

IX.17.c.Yabancı Para Cinsinden Tutulan Hesaplarda Enflasyon Düzeltmesi

Yabancı paralar ile yabancı para cinsinden ifade edilen kıymetler parasal kıymet olarak kabul edildiğinden; yıllara sâri inşaat ve onarma işlerinde mükellefler yabancı para üze­rinden yapmış oldukları işlemlerini 213 sayılı Kanunun mevcut hükümleri doğrultusunda de­ğerlemeye devam edecekler bunlar için ayrıca düzeltme yapmayacaklardır.

IX.18.2023 Hesap Döneminden Sonra İşi Bırakma, Tasfiye, Devir, Birleşme, Nev’i Değiştirme Hallerinde 2023 Hesap Dönemi Sonuna Ait Bilançonun Düzeltilmesi

213 sayılı Kanunun geçici 33.maddesinde, şartların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi ön­görülmüştür. Diğer taraftan, süreklilik arz eden ve düzeltme işlemine ilişkin ana esaslar, aynı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasında yer almaktadır. Buna göre, şartların ger­çekleşmesine bağlı olarak, mükellefler 2024 hesap dönemine ait düzeltme işlemlerini, farklı bir düzenleme olmaması kaydıyla, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda yer alan düzeltilmiş değerler üzerinden yapacaklardır.

2023 hesap dönemi sonundan önce tasfiye kararı alınarak bu tarihten önce tasfiyenin sonuçlandırıldığı durumlarda, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi söz ko­nusu olmayacaktır.

Ancak, tasfiyenin 2023 hesap döneminden sonra sonuçlanması halinde, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilanço düzeltilecektir.

2024 hesap dönemi içerisinde işin bırakılması halinde, yeni hesap dönemine ilişkin olarak ortaya çıkan ve kıst dönem için beyanname verilmesini gerektiren bir durumun oluşması nedeniyle 2023 hesap dönemi sonuna ait bilanço enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekir.

2023 hesap dönemi sonundan sonra gerçekleşen devir, nev’i değişikliği, tam bölün­me ve birleşme hallerinde, devir, bölünme veya birleşmenin bünyesinde gerçekleştiği kurum, ortadan kalkan şirket veya şahıs işletmesinin 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançosunu en­flasyon düzeltmesine tabi tutacaktır.

IX.19.İzleyen Dönem Başlangıç Değerleri

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi sonucu he­saplanan tutarlar;

“izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağına bakılmak­sızın”

izleyen dönemin başlangıç değerleri olarak dikkate alınacaktır.

Enflasyon düzeltme şartlarının varlığına bağlı olarak, 1/1/2024 tarihinden sonraki (1/1/2024 tarihinden itibaren başlayan) döneme ait düzeltme işlemleri, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş 31/12/2023 tarihli bilançoda yer alan düzeltilmiş değerler üzerinden dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.

İzleyen hesap döneminde amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş değerler üze­rinden hesaplanmaya başlanır.

IX.20.Enflasyon Düzeltmesi Sonucunda Oluşan Geçmiş Yıl Kârları ve Zararlarının Durumu

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoya ilişkin yapılan enflasyon dü­zeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları” hesaplarında gösterile­cektir. Kayıtlarda yer alan eski dönemlerden gelen kâr veya zararlar da mukayyet değerleri üzerinden enflasyon düzeltme hesabına kaydedilmek suretiyle bu hesaba aktarılacaktır.

Bu şe­kilde tespit edilen

 • Geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmayacak,
 • Geçmiş yıl zararı ise zarar olarak kabul edilmeyecektir.

2023 hesap dönemi sonuna ait düzeltilmiş bilançoda dönem net kârı/zararı göste­rilmeyecek, düzeltme sonrası hesaplanan geçmiş yıl kârı veya zararı bilançoda öz kaynaklar içinde yer alacaktır.

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi sonucu oluşan geçmiş yıllar kârları veya zararları, kaydedildiği “Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları” hesabının alt hesabında izlenir ve sonraki dönemlerde belirlenen esaslara göre düzeltme işlemine tabi tutulur.

Mükellefler 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançolarının düzeltilmesi neticesinde oluşan geçmiş yıl zararlarını, düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarına mahsup edebilecekler ve 2023 hesap dönemi sonuna ait düzeltilmiş bilançoya ait nihai kâr ya da zarar rakamına ulaşacaklardır.

2023 yılı hesap dönemine ait gelir/kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan indi­rilemeyen geçmiş yıl mali zararları ile cari dönem mali zararları matrahın tespitinde mukayyet değerleri ile dikkate alınacaktır.

Diğer bir ifade ile 1/1/2024 tarihinden sonra verilecek yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinde beyan edilen vergi matrahlarının tespitinde, (düzeltme öncesi bilançolara dayanan) 2023 yılı mali zararı ve önceki yıllara ait indirilemeyen geçmiş yıl mali zararları mukayyet değerleri ile dikkate alınır.

XI.ÖRNEK UYGULAMA

Örnek:

(X) AŞ’nin 2023 hesap dönemi sonu bilançosu aşağıdaki gibidir.

DÜZELTME ÖNCESİ BİLANÇO (31.12.2023)
AKTİF TL PASİF TL
100 Kasa Hs 300 BANKA KREDİLERİ HS 15.000.000
101 Banka Hs 160.000.000 320 SATICILAR HS 21.000.000
120 Alıcılar Hs 30.000.000 336 DİĞER BORÇLAR 23.000.000
153 Stoklar Hs * 50.000.000 360 VERGİ BORÇLAR HS 1.000.000
250 Arsalar Hs * 15.000.000 500 SERMAYE HS * 100.000.000
252 Binalar Hs * 30.000.000 522 MDV YEN.DEĞ. ARTIŞLARI HS * 60.000.000
253 Mak.Teçhizat Hs * 30.000.000 540 YASAL YEDEKLER HS * 10.000.000
254 Taşıtlar Hs * 20.000.000 570 GEÇMİŞ YIL KARI * 70.000.000
255 Demirbaşlar Hs * 5.000.000 590 DÖNEM NET KARI * 40.000.000
258 Birikmiş Amortisman * – 10.000.000    
AKTİF TOPLAMI 340.000.000 PASİF TOPLAMI 340.000.000
* Parasal olmayan kıymetler
Parasal Olmayan Toplam 150.000.000 Parasal Olmayan Toplam 280.000.000

 

Aktif ve pasif hesapların düzeeltme katsayıları 3’tür.

Buna göre (X) AŞ’nin enflasyon düzeltme hesaplamaları ile kayıtları aşağıdaki şekilde olması gerekir. (ROFM olmadığı kabul edilmiştir)

AKİTİFLARE AİT DÜZELTME HESAPLAMASI
  Kayıtlı Değer Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmuş Değer Enflasyon Düzeltmesine Kayıt Edileecek Değer
153 Tic. Mallar Hs 50.000.000 150.000.000,00 100.000.000
250 Arsalar Hs * 15.000.000 45.000.000 30.000.000
252 Binalar Hs * 30.000.000 120.000.000 80.000.000
253 Mak.Teçhizat Hs * 30.000.000 120.000.000 80.000.000
254 Taşıtlar Hs * 20.000.000 60.000.000 40.000.000
255 Demirbaşlar Hs * 5.000.000 15.000.000 10.000.000
258 Birikmiş Amortisman * – 10.000.000 30.000.000 20.000.000
500 Sermaye Hs 100.000.000 300.000.000 200.000.000
522 Mdv Yen.Değ. Artışları Hs * 60.000.000 180.000.000 60.000.000
540 Yasal Yedekler Hs * 10.000.000 30.000.000 20.000.000
570 Geçmiş Yıl Karı * 70.000.000 Olduğu gibi Enflasyon Düzeltme Hesabına Atılması Gerekir
590 Dönem Net Karı * 40.000.000 Olduğu gibi Enflasyon Düzeltme Hesabına Atılması Gerekir

Buna göre (X) AŞ’nin 31.12.2023 tarihli bilançosuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi sonucunda aşağıdaki şekilde düzeltme kayıtlarının yapılması gerekir.

AKTİFLERE AİT DÜZELTME KYITLARI
153 Stoklar Hs   100.000.000  
  698 Enflasyon Düzeltme Hs   100.000.000
250 Arsalar Hs   30.000.000  
  698 Enflasyon Düzeltme Hs   30.000.000
252 Binalar Hs   80.000.000  
  698 Enflasyon Düzeltme Hs   80.000.000
253 Mak.Teçhizat Hs   60.000.000  
  698 Enflasyon Düzeltme Hs   60.000.000
254 Taşıtlar Hs   40.000.000  
  698 Enflasyon Düzeltme Hs   40.000.000
255 Demirbaşlar Hs   10.000.000  
  698 Enflasyon Düzeltme Hs   10.000.000
PASİFLERE (ÖZKAYNAKLARA) AİT DÜZELTME KYITLARI
698 Enflasyon Düzeltme Hs   20.000.000  
  258 Birikmiş Amortisman   20.000.000
698 Enflasyon Düzeltme Hs   200.000.000  
  502 Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları   200.000.000
698 Enflasyon Düzeltme Hs   20.000.000  
  540 Yasal Yedekler   20.000.000
522 MDV Yen.Değerleme Artşları Hs   60.000.000  
  698 Enflasyon Düzeltme Hs   60.000.000
570 Geçmiş Yıl Karı   70.000.000  
  698 Enflasyon Düzeltme Hs   70.000.000
590 Dönem Net Karı   40.000.000  
  698 Enflasyon Düzeltme Hs   40.000.000

Yukarıdaki açıklanan kayıtlara göre 698 Enflasyon Düzeltme Hesabı Kayıtlarına ait aktif pasif hesabı aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

AKTİFLERE AİT DÜZELTME KYITLARI
258 Birikmiş Amortisman 20.000.000 153 Stoklar Hs 100.000.000
500 Sermaye 200.000.000 250 Arsalar Hs 30.000.000
540 Yasal Yedekler 20.000.000 252 Binalar Hs 80.000.000
    253 Mak.Teçhizat Hs 60.000.000
    254 Taşıtlar Hs 40.000.000
    255 Demirbaşlar Hs 10.000.000
    522 MDV YDA Kapatma 60.000.000
    570 Geçmiş Yıl Karı (Kapatma) 70.000.000
    590 Dönem Net Karı (Kapatma) 40.000.000
Toplam 240.000.000 Toplam 490.000.000
NET BAKİYE (490.000.000 – 240.000.000) 250.000.000

Buna göre enflasyon düzeltmesi net bakiyesi olan pozitif değerin aşağıdaki gibi geçmiş yıl karına kayıt edilmesi gerekir.

ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABININ KAPATILMASI
698 Enflasyon Düzeltme Hs   250.000.000  
  570 Geçmiş Yıl Karları   250.000.000

(X) AŞ’nin yukarıda açıklanan enflasyon düzeltmesi sonucunda yeni bilançosunun aşağıdaki gibi dikkate alınması gerekir.

ENFLASYON DÜZELTMESİ SONRASI BİLANÇO (31.12.2023)
AKTİF TL PASİF TL
100 Kasa Hs 300 Banka Kredileri Hs 15.000.000
101 Banka Hs 160.000.000 320 Satıcılar Hs 21.000.000
120 Alıcılar Hs 30.000.000 336 Diğer Borçlar 23.000.000
153 Stoklar Hs 150.000.000 360 Vergi Borçlar Hs 1.000.000
250 Arsalar Hs 45.000.000 500 Sermaye Hs * 100.000.000
252 Binalar Hs 120.000.000 502 Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları 200.000.000
253 Mak.Teçhizat Hs 90.000.000 540 Yasal Yedekler Hs 30.000.000
254 Taşıtlar Hs 60.000.000 570 Geçmiş Yıl Karı 250.000.000
255 Demirbaşlar Hs 15.000.000    
258 Birikmiş Amortisman * – 30.000.000    
Aktif Toplamı 640.000.000 Pasif Toplamı 640.000.000

 

Kaynak:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

İlgili İdari Düzenlemeler

 

[1] 1 Ocak-30 Eylül 3. Geçici Vergi Dönemi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir