Torba Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılacak Değişiklikler

0

I.GİRİŞ

2023 yılı Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan torba kanun teklifinde bir kısım vergi kanunlarında yeni düzenleme ve değişiklikler öngörülmüştür. Söz konusu Kanun tasarısı ile vergi mevzuatında yapılacak temel değişiklikler aşağıda her bir vergi kanunu itibariyle açıklanmıştır.

II.VERGİ USUL KANUNU
II.1.Katılma Payı

Kanun Tasarısının 15’inci maddesi ile Hazineye yeni bir kaynak temin edilmiştir.  Söz konusu madde ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na “Katılma payı” başlıklı mükerrer 413’ncü madde eklenmiştir.

Söz konusu düzenlemeye göre Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan ve VUK’un vergi mahremiyeti düzenlemesi kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 25 kuruştan az olmamak üzere katılma payı alınması önerilmiştir.

Katılma payları, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler üzerinden hesaplanır ve üç aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar veri paylaşılanlara bildirilir. Katılma payları bildirimin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar Bakanlık merkez muhasebe birimine ödenir.

Süresinde ödeme yapmayanlarla ödeme yapılıncaya kadar bilgi paylaşımı yapılmaz. Süresinde ödenmeyen katılma payları gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.

II.2.İmalat, Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılan Makina Ve Teçhizata Yüksek Oranda Amortisman Ayırma

Kanun Tasarısının 16’ncı maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 30’uncu maddesinde yer alan ve 31.12.2023 tarihinde süresi dolan uygulamanın yürürlük tarihi 1 yıl daha uzatılarak 31.12.2024 olarak belirlenmiştir. Buna göre;

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 31.12.2024 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir.

II.3.Enflasyon Düzeltmesi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 33’üncü maddesinde 31/12/2023 tarihli mali tabloların, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı, yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkının geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterileceği, bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârının vergiye tabi tutulmayacağı ve geçmiş yıl zararının da zarar olarak kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Kanun Tasarısının 17’nci maddesi ile VUK’un geçici 33’üncü maddesine konu ile ilgili aşağıdaki fırka eklenmiştir.

“Bankalar, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri tarafından geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı kazancın tespitinde dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamında belirlenen dönemleri geçici vergi dönemleri de dâhil olmak üzere bir hesap dönemi kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

III.GELİR VERGİSİ KANUNU
III.1.Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

Kanun Tasarısının 7’nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/B maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiştir. Söz konusu kanun teklifine göre Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20/B maddesinin başlığı “Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin birinci fıkrasının ise aşağıdaki gibi değiştirilmesi önerilmiştir.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.”

Söz konusu değişiklik ile istisnanın kapsamı genişletilmiştir.

III.2.Yurt Dışından Elde Edilen Kar Paylarında Vergi İstisnası

Kanun Tasarısının 8’inci maddesi ile Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında bulunan şirketlerden elde ettikleri kar paylarının yarısının vergi dışı bırakılması teklif edilmiştir. Söz konusu maddeye göre Gelir Vergisi Kanunu’nun 22’nci maddesine eklenecek (4) numaralı fıkra ile kanunî ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumlardan elde edilen, GVK’nın 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı, bu kurumların ödenmiş sermayesinin en az %50′ sine sahip olunması ve kar payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla gelir vergisinden müstesna olacaktır.

Yine aynı madde ile GVK’nın 22’nci maddesine eklenen (5) numaralı fıkra ile Cumhurbaşkanı’na üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan kar paylarına uygulanacak istisna oranı ile dördüncü fıkradaki %50 oranını ayrı ayrı veya birlikte %0’a kadar indirmeye veya yüzde % 100’e kadar artırmaya yetki verilmiştir.

III.3.Götürü Gider Uygulaması

Kanun Tasarısının 9’uncu maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasında parantez içinde belirtilen götürü gider uygulamasının kaldırılması teklif edilmiştir.

III.4.Yurt Dışında Bulunan Müşterilere Verilen Hizmetlerde Kazanç İndirimi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi gereğince Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si beyanname üzerinden indirim konusu yapılmaktadır.

Kanun Tasarısının 10’uncu maddesi ile GVK’nın 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinin birinci cümlesinde yer alan “kazancın %50’si.” ibaresi “kazancın, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla, %80’i.” Şeklinde değiştirilmesi önerilmiştir.

III.5.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşinde Tevkifat Oranı

Kanun Tasarısının 11’inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin sekizinci fıkrasına eklenen bent ile Cumhurbaşkanı’na yıllara sari inşaat işinde farklı tevkifat oranını belirlenmesine dair yetki verilmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı, GVK 94/1-3 numaralı bent kapsamında ödenen istihkak bedellerinden, işin; kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlara taahhüt edilip edilmemesine ve bunların genel veya özel bütçeli idare kapsamında olup olmamasına, süresine, nev’ine ve yüklenicinin; ana yüklenici, alt yüklenici ya da tam ve dar mükellef olmasına göre ayrı ayrı veya birlikte farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de yetkili olacaktır.

III.6.GVK Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Vergi Tevkifatı

Kanun Tasarısının 12’nci maddesi ile GVK’nın geçici 67’nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “faiz gelirleri için ayrı ayrı veya birlikte bir katına” ibaresi “kar payı ve faiz gelirleri için ayrı ayrı veya birlikte %40’a” şeklinde, on yedinci fıkrasında yer alan “%15’e” ibaresi “%40’a” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “her bir sermaye piyasası aracı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi,” ibaresi eklenmiştir.

III.7.Sporcu Ücretlerinde Vergilendirme

GVK’nın geçici 72’nci maddesine göre 31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır.

a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

1) En üst ligdekiler için % 20,(5)

2) En üst altı ligdekiler için % 10,

3) Diğer liglerdekiler için % 5,

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5.

Kanun Tasarısının 13’üncü maddesi ile GVK’nın geçici 72’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanı’na 31/12/2028 tarihini beş yıla kadar uzatmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ise bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye dair yetki verilmiştir.

III.8.Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarda İstisna

GVK’nın geçici 76’ncı maddesine göre 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Kanun Tasarısının 14’üncü maddesi ile GVK’nın geçici 76’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanı’na 31/12/2028 tarihini beş yıla kadar uzatmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ise bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye dair yetki verilmiştir.

IV.KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

IV.1.İhracatçılar Lehine Münhasıran İhracat Kredileri İçin Kefalet Vermek Amacıyla Kurulan Kurumlar

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi gereğince 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlar vergiden muaf tutulmaktadır.

Kanun Tasarısının 55’ici maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan “kurumlar.” ibaresi “kurumlar ile katılım bankalarının ortağı olduğu ve katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun her türlü finansman için kefalet vermek amacıyla kurulan Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi.” şeklinde değiştirilmiştir.

IV.2.Yurt Dışı İştiraklerden Elde Edilen Kazançlarda İstisna

5520 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kanunî ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumların sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançları için istisna oranı, iştirak payını elinde tutan şirketin yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 50’sine sahip olması ve kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla, bu bentte belirtilen diğer şartların sağlanması koşulu aranmaksızın %50 olarak uygulanır.

“(2) Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan; vergi yüküne ilişkin oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya kurumlar vergisi oranına kadar artırmaya, diğer oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddedeki istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

IV.3.Yurt Dışında Bulunan Müşterilere Verilen Hizmetlerde Kazanç İndirimi

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi gereğince Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si beyanname üzerinden indirim konusu yapılmaktadır.

Kanun Tasarısının 57’nci maddesi ile KVK’nın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin birinci cümlesinde yer alan “kazancın %50’si.” ibaresi “kazancın, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla, %80’i.” Şeklinde değiştirilmesi önerilmiştir.

IV.4.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşinde Tevkifat Oranı

Kanun Tasarısının 58’inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen hüküm ile Cumhurbaşkanı’na yıllara sari inşaat işinde farklı tevkifat oranını belirlenmesine dair yetki verilmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı, bu kapsamda ödenen istihkak bedellerinden, işin; kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlara taahhüt edilip edilmemesine ve bunların genel veya özel bütçeli idare kapsamında olup olmamasına, süresine, nev’ine ve yüklenicinin; ana yüklenici, alt yüklenici ya da tam ve dar mükellef olmasına göre ayrı ayrı veya birlikte farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de yetkili olacaktır.

Yine dar mükellef kapsamında konuya ilişkin olarak Kanun Tasarısı’nın 59’uncu maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “artırmaya yetkilidir.” ibaresi “artırmaya; birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki vergi kesintisi oranını, işin; kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlara taahhüt edilip edilmemesine ve bunların genel veya özel bütçeli idare kapsamında olup olmamasına, süresine, nev’ine ve yüklenicinin; ana yüklenici, alt yüklenici ya da tam ve dar mükellef olmasına göre ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

IV.5.İhrcattan Elde Edilen Kazançlarda Kurumlar Vergisi İndirimi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli uygulanmaktadır.

Kanun Tasarısının 60’ıncı maddesi ile KVK’nın 32’nci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların, dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da bu indirim uygulanır.”

IV.6.Yabancı Paralarını Türk Lirasına Çeviren Mükelleflere Tanınan Kur Ve Faiz İstisnası

Kanun Tasarısının 61’nci maddesi ile KVK’nın geçici 14’üncü maddesinde yer alan “31/12/2023” ibareleri “30/6/2024” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen 30/6/2024 tarihini, bitim tarihinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde üç defa uzatmaya, kazanç istisnasını %0’a kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar artırmaya, istisna oranım; hesap türü, hesapların vadesi ve hesap açılış tarihine göre ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye yetkilidir.”

V.KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
V.1.Sorumlu Sıfatıyla Tevkif Edilen KDV’nin İndirim Konusu Yapılabilmesi İçin Ödenme Şartı Getirildi

Kanun Tasarısının 30’uncu maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisi,”

Buna göre sorumlu sıfatıyla tevkif edilen KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için ödenme şartının getirilmesi önerilmiştir.

V.2.KDV İade Hakkının Kullanılmasına ilişkin Olarak Cumhurbaşkanı’na Verilen Yetki

Kanun Tasarısının 31’inci maddesi ile KDV Kanunu’nun 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “indirim hakkını” ibaresi “indirim veya iade hakkını”, “indirim hakkı” ibaresi “indirim veya iade hakkı” şeklinde değiştirilmiştir.

V.3.Beyanname Verme Zamanı

Kanun Tasarısının 32’nci maddesi ile KDV Kanunu’nun 41’inci maddesinin (l) numaralı fıkrasında yer alan “ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar” ibaresi madde metninden çıkarılmış, bu fıkrada yer alan “akşamına kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın ondokuzuncu günü akşamına kadar” ibaresi eklenmiştir.

V.4.Verginin Ödenmesi

Kanun Tasarısının 33’üncü maddesi ile KDV Kanunu’nun 46’ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, bu fıkrada yer alan “akşamına kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmibirinci günü akşamına kadar” ibaresi eklenmiştir.

V.5.Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması

KDV Kanunu’nun geçici 29’uncu maddesi gereğince 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler ve 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Bakanlık tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış olanlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanların; ihale edilmesi ile görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır.

Kanun Tasarısının 34’üncü maddesi ile KDV Kanunu’nun geçici 29’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde değiştirilmiştir.

V.6.Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metro, Tramvay, Teleferik, Telesiyej Ve Fünikülere İlişkin İstisna

KDV Kanunu’nun geçici 32’nci maddesi gereğince Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici parçalarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları arasında yapılacak devir ve teslimleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Kanun Tasarısının 35’inci maddesi ile KDV Kanunu’nun geçici 32’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde değiştirilmiştir.

V.7.Bir Kısım Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir Ve Teslimi

KDV Kanunu’nun geçici 33’üncü maddesi gereğince 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Kanun Tasarısının 36’ncı maddesi ile KDV Kanunu’nun geçici 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde değiştirilmiştir.

VI.ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

VI.1.Motorlu Araç Ticareti Yapanlar

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinin (l) numaralı fıkrasının (d) bendinde “Motorlu araç ticareti yapanlar”; “(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri” şeklinde tanımlanmıştır.

Kanun Tasarısının 43’üncü maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinin (l) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan “ana bayi” ibaresinden önce gelmek üzere “resmi şekilde düzenlenen sözleşmesi bulunan;” ibaresi eklenmiştir.

VI.2.Serbest Bölgelere Yapılan İhracat

Kanun Tasarısının 44’üncü maddesi ile ÖTV Kanunu’nun 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “teslimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimler” ibaresi eklenmiştir.

VI.3.Telsiz Telefon Cihazlarında ÖTV

ÖTV Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesi gereğince 31/12/2023 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 160 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 160 Türk Lirası vergi alınır.

Kanun Tasarısının 45’inci maddesi ile ÖTV Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2033” şeklinde, “bu tutarı” ibaresi “bu tutarı veya yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarı” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Bu maddede yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 1 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir