Vergi Müfettişliği Mesleği ve Vergi Müfettişliğine Giriş

0

I.VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ

Vergi Müfettişliği mesleğine özel yarışma sınavıyla Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanmak için, Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır. Giriş sınavlarının açılış tarihleri, sınava davet ve ilan ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başkanlıkça belirlenen yerlerde yapılır.

II.VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ ATANMASI ve TEMEL EĞİTİM

Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakan onayı ile Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanırlar. Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlar, Başkanlık emrinde temel eğitime tabi tutulur.

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlar en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, kamu harcamaları mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.

III.VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN YETİŞTİRİLMELERİ

Vergi Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir yardımcılık dönemine tabidirler ve yardımcılık dönemini turneler, eğitim ve benzeri faaliyetler dışında esas olarak Başkanlıkça uygun görülen Daire Başkanlıklarında geçirirler. Temel eğitimde geçen süreler üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınır.

Vergi Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:

a) Görev ve yetki alanlarına giren konularda, yeterli bilgi, ihtisas ve deneyime sahip olmalarını sağlamak.

b) Mesleğin gerektirdiği bilgi işlem teknolojilerini öğrenmelerini sağlamak.

c) Görev ve yetki alanlarına giren konularda bilimsel araştırma yapma becerilerini kazandırmak.

ç) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini teşvik etmek.

d) Analitik düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek.

e) Mesleğin gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmalarını sağlamak.

IV.VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ

Vergi Müfettişlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak

b) Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında, Bakan tarafından Kurula verilen inceleme, teftiş, denetim ve idari soruşturmaları yapmak

c) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, karar ve tebliğlere göre incelemeler yapmak

ç) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında incelemeler yapmak

d) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harçları tahsile yetkili memurların hesaplarını teftiş etmek, teftiş ettikleri birim personeli hakkında görüş bildirmek

e) Mali mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini Başkanlığa bildirmek

f) Başkanlıkça görevlendirilmeleri halinde iktisat, maliye, işletmecilik ve mali denetim gibi konularda araştırma ve etütler yapmak

g) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37’nci maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında denetim yapmak

ğ) Başkanlıkça görevlendirilmeleri halinde Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının mesleki alanda yetkinliklerini artırıcı konferans, kurs, seminer gibi çalışmalara katılmak.

h) Refakatlerine verilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmesini sağlamak; liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkındaki değerlendirmelerini Başkanlığa intikal ettirmek.

ı) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

i) Bakan tarafından Kurula verilen her türlü görevi yapmak.

V.VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN SORUMLULUKLARI

Vergi Müfettişleri, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki temel kurallara uyarlar:

a) Yetkili makamlar tarafından verilen iş ve görevleri süresinde ve eksiksiz olarak tamamlarlar.

b) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar.

c) Refakatine verilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel bir önem verirler ve bu amaçla refakat boyunca Vergi Müfettiş Yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetişmelerini gözetirler.

ç) Teftiş edilen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde teftiş yaparlar.

d) Meslektaşlarına, diğer kamu görevlilerine ve ilgili diğer şahıslara karşı nazik, ölçülü ve saygılı davranırlar.

e) İnceleme, teftiş ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili bulunanlara konuk olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

f) Toplumun Başkanlığa ve kendilerine duyduğu güveni sarsabilecek davranışlardan kaçınırlar.

g) Dijital platformların kullanımında mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, saygınlık, güven, nezaket ve saygı ilkelerine yakışır bir şekilde hareket ederler.

ğ) Başkanlıkça izin verilmedikçe Başkanlık adına; panel, bilgi şöleni ve komisyonlara, kurs ve seminerlere katılamazlar, yayın yapamazlar, beyanda bulunamazlar; mesai saatleri içerisinde lisansüstü eğitim yapamazlar, bu amaçla verilen kurslara katılamazlar.

VI.VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN ÇALIŞMA PLANLARI

Çalışma planlarının hazırlanmasının amacı Vergi Müfettişlerinin bir yıl içerisinde yapacakları vergi incelemeleri ile teftiş, denetim ve diğer çalışmaların bir Genel Çalışma Planında tespit edilmesini; teftiş, soruşturma ve incelemelere ilişkin genel esasların belirlenmesini; Başkanlığın görevlerinin sistemli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır.

Başkanlığın Genel Çalışma Planı ve bu plana bağlı iş ve turne programları, Başkanlık tarafından hazırlanır. Genel Çalışma Planı, Başkanlığın iş gücü hacmi, inceleme standartları ile iş ve turne programları gibi hususlar göz önünde tutularak hazırlanır.

Planın hazırlanmasında Bakanlığın ilgili kurum ve kuruluşları tarafından yapılan inceleme, teftiş, denetim ve diğer çalışmalar arasında koordinasyonun sağlanmasına özen gösterilir. Genel Çalışma Planı, Bakan onayıyla kesinleşir.

Başkanlıkça, Genel Çalışma Planının ilişkin olduğu yılsonu itibarıyla, plan dâhilinde yapılan vergi incelemeleri ile teftiş, denetim ve diğer çalışmaların değerlendirilerek Başkanlığın çalışma durum ve sonuçlarını göstermek üzere Genel Çalışma Raporu düzenlenerek Bakana sunulur.

Genel Çalışma Raporu, Genel Çalışma Planına paralel olarak hazırlanır. Çalışma sonuçlarına ilişkin Genel Çalışma Planında belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildikleri, tahlil ve kıyaslama yapılarak değerlendirilir.

Ayrıca aramalı incelemeler, önemli olaylar, etütler ve planda yer almayan diğer çalışmaların yıl içerisinde gerçekleşmesi halinde bunlar hakkında da açıklamalar yapılır.

VII.VERGİ MÜFETTİŞLERİNDE TURNE ESASI

Vergi Müfettişlerinin turne programı kapsamında geçici çalışma yerlerindeki görevleri turne esasına göre yürütülür. İş hacmine göre personeli yetersiz bulunan Daire Başkanlıklarının bulundukları yerlerde de ayrıca turne esası uygulanabilir.

Turne yerleri, Başkanlıkça, iş hacmi ile inceleme ve teftiş bakımından arz ettikleri önem ve özelliklere göre belirlenir.

Bu yerler tek başına bir il veya ilçe merkezi olabileceği gibi, ilçeler ile beraber bir il veya civar il veya ilçelerden toplu bir bölge olarak da tespit olunabilir.

VIII.VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN YURTDIŞINDA EĞİTİM ve GÖREVLENDİRME ESASLARI

Vergi Müfettişleri, ilgili yönetmeliklerde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ve Başkanlıkça belirlenen esaslara göre eğitim amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.

Görevlerinde başarılı Kurul mensupları, yapılacak yabancı dil sınavlarında da başarılı olmak şartı ile Bakanlıkça lüzum görülecek inceleme ve araştırmaları yapmak veya Bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde mesleki incelemelerde bulunmak maksadıyla bir yıldan fazla olmamak üzere, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile ilgili mevzuat uyarınca her yıl belirlenen kontenjan çerçevesinde, yabancı memleketlere geçici görevle gönderilebilir. Ancak, yabancı memleketlere gönderilecek Vergi Müfettişlerinin, yurt dışına hareketten önce, yurt dışında kalınacak sürenin iki katı kadar, Bakanlığa karşı mecburi hizmet taahhüdünde bulunmaları şarttır.

Yabancı dil sınavları, ilgili yönetmeliklerde yazılı esaslara göre Başkan ve üyeleri Bakan tarafından tayin olunan en az üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Yabancı memleketlere gönderilecek Vergi Müfettişlerinin tespitinde sınav notu ve performans değerlendirme sonuçlarından başka, genel personel hükümleri de saklı tutulur. Durumları bu hükümlere uymayanlar, sebep ortadan kalkıncaya kadar gönderilmezler.

Yabancı ülkelere gönderilen Vergi Müfettişleri, çalışma sonuçları hakkında Başkanlıkça kendilerinden istenen konulara ilişkin bir veya birkaç etüt veya rapor düzenlerler. Bu etüt veya raporların, Vergi Müfettişlerinin Türkiye’ye dönüşlerinden itibaren en geç iki ay içinde Başkanlığa verilmesi gerekmektedir.

Kaynak:

https://vdk.hmb.gov.tr

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir