I.GİRİŞ

Açıklanan 2024-2026 Orta Vadeli Program kapsamında bazı vergisel değişiklikler öngörülmüştür.

Buna göre; gelir, kurumlar, katma değer vergileri kanunları ile vergi usul kanununun, vergilemede güncelleme yapmak amacıyla bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanmıştır.

II.PLANLANAN VERGİSEL DEĞİŞİKLİKLER
II.1.Asgari Kurumlar Vergisi Düzenlemesi

Mevcut mevzuat hükümlerine göre kurumlar vergisi, matrah üzerinden % 25 oranında (indirimli oran uygulanan hallerde indirimli oran esas alınarak) hesaplanmaktadır.

2023 verilerine göre göre ülkemizde 1.143.344 kurumlar vergisi mükellefi bulunmaktadır. Bu mükelleflerin yarısı yaklaşık yüzde 50’si zarar ya da matrahsız beyanda bulunmaktadır. Kurumlar vergisi mükellefleri 2023 yılı için toplamda 60 trilyon TL hasılat ve 5,7 trilyon TL gibi bir bilanço karı beyan etmiştir.

Önerilen düzenleme ile bazı AB ve OECD ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de asgari kurumlar vergisi (minimum tax base) uygulamasının getirilmesi “Asgari Kurumlar Vergisi” getirilmesi öngörülmektedir.

Öneri düzenlemeyle;

1) Tahakkuk eden kurumlar vergisi,

  1. İndirim ve istisnalar (iştirak kazancı, gemicilik kazanç istisnası, emisyon primi istisnası ve gayrimenkullerden elde edilen kazançlar hariç olmak üzere yatırım fon işletmeciliği kazanç istisnası hariç) düşülmeden önceki kurum kazancının %10’u olarak hesaplanan asgari vergiden veya
  2. Beyan edilen hasılatın %2’si (Banka ve finans kurumlarında aktif toplamının %2’si)

matrah kabul edilerek %10 oranında hesaplanan asgari vergiden, yüksek olanından az olamayacaktır.

2) Hasılat esas alınarak alınmış asgari kurumlar vergisi, mükellef tarafından takip eden beş hesap dönemi boyunca asgari vergi üzerinde ödenmesi gereken kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir.

3) Yeni işe başlayan kurumlar vergisi mükellefleri için işe başlanılan dönem dahil 3 vergilendirme dönemi asgari vergi uygulanmayacaktır.

4) Asgari kurumlar vergisi uygulamasına 1.1.2025 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere başlanılacaktır. Ancak Kanunun yayımı tarihinden önce yatırım teşvik belgesi alınanlar için bu kazanca isabet eden sınırlı olmak üzere bu oran %5 olarak uygulanacaktır

5) Cumhurbaşkanına, öngörülen oranları artırma ve azaltma yetkisi verilecektir.

II.2.Asgari Gelir Vergisi

Mevcut gelir vergisi uygulamasında asgari kar haddi, ortalama kar haddi, gayrisafi hasılat esası, hayat standardı esası ve servet beyanı gibi Vergi güvenlik müesseseleri kaldırılmış olup bugün için vergi güvenliğini sağlayacak bir sistem olmadığı OVP’da belirtilmiştir.

Ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle yıllık beyanname veren mükelleflerin, gider ve zarar mahsubu nedeniyle ya vergi ödememekte ya da cüzi miktarda vergi ödedikleri de ayrıca belirtilmiştir.

Önerilen düzenleme kapsamında;

Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeye mecbur olan mükellefler için asgari gelir vergisi uygulaması getirilmesi

Öngörülmektedir.

Buna göre asgari gelir vergisi;

1) Yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri vergiye tabi kazançlarının (zarar beyan edenler dahil), gayrisafi hasılat/net satış tutarlarının yüzde onundan az olması durumunda mükelleflerin vergiye tabi kazançları; gayrisafi hasılatlarının/net satış tutarlarının %10’u kabul edilecek ve oluşan kazanç farkı üzerinden tarifeye göre hesaplanacaktır.

2) Mükellef tarafından takip eden beş hesap dönemi boyunca asgari vergi üzerinde ödenmesi gereken gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.

3) Yeni işe başlayan gelir vergisi mükellefleri için işe başlanılan dönem dahil 3 vergilendirme dönemi asgari vergi uygulanmayacaktır.

4) Asgari gelir vergisi uygulamasına 1.1.2025 tarihinden  itibaren elde edilen kazançlar için geçilmesi durumunda yıllık   ilave 58,6 milyar TL gelir etkisi olacağı değerlendirilmiştir

II.3.Özel Gider (Harcama) Bildirimi Uygulamasının İhdası

Geçmiş dönemlerde Gelir tanımına yönelik yapılan düzenlemeler kapsamında gelirin kavranmasında harcamalardan ve servet artışlarından hareketle vergilendirme öngören düzenlemeler yapılmış; bu kapsamda gider esasına göre gelir takdiri, servet beyanı, hayat standardı gibi vergi güvenlik müesseseleri vergi mevzuatında yer almıştı.

Önerilen düzenleme kapsamında;

  1. Risk analizi sonucu beyana tabi gelirleri ile yapılan harcamaları arasında %20’nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden Özel Gider (Harcama) Bildirimi istenmesi ve
  2. Aradaki farkın izah edilememesi durumunda hakkında vergi incelemesi yapılması,
  3. İzah edilemeyen fark tutarların arızi kazanç olarak kabul edilerek gelir vergisi tarh edilmesi

öngörülmektedir.

Bu düzenlemenin, mükelleflerin harcama ve gelirlerinin görülebilmesine imkân tanıyan «mükellef hesap kartı» gibi bir çalışma ile birlikte yürütülmesi planlanmaktadır.

Galir İdaresi bu düzenlemenin gelir artırıcı ve gönüllü uyumu destekleyici etkisi olacağını düşünerekten; 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere 1.1.2025 tarihinde yürürlüğe konulması önermektedir.

MÜKELLEF HESAP KARTI

HARCAMA KALEMLERİ* GELİR KALEMLERİ**
-Gayrimenkul ve taşıt alımları -Beyana tabi gelirler (ticari, zirai, mesleki, ücret, GMSİ, MSİ, DAK)
-Kira ve aidat ödemeleri -Stopaja tabi gelirler (zirai, ücret, GMSİ, MSİ)
-Eğitim harcamaları -Veraseten veya ivazsız intikaller
-Sağlık, hayat, kasko v.b. sigorta ödemeleri -Kullanılan krediler
-Seyahat harcamaları (Havayolu, hızlı tren, otel, seyahat acentası v.b.) -Gayrimenkul ve araç satışları
-Kredi kartı harcamaları -Banka hesabına yatan paralar
*Tapu, noter, banka vb. yerlerden alınan bilgilerle oluşturulacaktır. **Yıllık beyanname, muhtasar beyanname, bankalar, tapu vb. yerlerden alınan bilgilerle oluşturulacaktır.

Örnek:

2 No.lu ÖTV Beyannamesinden Hareketle: Mükellefiyet kaydı bulunmayan Bay A’nın, beyanname üzerinden alınan verilere göre 2023 takvim yılında, 35.366.995 TL harcama yaparak 911 GT3 RS model Porsche marka ve 21.592.610 TL harcama yaparak BENTAYGA EWB model Bentley marka taşıt aldığı tespit edilmiştir.

Buna göre;

Özel gider bildirimine ilişkin düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte Bay A’dan, özel gider bildirimi ve harcamanın kaynağını açıklamak üzere izahta bulunması talep edilebilecektir.

II.4.Bazı Serbest Meslek Faaliyetleri ile Ticari Kazançlarda Hasılat Takibi

Önerilen düzenleme kapsamında;

Serbest meslek erbabı (doktorlar, diş hekimleri v.b.) ile ticaret erbabının (restoran, cafe, kuaför, v.b.) bir ayda üç, yılda da toplam 12 defadan az olmamak üzere yapılacak yoklamalarla günlük hasılatlarının tespit edilmesi, mükellef tarafından beyan edilen hasılat ile yoklamalarda tespit edilen hasılat arasında bir fark (%20 gibi) bulunması halinde mükellefin izaha davet edilmesi

planlanmaktadır.

İzahatının yeterli görülmemesi ve mükellefin beyanını düzeltmemesi halinde, yapılmış hasılat tespitleri esas alınarak vergi dairesince re’sen tarhiyat yapılması veya mükellefin vergi incelemesine sevk edilmesi önerilmektedir.

Gelir İdaresince bu suretle gelir artırıcı ve gönüllü uyumu destekleyici etkisinin olacağı öngörülmektedir.

Düzenlemenin 1.1.2025 tarihinde yürürlüğe girmesi önerilmektedir.

II.5.Kurumlar Vergisinde Bazı Ödemelerin Tevkifat Kapsamına Alınması

Mevcut durum itibariyle kurumlar vergisinde sadece yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde ödenen hakedişler üzerinden % 5 oranında tevkifat yapılmakta ancak diğer ödemeler üzerinden tevkifat yapılmamaktadır.

Dünya uygulamalarında örneğin Hindistan’da “Profesyonel hizmetler, teknik hizmetler, sözleşmeye dayalı her türlü ödemeler” vergi kesintisi kapsamındadır. Ayrıca kurumların bankadan her nakit çekişi de vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Benzer şekilde Brezilya’da da teknik hizmetler kapsamında yapılan ödemeler üzerinden %1,5 oranında kesinti yapılmaktadır.

Önerilen düzenleme kapsamında;

1) Katma değer vergisinde kısmi tevkifatın konusuna giren (yapım işleri, iş gücü temin hizmeti, danışmanlık- denetim hizmetleri, yemek servis hizmetleri gibi) özellikli bazı işlemlerin ayrıca kurumlar vergisi açısından da tevkifata tabi tutulması,

2) Günümüzde yaygınlaşan e-ticaret platformları aracılığıyla gerçekleşen ödemelerden vergi kesintisi yapılması yönünde yetki düzenlemesi yapılması

Önerilmektedir.

Düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi düşünülmektedir.

II.6.Borsa Kazançlarının Vergilendirilmesi

Mevcut haliyle BİST’te işlem gören ve 1 yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlar GVK geçici 67 nci madde kapsamında nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte          olup,    tevkifat            oranı 2006/10731 sayılı BKK’da yapılan değişiklik gereği 2008 yılından beri % 0 olarak uygulanmaktadır.

Önerilen düzenlemeyle GVK geçici 67 nci madde kapsamında uygulanan % 0’lık tevkifat oranının;

a) 3 aya kadar %10

a) 6 aya kadar %7,5

a) 1 yıla kadar %5

a) 3 yıla kadar %2,5

a) 3 yıl üstü için % 0

olarak yeniden belirlenmesi planlanmaktadır.

II.7.Hisse Senedi ve Ortaklık Payları Alım-Satım Kazanç İstisnasının Yeniden Düzenlenmesi

Mevcut Durum itibariyle tam mükellef kurumlara ait olan ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin (BİST’te işlem görmeyen) elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden istisnadır. Ortaklık haklarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar ise istisna kapsamında değildir.

Önerilen düzenlemeyle menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının vergilendirilmesinde;

1) Tam mükellef kurumlara ait olan ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerine uygulanan istisnaya ilişkin elde tutma süresinin 5 yıla çıkarılması

2) İstisna kapsamına ortaklık paylarından doğan kazançların da (Limited şirket payları vb.) dahil edilmesi

Planlanmaktadır.

Düzenlemenin kanunun yayımı tarihinden sonra alınacak hisse senetlerine uygulanması, ortaklık paylarına ilişkin istisna düzenlemesinin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi önerilmektedir.

II.8.Bitcoin gibi Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi

SPK tarafından hazırlanan taslak metinde kripto varlıklar «gayri maddi varlık» olarak tanımlanmaktadır. Vergi mevzuatımızda kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik bir düzenleme yer almamaktadır.

Önerilen düzenleme kapsamında SPK mevzuatında yapılan düzenlemelere uygun olarak vergi mevzuatında da gerekli düzenlemelerin yapılması kripto varlıkların 2 yöntemle vergilendirilmesi planlanmaktadır.

1) Alım satımlarından belli bir oranda (on binde 2) işlem vergisi uygulanması2

2) Alım-satımdan elde edilen gelirden gelir vergisi alınması.

3)  Gelir Vergisi Kanununda yapılacak münhasır bir madde düzenlemesiyle bu varlıkların SPK düzenlemesine tabi platformlar aracılığıyla satışından elde edilen tutarların gelir vergisine tabi olduğu ve üzerinden stopaj yapılması stopajın nihai vergi olması, işlem vergisi uygulanması durumunda stopaj oranının % 0 olarak belirlenmesi

4) SPK düzenlemesine tabi olmayan platformlardan elde edilen ve stopaj yoluyla vergilendirilmeyen kazançların ise genel esaslara göre beyan edilmesi

5) Ayrıca, kripto varlık satışlarının KDV’den istisna edilmesi.

önerilmektedir.

II.9. Yap İşlet ve Devret Modeli ile Kamu Özel İşbirliği Projeleri Kapsamında Elde Edilen Kazançlardan %30 Oranında Kurumlar Vergisi Alınması

Düzenleme önerisiyle;

1) 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun

2) 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kapsamında faaliyet gösteren kurumların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının %25 yerine %30 olarak uygulanması

Hali hazırda bu kapsamda 44 mükellef bulunduğu tespit edilmiştir. 2023 yılında bu mükelleflerden 7’si 12,6 milyar TL matrah beyan etmiş ve bu tutar üzerinden 2,8 milyar TL kurumlar vergisi tahakkuk etmiştir. 37 mükellef matrah beyan etmemiştir.

Bu kapsamda, bu mükellefler için kurumlar vergisinin % 30 olarak uygulanması 557 milyon TL kurumlar vergisi etkisi oluşması düşünülmektedir.

II.10. Basit Usul Sisteminin Kaldırılması ve Nüfusu 30.000’i Aşmayan İlçelerde Faaliyette Bulunanların Esnaf Muaflığı Kapsamına Alınması

Önerilen düzenlemeyle;

1) Basit usulde vergilendirme usulünün kaldırılması,

2) Nüfusu 30 bini aşmayan ilçelerde faaliyette bulunan ve basit usulün şartlarını sağlayan mükelleflerin (belirlenecek hadler dahilinde) esnaf muaflığı kapsamına alınması,

3) Gerçek usule geçen mükelleflerin işletme hesabına göre defter tutması ve kazançlarını tespit etmesi (şartları uygun olanlara hasılat esaslı kazanç tespiti imkanının verilmesi),

Düzenlemenin 1.1.2025 tarihinde yürürlüğe girmesi önerilmektedir.

II.11.Esnaf Muaflığının Kapsamının Genişletilmesi «Vergiden Muaf Esnaf Belgesi» Alımının Zorunlu Olması ve Belgenin Belirli Bir Harç Karşılığı Verilmesi

01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girmesi hedeflenen önerilen düzenlemesiyle şu yasal hükümlerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır:

1) Esnaf muaflığından yararlanmak için «Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi» alınmasının zorunlu hale getirilerek belgenin (bulunulan yere ve faaliyete göre) belirlenecek harç karşılığında verilmesi,

2) Esnaf muaflığı için hasılat haddi sınırlaması getirilmesi,

3) Esnaf muaflığı kapsamında bulunan geleneksel meslekler arasına, hasır ve sepet örücülüğü, kispet yapımı, nakkaşlık gibi mesleklerin de eklenmesi

II.12.Bahşiş Gelirlerinde Basitleştirilmiş Vergi Uygulaması

Hizmet alanlar tarafından servis elemanlarına bırakılan bahşişler hediye niteliğinde olduğundan gelir vergisinin konusuna girmemektedir.

Yapılan öneri ile şu düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır:

Bahşiş gelirlerinin; işverenlerce ayrı açılan bir banka hesabında takip edilmesi, fatura/fiş bedelinin %10’undan fazla olmaması, çalışan başına aylık brüt asgari ücreti aşmaması, bahşiş gelirlerinden %10 tevkifat yapılmak suretiyle çalışanlara aktarılması kaydıyla bu gelirlerin ayrıca ücret matrahına dahil edilmemesi

Düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi önerilmektedir.

II.13.Moto Kurye Faaliyetlerinden Doğan Kazançlarda Basit Vergileme Usulüne Geçilmesi

E-ticaretin gelişmesi ve pandeminin de etkisiyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de moto kuryecilik faaliyetleri, hızlı bir artış göstererek önemli bir sektör haline gelmiştir.

Ticari kazanç mükellefi olarak faaliyette bulunan yaklaşık 126.112 moto kurye bulunmaktadır.

Önerilen düzenleme kapsamında şu hususların uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır:

1) Ticari kazanç mükellefi olan moto kuryelere bu hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerden %15 oranında tevkifat yapılması ve bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirlerin tarifenin dördüncü dilimini (2024 takvim yılı için 3.000.000 TL) aşmaması halinde tevkifatın nihai vergileme olması, aşması halinde ise beyanname verilmesi

2) Bunların hizmet ifalarının KDV’den de istisna edilmesi

Düzenlemenin 1.1.2025 tarihinde yürürlüğe girmesi önerilmektedir.

III.VERGİ MEVZUATINDAKİ DİĞER DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

Gelir İdaresince önerilen diğer düzenlemeler şu şekilde düşünülmektedir:

1) Startup Şirketlerindeki Hisse Senedi Opsiyonlarında Vergisel Kolaylık Sağlanması:

Öneri kapsamında 3 yıla kadar genel hükümlere göre vergileme, 3-6 yıl arası %25 oranında vergi avantajı, 5-12 arası %75 oranında vergi avantajı, 12 yıldan sonra %100 vergi avantajı planlanıyor.

2) Geçmişte Uygulanan Altın Esaslı Muhasebe Uygulamasının Borsası Olan Kıymetli Madenler İçin İhdası.

3) İşletmelerin Aktifinde Yer Alan Kıymetli Madenler İle Kıymetli Madenlere Dayalı Mevduat Hesaplarının Borsa Rayici İle Değerlenmesi.

4) Konut Kiralarındaki İstisnasının Kaldırılması ve Vergilemenin Tevkifat Usulü ile Yapılması

5) Değer Artışı Kazancındaki İstisnaların Kaldırılması

6) İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnasının Kaldırılması

7) Gayrimenkul Yatırım Fon ve Ortaklıklarına Tanınan İstisnanın Kaldırılması

8) Serbest Bölge İstisnasının İhracat Gelirleri ile Sınırlandırılması

9) Ar-Ge Personeline Uygulanan Ücret İstisnasına Üst Limit Getirilmesi

10) Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Artırılarak 3.000 TL yapılması (Güncel harç tutarı 150 TL olarak uygulanmaktadır)

11) Deniz Taşıma Araçlarına Uygulanan KDV İstisnasının Kapsamının Sadece Yük ve Yolcu taşımaya Yönelik Olmak Üzere Netleştirilmesi

12) Deniz Taşıma Araçlarına Limanlarda Verilen Hizmetlere Uygulanan KDV İstisnasının Kapsamının yük ve yolcu taşımacılığına Yönelik Olmayan Özel Deniz Araçlarının Kapsam Dışı Bırakılarak Netleştirilmesi

13) Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler:

İstisnanın düzenlemenin ilk ihdas edildiği hale dönüştürülerek ulusal güvenlik kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler ile sınırlandırılması alt yüklenicilere yapılan teslim ve hizmetlerin istisna kapsamı dışına çıkarılması önerilmektedir.

14) Dahilde İşleme Rejiminin KDV Açısından Kaldırılması: Kanuni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren verilecek belgeler için geçerli olması veya 1.1.2027 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

15) Yem ve Gübre Teslimleri:

Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden çiftçiye doğrudan destek ödemesi olarak ayrıca ödeme yapılması ve eskiden olduğu gibi yem teslimlerinde %10, gübre teslimlerinde %20 KDV uygulanması önerilmektedir. Kanuni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak işlemler için geçerli olması öngörülmektedir.

16) Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetleri:

3065 sayılı Kanunun 13/l maddesi uyarınca yabancılara verilen sağlık hizmetleri KDV istisnasının kanuni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak işlemler için geçerli olması öngörülmektedir.

17) AR-GE, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimleri:

3065 sayılı Kanunun 13/m maddesi uyarınca yatırım teşvik belgesi kapsamında olmayan ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri KDV istisnasının kanuni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak işlemler için geçerli olması öngörülmektedir.

18) Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimi:

3065 sayılı Kanunun 13/n maddesi uyarınca basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin KDV’den istisnasına Kanuni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak işlemler için geçerli olması öngörülmektedir. Daha önce olduğu bu işlemlere yönelik KDV İadesi indirimli oranda KDV uygulanması önerilmektedir.

19) Tam İstisna Kapsamındaki Bazı KDV İstisnalarına Yönelik İade ve İndirim Hakkının Kaldırılması:

Bu kapsamda 3065 sayılı Kanunun 13/c, 13/e, 13/j, 13/k madde bentlerinde uygulanan istisnalara ilişkin iade hakkına son verildiği gibi bu işlemler sebebiyle yüklenilen KDV’lerin indirim konusu yapılmasına da son verilmesi öngörülmektedir.

20) Kısmi İstisna Kapsamındaki Bazı KDV İstisnalarına Yönelik İndirim Hakkının Kaldırılarak Doğudan Gider Yazılması:

Bu kapsamda 3065 sayılı Kanunun 17/2-b, 17/2-c, 17/2-d, 17/4-ı, 17/4-i, 17/4-ö, 17/4-t, 17/4-z ve geçici 20.maddesi kapsamındaki istisnaların uygulandığı işlemler sebebiyle yüklenilen KDV tutarları indirim konusu yapılamayacak olup doğrudan gider yazılması önerilmektedir.

21) 5 Yıldan Fazla Devreden KDV’nin Vergi İncelemesi Sonucuna Göre Gider veya Maliyet Olarak Dikkate Alınması

22) Birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde, bu işlemler nedeniyle devreden KDV ve iade hakkının 5 takvim yılı kriterine veya zamanaşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine imkan sağlanması önerilmektedir.

23) Engellilere yönelik ÖTV istisnasında yeni araç alma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, miras kalması halinde zamanında ödenmemiş vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi veya alternatif olarak uygulanan ÖTV istisnasının sosyal yardım olarak ödenmesi planlanmaktadır.

IV.SONUÇ

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında Gelir İdaresince birçok alım-satım ve işleme yönelik reform mahiyetinde düzenlemeler içermektedir.

Bu düzenlemelerin bir kısmında KDV indirim ve iade hakkı da ortadan kaldırılmakta; dorudan gider yazılması uygulamasına geçilmektedir. Ancak bu durumda KDV mükellefleri gider yazabilse de olası yeni uygulama önerisinde % 75 oranında zarar edecektir.

Oldukça önemli uygulamaları beraberinde getirecek yeni uygulama önerileri yasalaşacaktır.

Ancak bu yaygın değişiklikler ile beraber gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kişisel ve özel harcamaların da giderleştirilmesinin önünün açılması gerektiği kanaatindeyim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir