İmalatçı İhracatçılara KDV İadesinde Kolaylık

0

I.GİRİŞ

Gelir İdaresi yapmış olduğu yeni düzenleme kapsamında imalatçı ihracatçılar için KDV iadesini kısmen de olsa daha basit hale getirdi.

Yeni düzenleme ile imalatçı olup ihracat yapan mükelleflerden yüklenimi % 10’un altında kalanlara avantaj sağlayacak.

II.UYGULAMA ESASLARI
II.1.İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade
II.1.1.Kapsam

Yapılan düzenleme kapsamında;

1) Sektör ayrımı yapılmaksızın

2) İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar,

3) İhracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar olan kısmını

4) Devreden KDV tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla

iade talep edebilirler.

II.1.2.Uygulamanın İhtiyariliği

Bu uygulama ihtiyari olup; bir dönem bu uygulamadan yararlanan mükellefler diğer dönemlerde yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasından faydalanabilirler.

II.1.3.Uygulamadan Kimler Yararlanır

Uygulamadan aşağıda tanımlanan imalatçılar faydalanabilir.

İmalatçının;

1) Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden(üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

2) İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

3) Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,

gerekir.

II.1.4.İstisnanın Beyanı

İmalatçı İhracatçılar bu uygulama kapsamındaki işlemlerini, ilgili dönem KDV beyannamesinin;

İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 338 kodlu “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-1.1.4.2.)]

satırını kullanmak suretiyle beyan ederler.

II.1.4.1.İade Tutarı

Söz konusu satırdaki “Yüklenilen KDV” sütununa, ihraç edilen mallara ilişkin yüklenilen KDV hesabı yapılmaksızın, ihracat bedelinin % 10’unu aşmamak kaydıyla iadeye konu olan KDV tutarı yazılır.

Ancak iade edilmesi gereken satıra;

1) Devir KDV tutarı müsaitse ihracat bedelinin % 10’u,

2) Devir KDV müsait değil ise devir KDV tutarı kadar

yazılır.

II.1.5.İhraç Edilen Malin Geri Gelmesi

Bu uygulama kapsamında iade talebinde bulunan mükelleflerin ihraç ettiği malların geri gelmesi halinde ithalat istisnasından faydalanılabilmesi için;

1) Bu uygulama kapsamında iade edilen tutarların gümrük idaresine ödemesi veya

2) Bu tutar kadar teminat göstermesi

gerekir.

II.1.6. Malların İmalat Kapasitesinde Bulunması

İmalatçılar bu bölüm kapsamında, yukarıda açıklanan imalatçı belgelerinde yer alan üretim kapasitesinde öngörülen ve imal edip ihraç ettikleri mallara ilişkin iade talep edebilirler.

İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için bu uygulamadan yararlanılabilir.

II.1.6.1.Fason İmal Edilen Malların Uygulamadan Yararlanması

İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, bu kapsamda iade uygulanmasına engel değildir.

II.1.6.2.Hazır Alınarak İhraç Edilen Malların Durumu

İmalatçılar, piyasadan hazır olarak satın alıp ihraç ettikleri mallar için bu uygulamadan yararlanamamakla birlikte, söz konusu mallar için yüklenilen KDV’nin iadesine ilişkin esaslara göre iade talep edebilirler.

II.1.7.Aynı Dönemde İhraç Kayıtlı Teslim Olması

Aynı dönemde imalatçıların 3065 sayılı Kanunun 11/1-c veya geçici 17’nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslimlerinin de bulunması, doğrudan ihraç ettikleri mallar bakımından bu uygulamadan yararlanmalarına engel teşkil etmez.

II.1.8.DİİB Kapsamında İşlem Olması

İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesinde yurtiçi veya yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bulunması halinde, ihracat bedeline ilişkin iadenin hesabında, ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli düşülür.

İade edilecek KDV kalan tutar dikkate alınarak belirlenir. 

II.1.9.Yüklenim KDV Tutarının % 10’dan Yüksek Olması

Bu bölüm kapsamında iade talep eden imalatçıların, aynı ihracat teslimi ile ilgili olarak iadesini alamadığı tutar için ayrıca yüklenilen KDV tutarına göre iade talep etmeleri mümkün değildir.

Ancak imalatçılar, bu uygulama yerine imal ettikleri ürünlerin ihracatına ilişkin olarak yüklenilen KDV’nin iadesini talep edebilirler.

II.1.10. İade

İmalatçıların mal ihracatından kaynaklanan bu kapsamda yapacakları iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

1) Standart iade talep dilekçesi

2) İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)

3) İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)

4) Satış faturaları listesi

5) Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğuna dair ilgili gümrük idaresinin onayını da içeren antrepo beyannamesi)

6) İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

7) İhracatın beyan edildiği dönemden önceki son yirmi dört döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (Aynı dönemleri kapsayan indirilecek KDV listesinin bir defa verilmesi yeterlidir. Önceki dönemlerin herhangi birisinde ödenecek KDV beyan edilmesi durumunda, ödenecek KDV beyan edilen dönemden sonraki dönemlere ilişkin indirilecek KDV listesi verilmesi yeterlidir.)

8) İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

II.1.10.1. Mahsuben İade

İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

II.1.10.2. Nakden İade

İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanır.

İade talebinin 10.000 TL’yi veya YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için 100.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir.

Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.”

III.SONUÇ: YENİ DÜZENLEME KİMLERİN AVANTAJINA

Yapılan yeni düzenleme, indirimli orana tabi olup yüksek devir KDV’si bulunan mükellefler için ayrı bir finans kaynağı teşkil etmektedir.

Diğer taraftan ister genel KDV oranına tabi olsun ister indirimli orana tabi olsun yüklenim KDV tutarı ihracat bedelinin % 10’un altında kalan mükellefler için de devir KDV’nin durumuna göre daha avantajlı bir durum teşkil etmektedir.

 

Kaynak:

3065 sayılı KDV Kanunu

41 seri no’lu KDV Kanunu Genel Tebliği

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir