Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Basımı

2

I. GİRİŞ

6762 sayılı eski Ticaret Kanunu (ETK), anonim şirketler tarafından çıkarılacak hisse senetlerine münhasır olarak detaylı hükümler içer­mesine rağmen pay sahipliği yönünden his­se senedi bastırılmasını şart koşmamıştı.[1] Diğer bir ifade ile eski TTK’ya göre, anonim şirketlerin esas sermayesine karşılık gelen paylar için hisse senedi bastırmaları zorunluluğu bulunmamaktaydı.

Eski TTK’ya göre hisse senedi çıkarılmamış olsa bile, anonim şirketin tescili ve tüzel kişilik kazanması ile birlikte pay sahipliği sıfatı doğacağı hükme bağlanmıştı. Pay sahipliği sıfatı, hisse senedi çıkarıl­madan önce mevcut kabul ediliyordu. Şirket esas sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça genel hükümlere göre devir edilebiliyordu. Dolayısıyla anonim şirketlerde hisse senedi bastırılmasına, “kurucu” nitelik verilmemişti.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, hisse senedi yerine yeni bir kavram geliştirdi: Pay Senedi

Bununla beraber anonim şirketlerin pay senedi bastırmalarını da zorunlu tutmuştur.

Bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kapalı (halka açık olmayan) anonim şirketler tarafından pay senedi çıkarılması ele alınmakta ve uygulamaya dönük olarak kapalı anonim şir­ketlerce çıkarılabilecek nama ve hamiline yazılı pay senedi örneklerine yer verilmektedir.

II. PAY SENEDİ BASTIRMA ŞEKLİ

TTK’da pay senedi bastırma yükümlülüğü, nama veya hamiline yazılı olmasına göre farklı esas ve hükümlere bağlanmıştır.

TTK’nun 484.maddesine göre; “Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur.”

II.1. Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırma Esasları

TTK’nun 486/2 maddesine göre;

Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.”

Madde hükmünde geçen sürenin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödendiği tarihtir.

Buna göre; hamili­ne yazılı payların bedelleri tamamen ödenmedikçe, pay senedi düzenlenemez. Çünkü; TTK’nın 484.maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince “Be­delleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyiniyet sa­hiplerinin tazminat hakları saklıdır.

Yukarıda metni yer alan TTK’nın 486. maddesinin ikinci fıkrasında yönetim kurulunun hami­line yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin olarak karar alması gerekmektedir.

Bu kararın da aynı zamanda tescil ve ilân edilmesi ve ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanması gerekmektedir.

II.1.a.Hamiline Pay Senetlerinde Bulunması Gereken Unsurlar

TTK’nun 487/1 maddesine göre hamiline yazılı pay senetlerinde;

 1. Şirketin ticaret unvanının,
 2. Şirketin sermaye tutarının,
 3. Şirketin kuruluş tarihinin,
 4. Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarının,
 5. Çıkarılan pay senedinin tertibinin,
 6. Çıkarılan pay senedinin tertibinin tescili tarihinin,
 7. Senedin türünün ve itibarî değerinin,
 8. Senedin kaç payı içerdiğinin

belirtilmesi gerekir.

Aynı madde hükmüne göre hamiline yazılı senetlerin;

“şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır.”

Yine aynı madde hükmüne göre kapalı şirketlerde;

 1. Baskı şeklinde imzanın delikli olması veya
 2. Sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması

gerekir.

II.1.b. Hamiline Yazılı Pay Senedi Karar Örneği

XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar tarihi:                        01.01.202…

Karar numarası:      2022/…

Katılanlar:                Xxxxx Yyyyy, Xxxxx Yyyyy, Xxxxx Yyyyy

Konu:                        Hisse senedi basımı

Yönetim kurulunca oybirliği ile alınan karar aşağıdaki gibidir:

1-Şirket genel kurulunun 01.01.202…. tarihli kararı uyarınca şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi ile belirlenen şirket sermayesinin yeni tutarı ve pay oranları dikkate alınarak, yönetim kurulumuzca 01.01.202…. tarih ve 2022/….. sayılı kararla bastırılan şirket ortaklarının sahibi olduğu geçici ilmuhaberlerin iptal edilerek yerlerine hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına,

3- 25, 50, 100, 500, 1000, 5.000 ve 10.000 adetlik payları temsil eden kupürler halinde bastırılacak hisse senetlerinin aşağıda belirtilen adet ve miktarlarda çıkarılarak pay sahiplerine verilemesine karar verilmiştir.

Pay sahibi: xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  Pay sayısı 100.000 Toplam nominal değeri: 100.000 TL

Verilecek Küpür adeti        Beher küpürün temsil Ettiği pay     toplam pay          toplam nominal değeri

Pay sahibi: Xxxxxxx xxxxxxx sayısı 100.000 Toplam nominal değeri: 100.000 TL

Verilecek Küpür adeti        Beher küpürün temsil Ettiği pay     toplam pay          toplam nominal değeri

Yönetim kurulu başkanı                                            Yönetim kurulu başkan yardımcısı
xxxxxxxxxxxxxxxx                                                                 xxxxxxxxxxxx

Yönetim kurulu üyesi
xxxxxxxxxxxxxx

 


II.1.b. Hamiline Yazılı Pay Senedi Örneği

II.1.b.1.Esas Sermaye Sistemine Tabi Kapalı Anonim Şirkete Ait Hamiline Yazılı Pay Senedi Örneği

20
PAY
10.000
TÜRK LİRASI

(XYZ) TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SERMAYESİ : 200.000 TÜRK LİRASI
(TAMAMI ÖDENMİŞTİR)

Şirket 10/11/2005 tarihinde 50.000 Türk Lirası sermaye ile kurulmuş olup, Ankara 15. Noterliğinin 10/11/2015 tarih ve 10500 sayılı tasdikini havi şirket esas sözleşmesi, 20/11/2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce 2005/11876 ticaret sicil numarası ile tescil edilmiş ve 30/11/2005 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde neşredilmiştir.

İşbu tertip pay senedi ihracını kapsayan 200.000 TL tutarındaki sermaye, ……… Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce ……. tarihinde tescil edilmiş ve ….. tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde neşredilmiş olup; bedeli tamamen ödenmiş olan, her biri 2.000 Türk Lirası itibarî kıymetinde 80 adet nama yazılı paydan ve her biri 2.000 Türk Lirası itibarî kıymetinde 10 adet hamiline yazılı paydan ibarettir.

HAMİLİNE YAZILI
BEHERİ 2.000 TÜRK LİRASI İTİBARİ DEĞERDE
10 PAY SENEDİ KARŞILIĞINDA 20.000 TÜRK LİRALIK
1. TERTİP B GRUBU PAY SENEDİDİR.
Belge No: …..
(XYZ) Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı                        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (veya Üyesi)

 

 

II.1.b.2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Kapalı Anonim Şirkete Ait Hamiline Yazılı Pay Senedi Örneği

20
PAY
10.000

TÜRK LİRASI

(TTT) İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KAYITLI SERMAYESİ : 2.000.000 TÜRK LİRASI
KAYITLI SERMAYENİN TESCİL TARİHİ : 11/02/2014

Şirket 10/08/2012 tarihinde 200.000 Türk Lirası sermaye ile kurulmuş olup, İstanbul 15. Noterliğinin 10/08/2012 tarih ve 10500 sayılı tasdikini havi şirket esas sözleşmesi, 10/09/2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce 2012/15876 ticaret sicil numarası ile tescil edilmiş ve 30/09/2012 tarihinde Türki­ye Ticaret Sicili Gazetesi’nde neşredilmiştir.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15/01/2014 tarih ve 2014/120 sayılı izni ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 11/02/2014 tarihli tesciliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bu pay senedi Yönetim Kurulunun 20/03/2014 ta­rih ve 2014/12 sayılı kararını takiben Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.500.000 Türk Lirasına artırılması nedeniyle ihraç edilmiştir. İşbu tertip pay senedi ihra­cını kapsayan 1.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermaye; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce ……. tarihinde tescil edilmiş ve ….. tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde neşredilmiş olup; bedeli tamamen ödenmiş olan, her biri 1.000 Türk Lirası itibarî kıymetinde 1200 adet nama yazılı paydan ve her biri 1.000 Türk Lirası itibarî kıymetinde 300 adet hamiline yazılı paydan ibarettir.

HAMİLİNE YAZILI
BEHERİ 1.000 TÜRK LİRASI İTİBARİ DEĞERDE
10 PAY SENEDİ KARŞILIĞINDA 10.000 TÜRK LİRALIK
3. TERTİP B GRUBU PAY SENEDİDİR.
Belge No: …….
(TTT) İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı                                   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (veya Üyesi)

 


II.2. Nama Yazılı Pay Senedi Bastırma Esasları

Payları nama yazılı olan kapalı anonim şirketlerde pay senedi çıkarma zorunluluğu bir koşula bağlanmıştır.: Nama yazılı pay senetlerin bastırılması için azlığın talepte bulunması gerekir.

TTK’nın 486.madde hükmü uyarınca;

Azlık[2] istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.” denilmektedir.

Buna göre; halka açık olmayan (kapalı) anonim şirketlerde azlığın talebi üzerine, nama yazılı pay senetleri bastırılacak ve bütün nama yazılı pay se­nedi sahiplerine dağıtılacaktır. Azlığın böyle bir talepte bulunmaması duru­munda ise, pay senedi bastırma zorunluluğu doğmayacaktır.

Önemle ifade edilmelidir ki; azlığın talebi halinde, sadece azlık için değil bütün nama yazılı pay sahipleri için “pay senedi”nin bastırılacak olmasıdır.

 • Yukarıda yapılan açıklamalara göre anonim şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sa­hiplerinin yönetim kuruluna yazılı veya sözlü müracaatı üzerine nama yazılı pay senedi bastırılabilir.
 • Yönetim kurulunun anılan talebinin gereğini yerine getirmemesi ihtimaline karşı, ispat bakımından, talebin yazılı olarak yönetim kuruluna iletilmesi daha uygun ve yararlı olacağı şüphesizdir.

Kanun Koyucu, bu suretle azlık haklarını korumak istemiştir.

Nitekim madde gerekçesinde “Nama yazılı pay senetlerinin basılmaması ve pay sahiplerine dağıtılmaması, pay defteri bulunmayan, dü­zensiz olan ve güncel durumu yansıtmayan şirketlerde daha büyük sakın­calar doğurmaktadır. Hükme aykırılık hâlinde pay sahiplerinin mahkemeye başvurabilecekleri şüphesizdir” denilerek bu irade beyan edilmiştir.

TTK’da, nama yazılı pay senedi bastırılması için pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulması yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.

Buna göre; anonim şirket yönetim kurulunun nama yazılı pay senedi çıkarılmasında bir karar alıp tescil ve ilan ettirmesi şart olmamakla beraber; azlığın talebine istinaden nama yazılı pay senedi çıkarılması yö­nünde bir karar almasının, tescil ve ilan edilmesinin önünde engel de bulunmamaktadır.

II.2.a. Nama Yazılı Pay Senetlerinde Bulunması Gereken Unsurlar

TTK’nun 487.maddesine göre nama yazılı pay senetlerinde;

 1. Şirketin ticaret unvanının,
 2. Şirketin sermaye tutarının,
 3. Şirketin kuruluş tarihinin,
 4. Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarının,
 5. Çıkarılan pay senedinin tertibinin,
 6. Çıkarılan pay senedinin tertibinin tescili tarihinin,
 7. Senedin türünün ve itibarî değerinin,
 8. Senedin kaç payı içerdiğinin,
 9. Senet sahibinin adının ve soyadının veya ticaret unvanının,
 10. Senet sahibinin yerleşim yerinin,
 11. Pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarının

belirtilmesi gerekir.

Diğer taraftan; aynı madde hükmü gereğince nama yazılı pay senedin geçerlilik kazana­bilmesi için, senedin şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır.

Ayrıca Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir.

II.2.b. Nama Yazılı Karar Örneği

XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar tarihi:               01.01.201…
Karar numarası:         2014/…
Katılanlar:                  Xxxxx xxxxx
                                   Xxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx
Konu:                          Hisse senedi basımı

Yönetim kurulunca oybirliği ile alınan karar aşağıdaki gibidir:

1-Şirket genel kurulunun 01.01.201…. tarihli kararı uyarınca şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi ile belirlenen şirket sermayesinin yeni tutarı ve pay oranları dikkate alınarak, yönetim kurulumuzca 01.01.201…. tarih ve 2013/….. sayılı kararla bastırılan şirket ortaklarının sahibi olduğu geçici ilmuhaberlerin iptal edilerek yerlerine nama yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına,

3- 25, 50, 100, 500, 1000, 5.000 ve 10.000 adetlik payları temsil eden kupürler halinde bastırılacak hisse senetlerinin aşağıda belirtilen adet ve miktarlarda çıkarılarak pay sahiplerine verilemesine karar verilmiştir.

Pay sahibi: xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  Pay sayısı 100.000 Toplam nominal değeri: 100.000TL

Verilecek Küpür adeti   Beher küpürün temsil Ettiği pay            toplam pay       topl. nominal değeri

 

Pay sahibi: Xxxxxxx xxxxxxx sayısı 100.000 Toplam nominal değeri: 100.000 TL

Verilecek Küpür adeti   Beher küpürün temsil Ettiği pay            toplam pay       topl. nominal değeri

 

Yönetim kurulu başkanı                                           Yönetim kurulu başkan yardımcısı
xxxxxxxxxxxxxxxx                                                             xxxxxxxxxxxx

Yönetim kurulu üyesi
xxxxxxxxxxxxxx

 

II.2.b. Nama Yazılı Senet Örneği

II.2.b.1. Esas Sermaye Sistemine Tabi Kapalı Anonim Şirkete Ait Nama Yazılı Pay Senedi Örneği

 

10
PAY
20.000
TÜRK LİRASI

(ABC) TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SERMAYESİ : 200.000 TÜRK LİRASI
(TAMAMI ÖDENMİŞTİR)

Şirket 10/11/2004 tarihinde 100.000 Türk Lirası sermaye ile kurulmuş olup, Ankara 15. Noterliğinin 10/11/2004 tarih ve 10500 sayılı tasdikini havi şirket esas sözleşmesi, 20/11/2004 tarihinde Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce 2004/11876 ticaret sicil numarası ile tescil edilmiş ve 30/11/2004 tarihinde Türki­ye Ticaret Sicili Gazetesi’nde neşredilmiştir.

İşbu tertip pay senedi ihracını kapsayan 200.000 TL tutarındaki sermaye, ……… Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce ……. tarihinde tescil edilmiş ve ….. tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde neşredilmiş olup; bedeli tamamen ödenmiş olan, her biri 2.000 Türk Lirası itibarî kıymetinde 80 adet nama yazılı paydan ve her biri 2.000 Türk Lirası itibarî kıymetinde 10 adet hamiline yazılı paydan ibarettir.

NAMA YAZILI
BEHERİ 2.000 TÜRK LİRASI İTİBARİ DEĞERDE
10 PAY KARŞILIĞINDA 20.000 TÜRK LİRALIK
1. TERTİP A GRUBU PAY SENEDİDİR.
Belge No: …….

Yirmibin Türk Lirası kıymetinde olan işbu yirmi adet pay senedinin bedeli tamamen ödenmiştir.

Pay Senedi Sahibinin;

Adı-Soyadı veya Unvanı :

İkametgahı :

(ABC) Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı                    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (veya Üyesi)

 


II.2.b.1.
Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Kapalı Anonim Şirkete Ait Nama Yazılı Pay Senedi Örneği

200
PAY
100.000
TÜRK LİRASI

(ABC) TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KAYITLI SERMAYE : 2.000.000 TÜRK LİRASI
KAYITLI SERMAYE TESCİL TARİHİ : 11/02/2014

Şirket 10/08/2013 tarihinde 200.000 Türk Lirası sermaye ile kurulmuş olup, İstanbul 15. Noterliğinin 10/08/2013 tarih ve 10500 sayılı tasdikini havi şirket esas sözleşmesi, 10/09/2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce 2013/15876 ticaret sicil numarası ile tescil edilmiş ve 30/09/2013 tarihinde Türki­ye Ticaret Sicili Gazetesi’nde neşredilmiştir.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15/01/2014 tarih ve 2014/120 sayılı izni ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 11/02/2014 tarihli tesciliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bu pay senedi Yönetim Kurulunun 20/03/2014 ta­rih ve 2014/12 sayılı kararını takiben Şirketin çıkarılmış sermayesinin 750.000 Türk Lirasına artırılması nedeniyle ihraç edilmiştir. İşbu tertip pay senedi ihra­cını kapsayan 750.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermaye; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce ……. tarihinde tescil edilmiş ve ….. tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde neşredilmiş olup; bedeli tamamen ödenmiş olan, her biri 1.000 Türk Lirası itibarî kıymetinde 600 adet nama yazılı paydan ve her biri 1.000 Türk Lirası itibarî kıymetinde 150 adet hamiline yazılı paydan ibarettir.

NAMA YAZILI
BEHERİ 1.000 TÜRK LİRASI İTİBARİ DEĞERDE
100 PAY SENEDİ KARŞILIĞINDA 100.000 TÜRK LİRALIK
1. TERTİP A GRUBU PAY SENEDİDİR.
Belge No: 146

Yüzbin Türk Lirası kıymetinde olan işbu yüz adet pay senedinin bedeli tamamen ödenmiştir.

Pay Senedi Sahibinin;

Adı-Soyadı veya Unvanı :

İkametgahı :

(ABC) Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (veya Üyesi)


III. PAY SENEDİ BASTIRIRKEN İMZA DIŞINDAKİ DİĞER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yeni TTK “kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olmasını veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemleri­nin uygulanmasını” şart koşmaktadır.

TTK’nın 487. maddesinin gerekçesinde “Hüküm, bazı değişikliklerle 6762 sayılı Kanu­nun 413’üncü maddenin tekrarıdır. 487’nci maddenin birinci fıkrasındaki hüküm kapalı şirketler hakkındadır. Çünkü, halka açık olanlar hakkında SPK tebliğleri uygulanır.” Denilmektedir.

Madde hükmünde geçen “baskı şek­linde imzanın delikli olmasına” ve “diğer güvenlik önlemlerine” dair bir açıklama ve esas bulunmamaktadır.

TTK’nın 487. maddesinde, “baskı şeklinde imzanın delikli olması” ibaresinden hemen sonra “veya” denilerek “sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanacağı” belirtilmiştir. Dolayısıyla, baskı şek­linde imza kullanılacaksa, delikli imza yerine, başkaca güvenlik önlemleri ile pay senedi çıkarmak mümkün olabilecektir.

Diğer güvenlik önlemleri kapsamında; pay senetleri taklidi önlemek bakımından farklı desen ve şablonların geliştirilmesi gibi önlemler sayılabilir.

Diğer taraftan; kanaatimizce pay senedinin ıslak imza ile çıkarılmasının önünde yasal bir engel de bulunmamaktadır.

IV.BASTIRILAN PAY SENETLERİNİN PAY DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ

Türk Ticaret Kanunu’na ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğe göre, ano­nim şirketlerde pay defteri tutulması zorunludur.

Şirket ta­rafından tutulması ve saklanması zorunlu olan bu pay defterine; senede bağlanmamış payların sahiplerinin, nama yazılı pay senedi sahiplerinin ve intifa hakkı sahiplerinin ad ve soyadları ya da ticaret unvanları ile ad­resleri kaydedilir (TTK, m.499/f.1).

Hamiline yazılı senetler için kayıt hususu Kanunda düzenlenmemiş olmakla beraber Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 9.maddesinde; anonim şirketlerde senede bağlanmamış hamiline yazı­lı payların senede bağlanıp, bu senetlerin pay sahiplerine teslim edildik­leri tarihten itibaren 10 gün içinde defterde açıklanmak suretiyle pay defterinden silineceği öngörülmüştür.

Ancak bu silinmenin nasıl yapılacağına veya silinmeden ne kast edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmamıştır.

Buradaki silmeyi, kaydın üzerini, önceki içeriği okunacak şekilde çizmek yahut karşısına açıklamalı bir kayıt düşmek şeklinde anlamak gerekir.

Kaydın tamamıyla silinmesi, aksi takdirde deftere yapılacak kaydın anlamını ortadan kaldırır ve daha önce yazılmış açıklamayı dayanaksız bırakır.

 

KAYNAKÇA

Eski Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni TTK Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

[1] Eski TTK,

409/f-1 maddesi ile anonim şirketin esas sermayesine kar­şılık gelen hisse senetlerinin hamiline veya nama yazılı olacağını; 409/2 maddesi ile şirketin esas sözleşmesinde aksine bir hüküm yok ise hisse senetlerinin nama yazılı olması gerektiğini; 409/3 madde hükmü ile be­delleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamile yazılı hisse senetleri veya ilmühaberler çıkarılamayacağını, bu hükme aykırı olarak çıkarılan senetlerin hükümsüz olacağını; 410.maddesi ile şirket esas sözleşmesin­de aksine hüküm bulunmadıkça çıkarılan hisse senetlerinin nev’inin de­ğiştirilebileceğini, ancak nama yazılı senetlerin hamiline yazılı senetlere çevrilmesi için pay bedelinin tamamen ödenmiş olması gerektiğini; 412.madde hükmü ile şirketin tescilinden önce çıkarılan hisse senetlerinin hükümsüz olacağını; 395.maddesi ile sermaye artırımlarında ise “esas sermayenin artı­rılması keyfiyetinin tescilinden” önce çıkarılan hisse senetlerinin hüküm­süz olduğunu; 399/1 maddesi ile hisse senetlerinin itibarî değerlerinin en az bir kuruş olması gerektiğini; 413/1 maddesi ile hamili­ne yazılı hisse senetlerinde; “şirketin unvanına, esas sermaye miktarına, tescil tarihine, senedin nev’ine ve itibari kıymetine” yer verileceğini; 413/2 maddesi ile nama yazılı hisse senetlerinde ise yukarıda sayılanlara ilave olarak “sahiplerinin ad ve soyadının, ikametgahının, senet karşılığında ödenmiş olan miktarın” yazılı olmasını ve nama yazılı hisse senetlerinin ayrıca şirketin pay senetleri defterine kaydedilmeleri ve se­nedin şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalan­ması gerektiğini

Hükme bağlamıştı.öngörmekte idi.

[2] TTK’nın 411’inci maddesine göre; kapalı anonim şirketlerde şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, “azlık” olarak tanımlanmıştır.

2 thoughts on “Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Basımı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir